OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Maahanmuuttajien valmentava koulutus > Maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus, Sosiaali- ja terveysala > Maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus, Sosiaali- ja terveysala

Maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus, Sosiaali- ja terveysala

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1 2
Sosiaali- ja terveysalan valmentavat opinnot (valitaan kaikki)
       
Valmiudet korkeakouluopintoihin 5
 
Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 1 (B1) 5
 
Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 2 (B1) 5
Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 3 (B2) 5
 
Sosiaali- ja terveysalan matematiikan valmentavat opinnot 5
 
Sosiaali- ja terveysalan englannin kieli ja viestintä 5
 
303017.512.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 303017.512.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Valmentava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joiden tavoitteena on hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon Suomessa. Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on suomen kielen vähimmäistaitotaso B1 sekä korkeakoulukelpoisuus*. Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä ja kesto 5 kuukautta. Koulutus koostuu yleisestä kaikille opiskelijoille yhteisestä opintojaksosta sekä eri ammattialoihin painottuvista tai monialaisista opinnoista.

Koulutuksen sisällöissä painottuvat suomen kieli sekä ammattialakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja. Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus.

* Hakija on korkeakoulukelpoinen, jos hänellä on
• suomalainen ylioppilastutkinto,
• suomalainen toisen asteen ammatillinen tutkinto,
• ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
• ulkomainen korkeakoulututkinto.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuuttaan todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Osaamistavoitteet

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet edetä korkeakouluopintoihin ja menestyä opinnoissaan. Koulutuksen tavoitteena on kehittää taitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa sekä korkeakoulujen valintakokeissa. Tavoitteena on suomen kielen taidon kehittyminen taitotasolta B1 tasolle B2.

Yleisiä tavoitteita ovat esim.
• korkeakoulujärjestelmän ja -toimintatapojen tuntemus
• yhteisöllisten toimintatapojen ja esim. ryhmätyötaitojen kehittyminen
• itseohjautuvuus ja vastuullisuus opinnoissa
• oman oppimisen ja opitun asian reflektointi
• oman mielipiteen ilmaiseminen
• tiedonhaku ja lähdekriittisyys
• erilaisten lukutekniikkojen ja monilukutaidon kehittyminen
• peruslaskutoimitusten hallinta
• taito ymmärtää ja hyödyntää englanninkielistä materiaalia sekä kommunikoida englanniksi
erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa

Keskeisiä suomen kielen tavoitteita ovat
• Korkeakouluopintoihin liittyvän sanaston ja käsitteiden hallinta
• Kirjoitetun ja puhutun kielen erojen hallinta
• Suulliset vuorovaikutustaidot
• Tekstilajien ja tyylin tuntemus
• Tekstin rakentamisen taito
• Lauseen rakentamisen taito: lausetyypit, lauseenjäsennys, lauseenvastikkeet, välimerkit
• Rakenteiden hallinta: rektio, sijamuodot, aikamuodot ja ajan ilmaukset, nominaalimuodot,
transitiivi- ja intransitiiviverbit, konjunktiot