Siirry suoraan sisältöön

Liiketalous: Liiketalous LXD23S2

Tunnus: LXD23S2

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Liiketalouden tutkinto-ohjelma, 210 op
Tutkintonimike: Tradenomi, Bachelor of Business Administration
Toteutusmuoto: monimuoto (opetus iltaisin klo 17 jälkeen ja joskus lauantaisin)

Liiketalouden monimuotototeutus on aikuiskoulutusta ja se on suunnattu erityisesti työssäkäyville. Monimuotototeutuksessa on lähiopetusta vähemmän kuin päivätoteutuksessa ja opetustunnit ovat iltaisin ja joskus lauantaisin. Monimuoto-opiskelu edellyttää omatoimisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta.
Monimuotototeutuksessa ei ole ammatillisia pääaineita vaan yhteiset ammatilliset opinnot, jotka pitävät sisällään opintojaksoja esihenkilötyöstä, henkilöstötyöstä, laskentatoimesta, rahoituksesta ja markkinoinnista.

Koulutuksen tavoite

Metropolian liiketalouden ohjelmasta valmistuvalla tradenomilla on laaja-alainen osaaminen yritystoiminnasta ja hyvät valmiudet monialaiseen ja kansainväliseen yritystoimintaan. Hän suhtautuu tulevaisuuden haasteisiin luottavaisesti, koska on itse mukana kehittämässä ratkaisuja. Kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen ja digitalisaation mahdollisuuksia ratkotaan yhdessä muiden opiskelijoiden ja yritysten kanssa. Ole mukana vaikuttamassa siihen, miltä maailma näyttää tulevaisuudessa!

Metropoliasta valmistunut tradenomi suhtautuu intohimoisesti uuden oppimiseen, toimii eettisesti, on reilu ja vastuullinen työyhteisön jäsen, työskentelee aktiivisesti ja innovatiivisesti projekteissa, on kielitaitoinen, on tottunut työskentelemään monimuotoisissa ympäristöissä ja on mukana teknologioiden kehittämisessä.

Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoista englanniksi. Liiketalouden ohjelman opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös Metropolian muiden alojen ohjelmissa.

Sinulle laaditaan jo opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aiemmat opinnot, työkokemus tai muu osaaminen. HOPS muokkautuu opintojen aikana tekemiesi valintojen mukaan. Henkilökohtainen opintosuunnitelma on koko opintojen ajan kattava ammatillisen kehittymisen prosessi, jossa keskeistä on osaamisen kehittymisen itsearviointi ja arviointi yhdessä ohjaushenkilöstön kanssa henkilökohtaisissa keskusteluissa.

Koulutuksen sisältö

Metropoliasta opiskelija saa enemmän kuin tutkinnon ja koulutusta: neljällä kampuksella kukkiva osaaminen ruokkii kasvua, elinvoimaa ja hyvinvointia. Metropolian sisällä ja ympärillä syntyy ideoita, palveluita ja uudenlaista yrittäjyyttä.

Metropolian innovaatiokeskittymissä opiskelijat toimivat ja oppivat alusta asti yhdessä yritysten, kaupunkien ja muiden kumppanien kanssa.

Liiketalouden opinnoissa opit analysoimaan yritystoimintaa ja markkinoita sekä kehittämään sen perusteella uusia toimintatapoja. Harjoitat projekti- ja tiimityöskentelytaitojasi, opit tarttumaan aktiivisesti erilaisiin tehtäviin ja toimimaan erilaisissa verkostoissa. Lisäksi saat hyvät henkilökohtaiset valmiudet toimia tulevaisuuden työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opintojen aikana kehität myös omia viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedonhankintataitojasi ja saat ajanmukaiset tietotekniset valmiudet.

Koulutuksen rakenne:

Perusopinnot ja orientointi 65 op
Yhteiset ammatilliset opinnot 65 op
Työharjoittelu 30 op
Innovaatioprojekti 10 op
Valinnaiset / Vapaasti valittavat (sis kieli 5 op) 25 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op

Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa osa opinnoista englanniksi ja erikoistua kansainväliseen kauppaan tai toimitusketjun hallintaan ja logistiikkaan. Voit myös suorittaa ajankohtaisia liiketoimintatiedon hallinnan (Business Intelligence) opintoja.

Sijoittuminen työelämään

Metropoliassa opiskelu takaa laajan ja monialaisen osaamisen sekä auttaa työllistymään merkitykselliseen työpaikkaan. Valmistuttuasi tradenomiksi työskentelet monipuolisissa liike-elämän asiantuntijatehtävissä. Oppimiasi liiketalouden tietoja ja taitoja voit käyttää kansainvälisessä yritysmaailmassa ja sen eri tehtävissä.

Kansainvälistyminen

Liiketalouden alan kansainvälisyys näkyy englanninkielisenä opetustarjontana ja kansainvälisinä projekteina. Sinulla on myös mahdollisuus lähteä vaihto-opiskelijaksi johonkin lukuisista vaihto-opintokohteistamme. Tarjoamme myös lukuisa mahdollisuuksia n. viikon lyhytvaihtoihin partnerikorkeakouluihin Euroopassa. Lisäksi kansainvälistyt omalla kampuksellamme, johon opiskelijoita saapuu ympäri maailmaa.


Jatko-opintomahdollisuudet

Tradenomit voivat jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistojen ja korkeakoulujen maisteri-ohjelmiin

Opetuskielet ovat suomi ja englanti.

Osaamistavoitteet

Metropolian liiketalouden ohjelmasta valmistuvalla tradenomilla on laaja-alainen osaaminen yritystoiminnasta ja hyvät valmiudet monialaiseen ja kansainväliseen yritystoimintaan. Hän suhtautuu tulevaisuuden haasteisiin luottavaisesti, koska on itse mukana kehittämässä ratkaisuja. Kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen ja digitalisaation mahdollisuuksia ratkotaan yhdessä muiden opiskelijoiden ja yritysten kanssa. Ole mukana vaikuttamassa siihen, miltä maailma näyttää tulevaisuudessa!

Metropoliasta valmistunut tradenomi suhtautuu intohimoisesti uuden oppimiseen, toimii eettisesti, on reilu ja vastuullinen työyhteisön jäsen, työskentelee aktiivisesti ja innovatiivisesti projekteissa, on kielitaitoinen, on tottunut työskentelemään monimuotoisissa ympäristöissä ja on mukana teknologioiden kehittämisessä.

Liiketalouden ohjelman tavoitteen mukainen osaaminen:

Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen:
Tradenomi tunnistaa liiketalouden ja toimintaympäristön eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa, omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia. Hän ymmärtää yritystoiminnan kannattavuuden merkityksen ja osaa toimia tuloksellisesti. Hän ymmärtää yksilön merkityksen työyhteisössään. Hän ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti vuorovaikutussuhteita – myös kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Liiketalouden menetelmäosaaminen:
Tradenomi hallitsee syvällisen osaamisen hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet. Hän osaa soveltaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tietotekniikkaan. Hän omaa riittävät taidot laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa.

Liiketalouden soveltava osaaminen:
Tradenomi osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun. Hän osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössään. Hän osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua.

Liiketalouden syventävä osaaminen:
Tradenomi omaa oman pääaineensa mukaisen osaamisalueen syvällisen tuntemuksen (taloushallinto, markkinointi,esmiestyö, HR, oikeudelliset opinnot).

