OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK) > Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (ylempi AMK)

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
                     
Tutkimuksellisen kehittämistyön lähtökohdat ja prosessit 5
 
   
       
Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät ja raportointi 5
 
 
   
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
301017.512.5108.88.86.36.355
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen yhteiset syventävät opinnot
                     
Johtajana sosiaali- ja terveysalalla 5
 
   
       
Sosiaali- ja terveysalan talous ja kustannukset 5
 
   
       
Henkilöstöjohtaminen 5
   
     
   
Näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja terveysalalla 5
 
   
       
20015507.57.52.52.500
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen valittavat syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                     
Talouden johtaminen ja yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla
                     
Toimintayksikön talouden johtaminen 5
   
     
   
Yrittäjyys sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
   
     
   
Työyhteisöjen kehittäminen ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
                     
Moninaisuuden johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5
   
     
   
Henkilöstövoimavarojen ja suorituksen johtaminen 5
   
     
   
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
                     
Ennakoiva osaamisen johtaminen 5
   
     
   
Prosessien ja palveluketjujen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 5
   
     
   
Ensihoidon hallinnollisen ja operatiivisen johtamisen syventävät opinnot
                     
Ensihoidon ajankohtaiset teemat 5
   
     
   
Ensihoidon operatiivinen johtaminen 5  
   
       
Turvallisuusjohtaminen 5  
   
       
Ensihoidon palvelutason määrittäminen ja varautuminen 5  
   
       
3515035150017.517.57.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                     
Asiantuntijuuden jakaminen ja kehittäminen organisaatioissa 5  
   
       
Asiakas-/potilaslähtöisten hoito- ja tutkimuskäytäntöjen näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen 5
   
     
   
Hoitotyön ajankohtaiset teemat kliinisenä asiantuntijana 5
   
     
   
Hoitotyön näyttöön perustuvien hoito- ja tutkimustoimintojen syventäminen 5  
   
       
Terveyden edistämisen ajankohtaiset teemat 5  
   
       
Seksuaaliterveyden edistämisen ajankohtaiset teemat 5  
   
       
10200102000551010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 954532.562.54516.316.331.331.322.522.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Metropolia ammattikorkeakoulun Terveys ja hoitaminen tulosalueelta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen (NQF, National Qualifications Framework) mukaisesti sekä huomioiden Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n valtakunnalliset kompetenssisuositukset.

Metropolia ammattikorkeakoulun Terveys ja hoitaminen tulosalueen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutusohjelmat ovat Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, Kliininen asiantuntija, sekä englanninkielisinä toteutettavat Master's Degree Programme in Health Business Management ja Master's Degree Programme in Emergency and Critical Care Nursing.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisia taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää valmiuksia soveltaa tutkimustietoa ja hyödyntää soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä työelämän kehittämiseksi sekä valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Tutkinto parantaa opiskelijan valmiuksia kehittyä nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä ja edistää hänen urakehitystään. Tutkinto tuottaa työelämän kehittäjiä ja uudistajia, joilla on tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen. Opinnot rakentuvat Metropolian oppijan polun viitekehykseen, jossa keskeisiä ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus. Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutuksen alkaessa. Opiskelija hyödyntää aiempaa asiantuntemustaan ja työelämäyhteyttä opintojen aikana sekä luo asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien kautta. Opintojen aikana opiskelija kehittää itsearvioinnin ja itsensä johtamisen sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Olennainen osa on myös opiskelijan kansainvälisen osaamisen ja kompetenssin kehittyminen. Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi vierailijaluentojen, kansainvälisten viikkojen ja monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa.

Terveys ja hoitaminen tulosalueen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä.

Ammatilliset suuntautumiset:
Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ammatillisessa suuntautumisessa tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet sosiaali- ja terveysalan toiminnan johtamiseen sekä lähiesimiestyöhön. Opetuksessa teemoina ovat henkilöstöjohtaminen, toiminnan kustannustietoinen johtaminen, näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen, monimuotoisuuden johtaminen, suorituksen ja muutoksen johtaminen sekä ennakointi ja työelämän kehittäminen. Lisäksi opinnoissa perehdytään lähiesimiehen johtamisen käytännön menetelmiin ja työkaluihin.

Ensihoitopalveluiden johtamisen ammatillisessa suuntautumisessa tavoitteena on antaa valmiuksia johtaa ja kehittää ensihoidon palvelujärjestelmiä sekä toteuttaa ensihoidon palvelutasonmäärittelyn valmistelua erilaisten sairastumis- ja onnettomuusriskien analysointien avulla. Lisäksi opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa ensihoidon asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä johtaa ensihoitopalvelun operatiivisia ja moniviranomaisyhteistyötilanteita.