Siirry suoraan sisältöön

Musiikki (ylempi AMK): Musiikki (ylempi AMK)

Tunnus: K0824S6

Tutkinto:
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Muusikko (ylempi AMK)
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Kesto:
1.5 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

Musiikin YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Musiikkipedagogi (YAMK) ja muusikko (YAMK) ovat musiikin ammattilaisia, joilla on monipuoliset valmiudet jatkuvaan oppimiseen, asiantuntijatyön edellyttämät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä syvällinen oman erityisalan osaaminen.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opetussuunnitelman pohjalta henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Opiskelija voi valita oman ammatillisen kehittymisensä kannalta tarpeellisia opintoja. Opetus koostuu asiantuntijaluennoista, työpajoista, vertaisryhmätyöskentelystä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena ja siihen on mahdollista osallistua työn ohessa.

Koulutuksen tavoitteena on:
• kehittää muusikon ja musiikkipedagogin ajankohtaisiin ja ennakoitaviin työtehtäviin liittyvää asiantuntijuutta.
• vahvistaa musiikkialan kehittämistyössä tarvittavaa osaamista.
• tukea ajankohtaisiin haasteisiin vastaavien kehittämisprojektien suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.
• edistää erityisosaamista vaativaa musiikkialan kehittämistä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 1. / 2025 2. / 2025
K0824S6-1001
Kaikille yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki )

20
K000EQ09 Asiantuntijuuden vahvistaminen 5
K000EQ11 Työhyvinvoinnin rakentaminen 5
K000EQ12 Kehittämistyön johtaminen 5
XX00EJ16 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
K0824S6-1002
Syventävät opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
K000EQ13 Ammattiosaamista syventävät opinnot 5
K0824S6-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

30
XX00FB87 Opinnäytetyö 30
K0824S6-1004
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
Yhteensä 60 45 10 22.5 22.5 10 11.5 11.5 11.5 11.5 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

RAKENNE Ylempi AMK-koulutus (A18.12.2014/1129)

Asetuksen 18.12.2014/1129 mukainen rakenne. 2 § Opintojen rakenne Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) syventäviä ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) opinnäytetyö.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Syventävät ammattiopinnot
Asiantuntijuuden vahvistaminen
Työhyvinvoinnin rakentaminen
Kehittämistyön johtaminen
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet
Ammattiosaamista syventävät opinnot
Vapaasti valittavat opinnot

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat

ARENE 2022:: Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit::YAMK-tutkinto

Korvaa ”Metropolian yhteiset osaamiset::ylempi AMK-koulutus” -jäsentelyn. Heidi Rontu/31.8.2022

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Asiantuntijuuden vahvistaminen
Työhyvinvoinnin rakentaminen
Kehittämistyön johtaminen
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet
Ammattiosaamista syventävät opinnot
Opinnäytetyö
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Asiantuntijuuden vahvistaminen
Työhyvinvoinnin rakentaminen
Kehittämistyön johtaminen
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet
Ammattiosaamista syventävät opinnot
Opinnäytetyö
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan

Asiantuntijuuden vahvistaminen
Työhyvinvoinnin rakentaminen
Kehittämistyön johtaminen
Ammattiosaamista syventävät opinnot
Opinnäytetyö
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Työhyvinvoinnin rakentaminen
Kehittämistyön johtaminen
Ammattiosaamista syventävät opinnot
Opinnäytetyö
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Asiantuntijuuden vahvistaminen
Työhyvinvoinnin rakentaminen
Kehittämistyön johtaminen
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet
Ammattiosaamista syventävät opinnot
Opinnäytetyö
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä. - osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Asiantuntijuuden vahvistaminen
Työhyvinvoinnin rakentaminen
Kehittämistyön johtaminen
Ammattiosaamista syventävät opinnot
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
K0824S6-1001
Kaikille yhteiset opinnot

(Valitaan kaikki)

20
K000EQ09 Asiantuntijuuden vahvistaminen 5
K000EQ11 Työhyvinvoinnin rakentaminen 5
K000EQ12 Kehittämistyön johtaminen 5
XX00EJ16 Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
K0824S6-1002
Syventävät opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
K000EQ13 Ammattiosaamista syventävät opinnot 5
K0824S6-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
XX00FB87 Opinnäytetyö 30
K0824S6-1004
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5