OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma
Ylempi AMK-tutkinto

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK), Apuvälineteknikko (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Suuhygienisti (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Röntgenhoitaja (ylempi AMK), Optometristi (ylempi AMK), Osteopaatti (ylempi AMK), Geronomi (ylempi AMK), Jalkaterapeutti (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Arja Liinamo
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisuuteen vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuvia korkeakoulututkintoja ovat:
- apuvälineteknikko (AMK)
- bioanalyytikko (AMK)
- ensihoitaja (AMK)
- fysioterapeutti (AMK)
- geronomi (AMK)
- jalkaterapeutti (AMK)
- kätilö (AMK)
- optometristi (AMK)
- osteopaatti (AMK)
- röntgenhoitaja (AMK)
- sairaanhoitaja (AMK)
- sosionomi (AMK)
- suuhygienisti (AMK)
- terveydenhoitaja (AMK)
- toimintaterapeutti (AMK)
- muu soveltuva suomalainen korkeakoulututkinto (amk, yamk, kandidaatti tai maisteri) yhdistettynä aiemmin suoritettuun apuneuvoteknikon, laboratoriohoitajan, fysioterapeutin, kätilön, optikon, röntgenhoitajan, sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan, sosiaalikasvattajan, hammashuoltajan, terveydenhoitajan tai toimintaterapeutin opistoasteiseen tutkintoon
-yllämainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen
Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemuksen tulee olla kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen.
Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä ja AHOT-ohjeissa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/ >>

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta:
http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta/yamk-tutkinnot/sosiaali-ja-terveysala/terveyden-edistaminen/

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuutta edellyttävissä kehittämis- ja johtamistehtävissä yhteisö- ja organisaatio- sekä kunta- ja maakuntatasoilla. Tulevaisuudessa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja sote-alueiden yhteinen tehtävä. Ennaltaehkäisevän terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävän toiminnan kehittäminen ja johtaminen toteutuu hallinnon alat ylittävänä monilaisena yhteistyönä.
Koulutus antaa valmiudet terveyden edistämisen laaja-alaisiin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin, kuten näyttöön perustuvaan terveyden edistämisen suunnitteluun ja arviointiin ja kehittämiseen, monialaiseen verkostoyhteistyöhön sekä koordinointiin ja johtamiseen. Tutkinnosta valmistuneet ovat kriittisiä, kehittämisorientoituneita asiantuntijoita ja he voivat toimia erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatiossa tai yrittäjänä.

Jatko-opinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa muun muassa yliopiston jatko-opinnoissa.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot. Opintojen kesto 1,5-2 v.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv-matkojen ja -vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa.