OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Arto Yli-Pentti, arto.yli-pentti@metropolia.fi
+358 20 783 6266

Erityispääsyvaatimukset

Ei ole

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät perustiedot bio-, elintarvike- ja insinööritieteissä ja valmentaa heitä soveltamaan näitä laaja-alaisesti elintarvikkeita ja bioteknisiä tuotteita valmistavassa teollisuudessa sekä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa.

Koulutuksessa painotetaan hyvää ammattitaitoa, oma-aloitteisuutta ja kannustetaan kansainvälisyyteen sekä itsenäiseen yrittämiseen alalla. Bio- ja elintarvikeinsinöörin opinnot ovat laaja-alaisia, mistä käytännön työtehtävissä on usein hyötyä. Lisäksi laaja-alaisuus antaa hyvän pohjan jatko- ja täydennyskoulutukselle syventää jonkin osa-alueen erityisosaamista.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutusohjelman osaamistavoitteiden pohjana on hyvä matemaattisluonnontieteellinen osaaminen ja näiden taitojen soveltaminen biotekniikassa ja elintarvikkeiden tuottamisessa ”pellolta pöytään” tehokkaasti, turvallisuusriskit välttäen sekä ekologiset ja eettiset näkökohdat huomioon ottaen. Biotekniikan erityisosaamisalueiden lähtökohtana on vahva mikrobiologian ja biokemian osaaminen yhdistettynä prosessitekniikkaan. Elintarvikkeiden teollinen valmistaminen turvallisesti taas nojaa hyvään prosessitekniikan, kemian ja mikrobiologian osaamiseen ja raaka-aineissa ja tuotteissa tapahtuvien kemiallisten ja mikrobiologisten reaktioiden ymmärtämiseen elintarvikkeiden tuotantoprosesseissa.

Bio- ja elintarviketekniikan insinöörin ydinosaamisen muodostavat seuraavat avainosaamisalueet:
- elävän ja eloperäisen materiaalin hallinta
- bio- ja elintarvikeprosessien sekä tuotantojärjestelmien teknistaloudellinen osaaminen
- turvallisuus- ja laatuosaaminen
- poikkitieteellisyys
- taloudellinen osaaminen
- eettinen ja ekologinen osaaminen
- matemaattisluonnontieteellinen osaaminen

Jokainen koulutusohjelman ammattiopintoihin kuuluvista opintojaksoista keskittyy yhden tai useamman esitetyn osaamisalueen syventämiseen. Kaikki koulutusohjelman opiskelijat suuntautumisvaihtoehdosta huolimatta opiskelevat yleisten insinöörioppiaineiden lisäksi biokemiaa, mikrobiologiaa ja hygieniaa sekä bioprosessitekniikkaa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Bio- ja elintarvikealan teollisuudessa insinööri toimii esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Tyypillisiä tehtäviä ovat teollisuuden valmistus-, tuotannonsuunnittelu-, tuotekehitys-, laadunvalvonta- ja markkinointitehtävät. Tehtävänimike heti valmistumisen jälkeen voi olla esimerkiksi työnjohtaja, tuotannonsuunnittelija, projekti-, suunnittelu-, tuotekehitys- tai myynti-insinööri, joista tehtävistä työkokemuksen myötä ja henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaisesti voi edetä esimerkiksi käyttölaboratorion esimieheksi tai valmistus-, tuotanto-, myynti- tai laatupäälliköksi.

Jatko-opinnot

Maisteriopinnot yliopistossa pääsyvaatimusten mukaisesti.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintojaksot arvostellaan asteikolla 0-5. Asteikko 0 = hylätty ja 1-5 = hyväksytty. Arviointikriteerit on kerrottu opintojakson kuvauksessa. Opettaja määrittelee arviointimenetelmät opintojaksolle.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisesti 240 opintopistettä suoritettuna.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopinnot

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto