OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen (YAMK) > Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
                           
Tutkimustyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät 5
 
     
           
Projektitoiminta ja tutkimuksellinen kehittämistyö 5
 
     
       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
25.01514.210.87.57.56.37.95.45.43.83.83.83.8
Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtamisen yhteiset opinnot
                           
Itsensä ja strateginen työyhteisön johtaminen 5
 
     
           
Talouden johtaminen 5
 
     
           
Sosiaali- ja terveysalan palvelujen vastuullinen johtaminen 5
 
     
           
Näyttöön perustuva johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5
 
     
           
200200001010000000
Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtamisen valinnaiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20op)
                           
Palveluliiketoiminta
(Valitaan opintoja 20op)
                           
Yrittäjyys sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
   
       
       
Yrityksen liiketoiminnan johtaminen 5  
   
         
   
Kilpailutus ja julkiset hankinnat  sosiaali- ja terveysalalla 5
   
       
       
Muuttuva johtajuus sosiaali- ja terveysalalla
(Valitaan opintoja 20op)
                           
Moninaisuuden johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5  
   
         
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen muuttuvissa organisaatioissa 5
   
       
       
Terveysteknologia sosiaali- ja terveysalalla 5
   
       
       
20100201000010105500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10op)
                           
00000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 652534.230.817.57.516.317.915.415.48.88.83.83.8

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen (ylempi AMK)

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa
opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisia taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja sekä sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää valmiuksia soveltaa tutkimustietoa ja hyödyntää soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä työelämän kehittämiseksi sekä valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Tutkinto parantaa opiskelijan valmiuksia toimia nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä ja edistää hänen urakehitystään. Tutkinto tuottaa työelämän kehittäjiä ja uudistajia, joilla on tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Opinnot rakentuvat Metropolian oppijan polun viitekehykseen, jossa keskeisiä
ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus. Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutuksen alkaessa. Opiskelijat hyödyntävät aiempaa asiantuntemustaan ja työelämäyhteyttään opintojen aikana sekä luovat asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien kautta. Opinnoissa opiskelijat kehittyvät itsearvioinnissa ja itsensä ja muiden johtamisessa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa. Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, ulkomaamatkojen ja - vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä toimimista varten. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä.

Metropolia Ammattikorkeakoulusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) ja
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.

Yleiset kompetenssit: Kompetenssien kuvaukset
Oppimisen taidot
• osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
• osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta
Eettinen osaaminen
• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
• osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
• osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
• osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
• osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
• kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen
Työyhteisön osaaminen
• osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
• osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
• osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
• osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
• osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
• kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä
Innovaatio-osaaminen
• osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
• osaa johtaa projekteja
• osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
• osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
Kansainvälistymisosaaminen
• kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
• osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
• osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Tutkintokohtaiset kompetenssit

Kompetenssien kuvaukset
Sosiaali- ja terveysalan osaaminen
• Kykenee hyödyntämään työtehtävissään laaja-alaisiaja pitkälle erikoistuneita sosiaali- ja terveysalan erityisosaamista vastaavia tietoja
• Hallitsee sosiaali- ja terveysalan käsitteet ja menetelmät, joita käyttää itsenäisen ajattelun ja/tai alansa kehittämisenperustana.
• Osaa toimia sosiaali- ja terveysalan monimuotoisissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä
Johtamisosaaminen
• Hallitsee eettisesti korkeatasoisen johtamistoiminnan
• Hallitsee johtamisessa strategisen osaamisen implementoinnin
• Osaa toimia moninaisten työyhteisöjen johtamistehtävissä
• Osaa arvioida johtamisen tuloksellisuutta ja onnistuneisuutta.
Palveluosaaminen
• Osaa kehittää yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa yhteiskunnassa haluttuja sosiaali- ja terveyspalveluja
• Osaa soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja palvelujen tuottamisessa
• Tuntee palvelujensa markkinat ja markkinointiviestinnän
• Kykenee osallistumaan alansa palvelujen hankinta- ja kilpailutusprosesseihin
• Osaa ratkaista alansa vaativia palveluliiketoiminnan haasteita

Ammatilliset suuntautumiset:

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtamisen ammatillisessa suuntautumisessa opiskelija voi hankkia osaamisen julkisten organisaatioiden työyhteisöjen päivittäisjohtamisen kehittämiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä yrittäjyyteen palveluliiketoiminnassa. Opetuksessa ovat sisältöinä tutkimus-, kehittämis -ja innovaatiotoiminnan opinnot ja sosiaali- ja terveysalan johtamisen yhteistä tietoperustaa rakentavat opinnot, valinnaiset syventävät opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot.

Ensihoitopalvelujen johtamisen ammatillisessa suuntautumisessa tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet johtaa ja kehittää ensihoidon palvelujärjestelmiä sekä toteuttaa ensihoidon palvelutason määrittelyä erilaisten sairastumis- ja onnettomuusriskien analysointien avulla. Lisäksi opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa ensihoidon asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä johtaa ensihoitopalvelun operatiivisia ja moniviranomaisyhteistyötilanteita.