OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Sosionomi (ylempi AMK), Geronomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Niina Pietilä
Puh. +358 40 3341241
Email: niina.pietila(at)metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat jonkin seuraavista tutkinnoista suorittaneet:
· geronomi (AMK),
· sosionomi (AMK)

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

AHOT:illa tarkoitetaan hyväksilukemisen, korvaamisen ja muilla tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. AHOT perustuu työelämä- ja osaamislähtöiseen opetussuunnitelmaan. Tunnistettava osaaminen tulee olla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista.
Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista. Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea niin halutessaan aiemmin hankitun osaamisen perusteella osaamisen tunnustamista ja saada siitä hyväksilukupäätös opintojaksokokonaisuudesta tai sen osasta.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT) on osa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa (HOPS). Tällaisen osaamisen tunnustamista haetaan ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisella hakemuksella. Opintojen suunnittelun ohjaus toteutuu HOPS -keskustelussa opettajatutorin kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintosääntö:
>>

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta:
>>

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa sosiaalialan ja hyvinvoinnin laaja-alaisia asiantuntijoita, jotka osaavat uudistaa ja johtaa asiakastyötä sekä kehittää sosiaalialan toimintakäytäntöjä ja palveluja yhteistyössä asiakkaiden, monialaisten verkostojen sekä yhteisöjen kanssa.
Tutkinto-ohjelman painoalana lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja lapsiperheiden palvelujen monialainen tuottaminen sekä tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustava kehittäminen kaupunkiympäristössä. Tutkinnon opinnoissa vahvistetaan osaamista, jota tarvitaan lasten ja perheiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi sekä ongelmia ehkäisevässä ja varhaisessa tukemisessa. Uudenlaista osaamista edellyttää myös kulttuurisensitiivinen ja osallisuutta korostava moniammatillinen työote sekä taito auttaa vaikeissa elämänolosuhteissa kasvavia lapsia, nuoria ja heidän perheitään.

Jatko-opinnot

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

>>

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy esimerkiksi työelämälähtöisiä tehtäviä, verkko-opetusta, opinto- ja kirjallisuuspiirejä, seminaareja ja alan asiantuntijoiden luentoja. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa. Opinnot voi toteuttaa työn ohessa ja ne kestävät keskimäärin 2 vuotta.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelijavaihto

Opintoihin ei sisälly opiskelijavaihtoa.