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 1. / 2026 2. / 2026
LXD23S2-1001
Liiketalouden perusopinnot

(Valitaan kaikki)

65
LD00ER22 IT-työvälineet 5
LD00EG58 Kansantalous 5
LD00EG78 Laskentatoimi 5
LD00EH18 Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5
LD00EH19 Liikeviestintä englanniksi 5
LD00EH20 Markkinointi 5
LD00EH21 Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus 5
LD00EH22 Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen 5
LD00EH33 Rahoitus 5
LD00EH34 Toimitusketjun hallinta 5
LD00EH35 Tulevaisuuden työyhteisö 5
LD00FH70 Vastuullinen liiketoiminta 5
LD00EG92 Yritysviestintä 5
LXD23S2-1002
Yhteiset ammatilliset opinnot

(Valitaan kaikki)

65
LD00EH23 Strateginen johtaminen 5
LD00EH25 Vastuullinen esihenkilötyö 5
LD00EH27 Työlainsäädäntö 5
LD00EH32 HR strategisena kumppanina 5
LD00EH29 Työyhteisön moninaisuus 5
LD00EH61 Controller-toiminta 5
LD00EH63 Tilinpäätösanalyysi 5
LD00EH76 Asiakaslähtöinen palvelukokemus 5
LD00EH77 Markkinointiviestinnän kehittäminen 5
LD00EH78 Digitaalinen liiketoiminta 5
LD00EI89 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
LD00EH28 Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5
LD00EJ05 Affärssvenska 5
LXD23S2-1003
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LD00EH37 Organisaatiokäyttäytyminen ja toimiva työyhteisö 5
LD00EH38 Toimintakulttuurin ymmärtäminen ja kehittäminen 5
LD00EH39 Työyhteisön kehittämisen oikeudelliset näkökulmat 5
LD00EH43 Yritysverotus ja verosuunnittelu 5
LD00EH44 Tilinpäätös ja tilintarkastus 5
LD00EH45 Konsernitilinpäätös ja IFRS-tilinpäätös 5
LD00EH40 Johdannaiset 5
LD00FH71 Kestävä rahoitus 5
LD00EH42 Rahoituksen Excel-sovellukset 5
LD00EH46 Myynnin verkkokurssi 5
LD00EH47 Myynnin projekti 5
LD00EH48 Kansainväliset neuvottelutaidot 5
LC00EJ11 Kilpailuympäristöanalyysi 5
LC00EJ12 Data-analytiikka 5
LC00EJ13 Uraauurtavat IT-teknologiat liiketoiminnassa 5
LC00EH04 Espanja 1 (A1.1 - A1.2) 5
LD00EJ01 Italia 1 (A1.1 - A1.2) 5
LC00EG95 Ranska 1 (A1.1 - A1.2) 5
LC00EG99 Saksa 1 (A1.1 - A1.2) 5
LD00EJ00 Venäjä 1 (A1.1 - A1.2) 5
LC00EH09 Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5
LXD23S2-1004
Harjoittelu

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
LX00BX42 Ammattiharjoittelu 30
LXD23S2-1005
Innovaatioprojekti

(Valitaan kaikki)

10
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
LXD23S2-1006
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LXD23S2-1007
Opinnäytetyö

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
XX00EL75 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XX00EL76 Opinnäytetyön toteutus 5
XX00EL77 Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5
Yhteensä 210 120 155 10 5 70 50 30 125 5 5 5 32.5 37.5 30 20 17.5 12.5 62.5 62.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

amk::amk-tutkintojen kieliopinnot

AMK-tutkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulusta 1129/2014, 4 §).

Ammatillinen englanti

Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Liikeviestintä englanniksi
Suomi toisena kielenä
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Toinen kotimainen kieli (ruotsi)

Ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Affärssvenska
Luokittelemattomat
IT-työvälineet
Kansantalous
Laskentatoimi
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi
Markkinointi
Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus
Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen
Rahoitus
Toimitusketjun hallinta
Tulevaisuuden työyhteisö
Vastuullinen liiketoiminta
Yritysviestintä
Strateginen johtaminen
Vastuullinen esihenkilötyö
Työlainsäädäntö
HR strategisena kumppanina
Työyhteisön moninaisuus
Controller-toiminta
Tilinpäätösanalyysi
Asiakaslähtöinen palvelukokemus
Markkinointiviestinnän kehittäminen
Digitaalinen liiketoiminta
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot
Organisaatiokäyttäytyminen ja toimiva työyhteisö
Toimintakulttuurin ymmärtäminen ja kehittäminen
Työyhteisön kehittämisen oikeudelliset näkökulmat
Yritysverotus ja verosuunnittelu
Tilinpäätös ja tilintarkastus
Konsernitilinpäätös ja IFRS-tilinpäätös
Johdannaiset
Kestävä rahoitus
Rahoituksen Excel-sovellukset
Myynnin verkkokurssi
Myynnin projekti
Kansainväliset neuvottelutaidot
Kilpailuympäristöanalyysi
Data-analytiikka
Uraauurtavat IT-teknologiat liiketoiminnassa
Espanja 1 (A1.1 - A1.2)
Italia 1 (A1.1 - A1.2)
Ranska 1 (A1.1 - A1.2)
Saksa 1 (A1.1 - A1.2)
Venäjä 1 (A1.1 - A1.2)
Ammattiharjoittelu
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte

RAKENNE AMK-koulutus (A18.12.2014/1129)

Asetuksen 18.12.2014/1129 mukainen rakenne. 2 § Opintojen rakenne Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.

Ammattiopinnot
Strateginen johtaminen
Vastuullinen esihenkilötyö
Työlainsäädäntö
HR strategisena kumppanina
Työyhteisön moninaisuus
Controller-toiminta
Tilinpäätösanalyysi
Asiakaslähtöinen palvelukokemus
Markkinointiviestinnän kehittäminen
Digitaalinen liiketoiminta
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot
Affärssvenska
Organisaatiokäyttäytyminen ja toimiva työyhteisö
Toimintakulttuurin ymmärtäminen ja kehittäminen
Työyhteisön kehittämisen oikeudelliset näkökulmat
Yritysverotus ja verosuunnittelu
Tilinpäätös ja tilintarkastus
Konsernitilinpäätös ja IFRS-tilinpäätös
Johdannaiset
Kestävä rahoitus
Rahoituksen Excel-sovellukset
Myynnin verkkokurssi
Myynnin projekti
Kansainväliset neuvottelutaidot
Kilpailuympäristöanalyysi
Data-analytiikka
Uraauurtavat IT-teknologiat liiketoiminnassa
Espanja 1 (A1.1 - A1.2)
Italia 1 (A1.1 - A1.2)
Ranska 1 (A1.1 - A1.2)
Saksa 1 (A1.1 - A1.2)
Venäjä 1 (A1.1 - A1.2)
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
Ammattiharjoittelu
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Perusopinnot
IT-työvälineet
Kansantalous
Laskentatoimi
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi
Liikeviestintä englanniksi
Markkinointi
Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus
Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen
Rahoitus
Toimitusketjun hallinta
Tulevaisuuden työyhteisö
Vastuullinen liiketoiminta
Yritysviestintä
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat

Liiketalouden ala (AMK)::kompetenssit (2020)

