OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Liiketoimintaosaamisen kehittäminen finanssialan toimijoille tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen finanssialan toimijoille tutkinto-ohjelma (YAMK)
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Tradenomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Erja Turunen
yliopettaja
tel. +358 40 737 8566
erja.turunen[at]metropolia.fi
PL 4071, 00079 Metropolia

Erityispääsyvaatimukset

Tradenomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto, johon sisältyy, tai jonka lisäksi hakija on suorittanut vähintään 40 op korkeakoulutasoisia liiketaloudellisia opintoja
Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kolmen vuoden työkokemus finanssisektorilta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
>>

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on vahvistaa liiketoimintaosaamistas erityisesti digitaalisen talousjohtamisen sekä strategisen johtamisen ja esimiestyön alueilla.
Hankitun kehittäjäosaamisen, syventävän taloushallinto-osaamisen ja parempien esimies- ja johtamisvalmiuksien avulla voi edetä uralla horisontaalisesti tai vertikaalisesti myös muilla toimialoilla.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, ns. muutosagentteja, parantamaan yritysten kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Ylempi amk-tutkinto on profiililtaan erittäin työelämälähtöinen.
Koulutusohjelman profiilina on liiketalouden koulutusalan YAMK-profiili: oman alan ammatillinen osaaminen ja työelämäympäristössä opinnäytetyöllä osoitettu suunnittelu- ja toteuttamistaito.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinto-ohjelma tuottaa osaamista, joka keskittyy neljän ydinosaamisen ympärille:
1. Analyyttinen menetelmäosaaminen
2. Liiketoiminnan kehittäminen
3. Strateginen johtamisosaaminen/Strateginen johtamisosaaminen
4. Syventävä talous- ja liiketoimintaosaaminen
Tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
* ymmärtää kansainvälisen finanssialan digitaalisen murroksen syitä ja seuraamuksia;
* tuntee ja pystyy myös luomaan toimintamalleja sekä hallitsee työvälineitä, joilla em. murrokseen vastataan;
* osoittaa vahvaa digitaalisen taloushallinnon ymmärrystä;
* osaa analysoida ja hyödyntää tietoa liiketoiminnan kehittämisessä; ja
* osoittaa kehittyneensä esimies- ja johtamisvalmiuksiltaan, joita tiimi- ja verkostomaisessa työelämässä tarvitaan; sekä
* pystyy todentamaan tutkimuksellisen kehittäjäosaamisensa.
Lisäksi koulutusohjelma vahvistaa opiskelijan osaamista ns. yleisten kompetenssien alueilla siten kuin ne on ilmaistu EQF7/NQF7-kvalifikaatiokuvauksissa. Näitä ovat: oppimisosaaminen; eettinen osaaminen; työyhteisöosaaminen; innovaatio-osaaminen; sekä kansainvälinen osaaminen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinon suorittamisella haetaan uusia kompetensseja, jotka auttavat asiantuntija-, esimies-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Liiketoimintaosaaminen on mm. tiedolla johtamista, moninaisuuden johtamista, eettisyyden ja vastuullisuuden edistämistä sekä viestintää ja dialogia.

Jatko-opinnot

Maisteritasoisen liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakeutua tiedekorkeakoulujen jatkotutkinto-ohjelmiin tai kansainvälisiin jatko-opintoihin.
Omaa osaamista täydentäviä maisteritasoisia opintoja on Metropolia Ammattikorkeakoulussa tarjolla mm. erikoistumiskoulutuksina tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinto-ohjelman toteutustapa on monimuotokoulutus, jossa on 1-2 iltaa lähiopetusta viikossa. Monimuotokoulutus sisältää lähiopetuksen lisäksi runsaasti yksilö- ja tiimitehtäviä, joiden ajankohdan ja paikan opiskelijat voivat itse sopia. Tutkinto-ohjelmaa ei voi suorittaa täysin virtuaalisesti. Opinnot kestävät 2 vuotta.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Tutkinto-ohjelman kouluttajina toimii ammattikorkeakoulun oman opetus- ja TKI-henkilöstön lisäksi asiantuntijoita finanssialalta ja sitä lähellä olevista organisaatioista. Oppimistehtävät linkittyvät finanssialan ilmiöihin ja käytännön toimintaan. Opinnäytetyönä tehdään kehittämishanke, jossa opiskelija toimintatutkimuksellisella otteella etsii ja tuottaa ratkaisun omassa työorganisaatiossaan tai muussa kumppaniorganisaatiossa tunnistettuun kehittämishaasteeseen.

Opiskelijavaihto

Kotikansainvälistymisen lisäksi tutkinto-ohjelman opiskelijoille pyritään järjestämään lyhytvaihto (Study Trip) eurooppalaiseen tai aasialaiseen partnerikorkeakouluun ja kohdealueen yrityksiin.