OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Jarno Varteva
tutkintovastaava
p. +358 40 334 1591
E-mail: jarno.varteva@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneet. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta em. tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
>>

Tutkinnon profiili

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat valmiudet ymmärtää syvemmin alan teknologioita sekä toimia organisaation vastuualueen toiminnan kehittäjänä. Koulutus lisää opiskelijan valmiuksia toimia esimiestehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma tuottaa osaamista, joka keskittyy neljän ydinosaamisen ympärille:
- Analyyttinen ja menetelmäosaaminen
- Sähkö- ja automaatiojärjestelmäosaaminen
- Syventävä järjestelmäosaaminen
- Liiketoiminnan kehittäminen

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sähkö- ja automaatiotekniikan YAMK -tutkinto-ohjelmasta valmistuva toimii sähkön tuotannon ja jakelun päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä tai automaatiojärjestelmien suunnittelussa, jakelussa tai tuotannossa.

Jatko-opinnot

Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon, jonka perusteella lisensiaatin- ja/tai tohtoriopintoja tarjoava korkeakoulu ratkaisee jatko-opintokelpoisuuden.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen hyväksytty suorittaminen.

Opintojen toteuttaminen

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa ja lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin. Osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat työskentelevät erilaisissa työyhteisöissä ja heillä on vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus ennen YAMK-opintoja.

Opinnäytetyössä opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tutkimuksellisen kehittämistyön yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti alansa asiantuntijana sekä työelämän kehittäjänä ja uudistajana.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihdon mahdollisuudesta ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa voidaan neuvotella.