sk 4.2.2020

Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
Kansantalous
Laskentatoimi
Liikeviestintä englanniksi
Markkinointi
Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus
Rahoitus
Toimitusketjun hallinta
Tulevaisuuden työyhteisö
Vastuullinen liiketoiminta
Yritysviestintä
Strateginen johtaminen
Vastuullinen esihenkilötyö
Työlainsäädäntö
HR strategisena kumppanina
Työyhteisön moninaisuus
Asiakaslähtöinen palvelukokemus
Markkinointiviestinnän kehittäminen
Digitaalinen liiketoiminta
Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot
Organisaatiokäyttäytyminen ja toimiva työyhteisö
Toimintakulttuurin ymmärtäminen ja kehittäminen
Työyhteisön kehittämisen oikeudelliset näkökulmat
Myynnin projekti
Ammattiharjoittelu
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Liiketalouden menetelmäosaaminen
Kansantalous
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi
Controller-toiminta
Asiakaslähtöinen palvelukokemus
Digitaalinen liiketoiminta
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Konsernitilinpäätös ja IFRS-tilinpäätös
Rahoituksen Excel-sovellukset
Myynnin verkkokurssi
Myynnin projekti
Kilpailuympäristöanalyysi
Data-analytiikka
Uraauurtavat IT-teknologiat liiketoiminnassa
Ammattiharjoittelu
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Liiketalouden soveltava osaaminen
IT-työvälineet
Laskentatoimi
Liikeviestintä englanniksi
Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen
Toimitusketjun hallinta
Tulevaisuuden työyhteisö
HR strategisena kumppanina
Työyhteisön moninaisuus
Controller-toiminta
Tilinpäätösanalyysi
Asiakaslähtöinen palvelukokemus
Markkinointiviestinnän kehittäminen
Digitaalinen liiketoiminta
Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot
Affärssvenska
Yritysverotus ja verosuunnittelu
Johdannaiset
Kestävä rahoitus
Rahoituksen Excel-sovellukset
Myynnin verkkokurssi
Myynnin projekti
Kansainväliset neuvottelutaidot
Uraauurtavat IT-teknologiat liiketoiminnassa
Espanja 1 (A1.1 - A1.2)
Italia 1 (A1.1 - A1.2)
Ranska 1 (A1.1 - A1.2)
Saksa 1 (A1.1 - A1.2)
Venäjä 1 (A1.1 - A1.2)
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Ammattiharjoittelu
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Liiketalouden syventävä osaaminen
Toimitusketjun hallinta
HR strategisena kumppanina
Controller-toiminta
Digitaalinen liiketoiminta
Tilinpäätös ja tilintarkastus
Konsernitilinpäätös ja IFRS-tilinpäätös
Johdannaiset
Kestävä rahoitus
Rahoituksen Excel-sovellukset
Myynnin verkkokurssi
Kilpailuympäristöanalyysi
Data-analytiikka
Uraauurtavat IT-teknologiat liiketoiminnassa
Ammattiharjoittelu
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Luokittelemattomat

ARENE 2022:: Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit::AMK-tutkinto

Korvaa ”Metropolian yhteiset osaamiset::AMK-koulutus” -jäsentelyn. Heidi Rontu/31.8.2022

Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Kansantalous
Laskentatoimi
Liikeviestintä englanniksi
Markkinointi
Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus
Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen
Rahoitus
Toimitusketjun hallinta
Vastuullinen liiketoiminta
Yritysviestintä
Vastuullinen esihenkilötyö
Työlainsäädäntö
HR strategisena kumppanina
Työyhteisön moninaisuus
Tilinpäätösanalyysi
Asiakaslähtöinen palvelukokemus
Markkinointiviestinnän kehittäminen
Digitaalinen liiketoiminta
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot
Affärssvenska
Organisaatiokäyttäytyminen ja toimiva työyhteisö
Toimintakulttuurin ymmärtäminen ja kehittäminen
Työyhteisön kehittämisen oikeudelliset näkökulmat
Yritysverotus ja verosuunnittelu
Tilinpäätös ja tilintarkastus
Konsernitilinpäätös ja IFRS-tilinpäätös
Myynnin verkkokurssi
Myynnin projekti
Kansainväliset neuvottelutaidot
Kilpailuympäristöanalyysi
Data-analytiikka
Uraauurtavat IT-teknologiat liiketoiminnassa
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Ammattiharjoittelu
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä.
- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan ole massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

