OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma > Bioanalytiikka

Bioanalytiikka

Kevät 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön osaamisen tunnistajana
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                 
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5
     
           
                         
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
     
           
                         
Terveysalan turvallisuus 5
     
             
                       
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                         
Kemia 5
       
             
                     
Fysiikka ja matematiikka 5
       
               
                   
Laboratoriotyön menetelmien perusteet 5
       
             
                     
Immunologia 5
       
               
                   
Preanalytiikka 10
     
             
                       
Asiakaspalvelu ja ohjaus 5
       
             
                     
Asiakaspalvelu ja ohjaus (suomi toisena kielenä) 5
       
             
                     
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1 5
       
               
                   
65000303500000151520150000000000
Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön toimijana
                                                 
Solubiologia, solumorfologia ja sytologia 15  
       
               
                 
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5  
       
                 
               
Kliinisen hematologian ja immunohematologian tutkimukset 10  
       
                 
               
Kliinisen biokemian tutkimukset 15  
         
                 
             
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 2 15  
         
                   
           
06000003030000000015151515000000
Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön toimijana
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
         
Kliinisen mikrobiologian tutkimukset 10    
         
                   
       
Kliinisen histologian ja molekyyligenetiikan tutkimukset 10    
         
                     
       
Kliinisen fysiologian, neurofysiologian, isotooppilääketieteen ja kuvantamisen tutkimukset 10    
           
                     
     
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                     
     
0045000003015000000000151515000
Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet 15 op
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön osaajana
                                                 
Johtaminen ja yrittäjyys 5      
           
                       
 
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                       
 
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5      
           
                       
 
Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 3 15      
           
                         
00030000000300000000000001515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6560453030353030301530151520151515151515151501515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta. Opetussuunnitelma palvelee tietolähteenä myös työelämää ja kansainvälisiä kumppaneita.
Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opinnoista 50 op on kaikille terveyspalveluiden tutkinto-ohjelmakokonaisuuden opiskelijoille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen Metropolian yhteiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen, joka voi koostua yhdestä tai useammasta monialaisesta opintokokonaisuudesta, ja myös vapaasti valittavista opinnoista. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden.
Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimista tukevissa oppimisympäristöissä, mm. simulaatio. Itsenäisen opiskelun oppimisympäristöt taas tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden harjaantua kliinisissä taidoissa. Opetusta on kehitetty lisäämällä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Oppimisessa opiskelija on oman oppimisensa vastuunkantaja. Opiskelijan osaamista arvioidaan opintojen aikana seuraavilla osaamisalueilla: ammatillinen tietoperusta, ammatillinen taito ja toiminta, eettisyys, yhteistyö ja kehittäminen. Opiskelija saa valmiudet jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijaliikkuvuuden korkeakoulujen sisällä ja välillä. Lisäksi se helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailua.
Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.