Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Muotoilun tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Muotoilun tutkinto-ohjelma (YAMK)
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Muotoilija (ylempi YAMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Merja Kosonen
merja.kosonen[at]metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat muotoilun ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan kaksi vuotta muotoilun tai muun soveltuvan alan työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemuksen tulee olla kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7. mennessä. Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:

http://opinto-opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Esittely/Saadokset/Metropolia_tutkintosaanto.pdf

Tutkinnon profiili

Muotoilun tutkinto-ohjelma on uudistumiskykyinen muotoilualan kärkikouluttaja, joka edistää muotoiluosaamisen hyödyntämistä laaja-alaisesti pääkaupunkiseudulla. Tämä toteutuu verkostoitumalla kuntasektorin, alan korkealaatuisten osaajien ja yrityselämän kanssa sekä rakentamalla kansainvälisiä kumppanuuksia.

Keskeiset oppimistulokset

Muotoilun ylempi ammattikorkeakoulututkinto syventää käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelumuotoilun osaamistasi. Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa soveltaa muotoilun menetelmiä yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosesseihin ja strategiseen suunnitteluun. Hän osaa kohdentaa muotoilun ammatillista erityisosaamista laajempiin kohteisiin, kuten palvelumuotoilu, kaupunkimuotoilu ja julkisen sektorin kehittäminen. Koulutus mahdollistaa alan ammattilaisille myös uusien urapolkujen etsimisen muuttuvassa työelämässä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa muotoiluun liittyvissä asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtävissä

- yritysten- ja organisaatioiden kehittäminen
- käyttäjälähtöinen tuote- ja palvelumuotoilu
- tutkimus- ja kehittämisprojektien suunnittelu ja johtaminen.

Jatko-opinnot

- hakukelpoinen ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoihin
- hakukelpoinen yliopiston jatko-opintoihin

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Koulutuksesta valmistuminen edellyttää, että opinnot on suoritettu muotoilun tutkinto-ohjelman YAMK-opetussuunnitelman ja yleisten tutkintovaatimusten mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen

Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta ja erilaisista tiedonhaku-, analysointi- sekä työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. YAMK-tason tutkintoon ei kuulu harjoittelua.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihdon mahdollisuudesta ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa voidaan neuvotella.