IT-työvälineet
Kansantalous
Laskentatoimi
Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus
Tulevaisuuden työyhteisö
Vastuullinen liiketoiminta
Strateginen johtaminen
Työlainsäädäntö
HR strategisena kumppanina
Tilinpäätösanalyysi
Asiakaslähtöinen palvelukokemus
Markkinointiviestinnän kehittäminen
Digitaalinen liiketoiminta
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Organisaatiokäyttäytyminen ja toimiva työyhteisö
Toimintakulttuurin ymmärtäminen ja kehittäminen
Työyhteisön kehittämisen oikeudelliset näkökulmat
Yritysverotus ja verosuunnittelu
Myynnin verkkokurssi
Myynnin projekti
Kilpailuympäristöanalyysi
Data-analytiikka
Uraauurtavat IT-teknologiat liiketoiminnassa
Ammattiharjoittelu
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

IT-työvälineet
Kansantalous
Liikeviestintä englanniksi
Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen
Toimitusketjun hallinta
Tulevaisuuden työyhteisö
Vastuullinen esihenkilötyö
Työlainsäädäntö
HR strategisena kumppanina
Työyhteisön moninaisuus
Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot
Affärssvenska
Organisaatiokäyttäytyminen ja toimiva työyhteisö
Toimintakulttuurin ymmärtäminen ja kehittäminen
Johdannaiset
Kestävä rahoitus
Kansainväliset neuvottelutaidot
Espanja 1 (A1.1 - A1.2)
Italia 1 (A1.1 - A1.2)
Ranska 1 (A1.1 - A1.2)
Saksa 1 (A1.1 - A1.2)
Venäjä 1 (A1.1 - A1.2)
Ammattiharjoittelu
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottami seen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Kansantalous
Markkinointi
Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen
Rahoitus
Toimitusketjun hallinta
Tulevaisuuden työyhteisö
Vastuullinen liiketoiminta
Yritysviestintä
Strateginen johtaminen
Vastuullinen esihenkilötyö
HR strategisena kumppanina
Asiakaslähtöinen palvelukokemus
Markkinointiviestinnän kehittäminen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Kestävä rahoitus
Data-analytiikka
Ammattiharjoittelu
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

IT-työvälineet
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi
Markkinointi
Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus
Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen
Rahoitus
Tulevaisuuden työyhteisö
Vastuullinen liiketoiminta
Yritysviestintä
Strateginen johtaminen
Vastuullinen esihenkilötyö
Työlainsäädäntö
HR strategisena kumppanina
Työyhteisön moninaisuus
Controller-toiminta
Asiakaslähtöinen palvelukokemus
Markkinointiviestinnän kehittäminen
Digitaalinen liiketoiminta
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot
Organisaatiokäyttäytyminen ja toimiva työyhteisö
Toimintakulttuurin ymmärtäminen ja kehittäminen
Työyhteisön kehittämisen oikeudelliset näkökulmat
Konsernitilinpäätös ja IFRS-tilinpäätös
Johdannaiset
Kestävä rahoitus
Rahoituksen Excel-sovellukset
Myynnin verkkokurssi
Myynnin projekti
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Ammattiharjoittelu
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan

IT-työvälineet
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi
Liikeviestintä englanniksi
Markkinointi
Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus
Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen
Rahoitus
Toimitusketjun hallinta
Tulevaisuuden työyhteisö
Vastuullinen liiketoiminta
Yritysviestintä
Strateginen johtaminen
Vastuullinen esihenkilötyö
Työlainsäädäntö
HR strategisena kumppanina
Työyhteisön moninaisuus
Controller-toiminta
Asiakaslähtöinen palvelukokemus
Markkinointiviestinnän kehittäminen
Digitaalinen liiketoiminta
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot
Affärssvenska
Organisaatiokäyttäytyminen ja toimiva työyhteisö
Toimintakulttuurin ymmärtäminen ja kehittäminen
Työyhteisön kehittämisen oikeudelliset näkökulmat
Tilinpäätös ja tilintarkastus
Konsernitilinpäätös ja IFRS-tilinpäätös
Johdannaiset
Rahoituksen Excel-sovellukset
Myynnin verkkokurssi
Myynnin projekti
Kansainväliset neuvottelutaidot
Kilpailuympäristöanalyysi
Data-analytiikka
Uraauurtavat IT-teknologiat liiketoiminnassa
Espanja 1 (A1.1 - A1.2)
Italia 1 (A1.1 - A1.2)
Ranska 1 (A1.1 - A1.2)
Saksa 1 (A1.1 - A1.2)
Venäjä 1 (A1.1 - A1.2)
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi
Ammattiharjoittelu
Monialainen innovaatioprojekti
Opinnäytetyön suunnittelu
Opinnäytetyön toteutus
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
LXD23S2-1001
Liiketalouden perusopinnot

(Valitaan kaikki)

65
LD00ER22 IT-työvälineet 5
LD00EG58 Kansantalous 5
LD00EG78 Laskentatoimi 5
LD00EH18 Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi 5
LD00EH19 Liikeviestintä englanniksi 5
LD00EH20 Markkinointi 5
LD00EH21 Oikeuden perusteet ja sopimusoikeus 5
LD00EH22 Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen 5
LD00EH33 Rahoitus 5
LD00EH34 Toimitusketjun hallinta 5
LD00EH35 Tulevaisuuden työyhteisö 5
LD00FH70 Vastuullinen liiketoiminta 5
LD00EG92 Yritysviestintä 5
LXD23S2-1002
Yhteiset ammatilliset opinnot

(Valitaan kaikki)

65
LD00EH23 Strateginen johtaminen 5
LD00EH25 Vastuullinen esihenkilötyö 5
LD00EH27 Työlainsäädäntö 5
LD00EH32 HR strategisena kumppanina 5
LD00EH29 Työyhteisön moninaisuus 5
LD00EH61 Controller-toiminta 5
LD00EH63 Tilinpäätösanalyysi 5
LD00EH76 Asiakaslähtöinen palvelukokemus 5
LD00EH77 Markkinointiviestinnän kehittäminen 5
LD00EH78 Digitaalinen liiketoiminta 5
LD00EI89 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
LD00EH28 Kansainväliset viestintä- ja verkostoitumistaidot 5
LD00EJ05 Affärssvenska 5
LXD23S2-1003
Valinnaiset opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LD00EH37 Organisaatiokäyttäytyminen ja toimiva työyhteisö 5
LD00EH38 Toimintakulttuurin ymmärtäminen ja kehittäminen 5
LD00EH39 Työyhteisön kehittämisen oikeudelliset näkökulmat 5
LD00EH43 Yritysverotus ja verosuunnittelu 5
LD00EH44 Tilinpäätös ja tilintarkastus 5
LD00EH45 Konsernitilinpäätös ja IFRS-tilinpäätös 5
LD00EH40 Johdannaiset 5
LD00FH71 Kestävä rahoitus 5
LD00EH42 Rahoituksen Excel-sovellukset 5
LD00EH46 Myynnin verkkokurssi 5
LD00EH47 Myynnin projekti 5
LD00EH48 Kansainväliset neuvottelutaidot 5
LC00EJ11 Kilpailuympäristöanalyysi 5
LC00EJ12 Data-analytiikka 5
LC00EJ13 Uraauurtavat IT-teknologiat liiketoiminnassa 5
LC00EH04 Espanja 1 (A1.1 - A1.2) 5
LD00EJ01 Italia 1 (A1.1 - A1.2) 5
LC00EG95 Ranska 1 (A1.1 - A1.2) 5
LC00EG99 Saksa 1 (A1.1 - A1.2) 5
LD00EJ00 Venäjä 1 (A1.1 - A1.2) 5
LC00EH09 Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5
LXD23S2-1004
Harjoittelu

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
LX00BX42 Ammattiharjoittelu 30
LXD23S2-1005
Innovaatioprojekti

(Valitaan kaikki)

10
XX00DZ39 Monialainen innovaatioprojekti 10
LXD23S2-1006
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LXD23S2-1007
Opinnäytetyö

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
XX00EL75 Opinnäytetyön suunnittelu 5
XX00EL76 Opinnäytetyön toteutus 5
XX00EL77 Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5