OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen (YAMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Apuvälineteknikko (ylempi AMK), Bioanalyytikko (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Geronomi (ylempi AMK), Jalkaterapeutti (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Optometristi (ylempi AMK), Osteopaatti (ylempi AMK), Röntgenhoitaja (ylempi AMK), Suuhygienisti (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö Päivi Haapasalmi
+358 40 197 5895
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
Tutkintovastaava Jukka Kesänen
+358 40 6303637
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen, osaamista syventävä ja laajentava sekä työelämää kehittävä korkeakoulututkinto (Laki 351/2003, Asetus 352/2003). Opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta (Asetus 411/2005, Asetus 423/2005). Opinnot vastaavat kansallisen (NQF) ja eurooppalaisen (EQF) tutkintojen viitekehyksen tasoa 7 (Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009).

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työelämän kehittämiseen ja johtamiseen sekä yrittäjyyteen. Lisäksi koulutus antaa tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimista varten.
Suuntautumisvaihtoehdot:
Ensihoitopalveluiden johtamisen suuntautumisvaihtoehto
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen suuntautumisvaihtoehto

Keskeiset oppimistulokset

Ensihoitopalveluiden johtamisen suuntautumisvaihtoehto antaa valmiuksia johtaa ja kehittää ensihoidon palvelujärjestelmiä sekä toteuttaa ensihoidon palvelutasonmäärittelyn valmistelua erilaisien sairastumis- ja onnettomuusriskien analysointien avulla.
Sosiaali- ja terveysalan palveluiden johtamisen suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet työelämän kehittämiseen ja johtamiseen sekä yrittäjyyteen. Lisäksi koulutus antaa tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimista varten.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voi toimia oman alansa johto- ja kehittämistehtävissä sekä vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Jatko-opinnot

Tämä on ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa jatko-opintojen kelpoisuuden lisensiaatti- ja tohtoriopintoihin. Yliopistot voivat vaatia siltaopintoja.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Valmistumisen edellytyksenä on opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikoreakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu opinnäytetyön ja oppimistehtävien kautta. Ne toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys kuuluu jokaiseen tutkintoon. Se toteutuu englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.