OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Erikoistumiskoulutus > Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus > Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Kevät 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 1 2
Pakolliset opinnot
                     
Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5
 
   
         
Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5
 
   
         
Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5
 
     
       
Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä 5
   
     
     
Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus 5
   
     
     
Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5
   
       
   
3001515010510500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3001515010510500

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista siten, että koulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen sekä palveluinnovaatioiden rakentamiseen. Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Osaamistavoitteet

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)
Erikoistuja
- osaa toimia sosiaali- ja terveysalan arvojen ja eettisten ohjeiden mukaan ja edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalisten oikeuksien toteutumista asiakas- ja palveluohjauksessa
- osaa soveltaa asiakas- ja palveluohjauksen teoriaa ja tutkimustietoa työnsä suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- hallitsee sosiaaliturvaohjauksen, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän edellytykset ja vaatimukset työssään
- osaa jäsentää palvelujen tuottamisen lähtökohdat ja arvioida palvelujen soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin

Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)
Erikoistuja
- osaa arvioida yhdessä asiakkaan kanssa palvelujen ja tuen tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioiden asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden, elinolosuhteet, elämänkulun, toiminta- ja työkyvyn sekä voimavarat ja suunnitella niiden pohjalta asiakkaan tarpeisiin soveltuvia palveluita
- osaa toteuttaa, koordinoida, dokumentoida ja arvioida asiakas- ja palveluohjausprosessin
- hallitsee asiakas- ja palveluohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä asiakastyön muuttuvissa tilanteissa
- osaa vahvistaa asiakkaan sekä hänen perheensä ja lähipiirinsä osallisuutta asiakas- ja palveluohjausprosessissa.

Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)
Erikoistuja
- osaa suunnitella palvelujärjestelmästä (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) asiakkaan avun ja tuen tarpeisiin toimivan verkoston
- osaa toimia monialaisissa ja -ammatillisissa verkostoissa asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi
- osaa toimia vastuullisesti monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä ja johtaa monialaista ja -ammatillista tiimiä
- osaa toimia vastuullisesti ja eettisesti palvelujen yhdyspinnoilla ja palvelujen integroinnissa sekä muotoilussa suhteessa asiakkaisiin, palvelujen tuottajiin ja palvelun järjestäjiin.

Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä (5 op)
Erikoistuja
- osaa toimia vastavuoroisessa ja dialogisessa vuorovaikutussuhteessa
- osaa soveltaa vuorovaikutuksen tietoperustaa asiakas – ja palveluohjauksen eri rooleissa
- osaa käyttää digitaalisia palveluja ja ohjata asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä
- osaa hyödyntää digitaalisia välineitä ja robotologiaa asiakas- ja palveluohjauksessa ja edistää niiden kehittämistä monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä.

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus (5 op)
Erikoistuja
- osaa ohjauksen ja viestinnän etiikan sekä työtavat ja niiden kehittämisen monimuotoisina ja moniviestimin eri toimintaympäristöissä
- osaa sosiaalisen sekä muun kestävän kehityksen mukaiset työtavat, niiden vahvistamisen ja edelleen kehittämisen asiakas- ja palveluohjausprosessin eri vaiheissa
- osaa viestiä palveluista asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille
- osaa viestiä omasta ammatillisesta osaamisestaan ja asiakas- ja palveluohjauksesta eri viestimissä ja medioissa.

Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op)
Erikoistuja
- osaa hyödyntää asiakas- ja palveluohjauksessa ja päätöksenteossa tutkimustietoa
- tunnistaa asiakas- ja palveluohjauksen kehittämishaasteita ja osaa tehdä kehittämisaloitteita omassa työyhteisössä ja yhteistyöryhmissä
- osaa käyttää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä asiakaskokemusta ja uudistaa sosiaali- ja terveysalan palveluita ja työkäytäntöjä asiakaslähtöisesti
- osaa arvioida oman toiminnan ja palvelujen taloudellisuutta, laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja arvioinnin perusteella kehittää palveluita ja työkäytäntöjä
- osaa arvioida ja kehittää asiakas- ja palveluohjauksen ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuuttaan