OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Ensihoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Jukka Lehtimäki
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisuuteen vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto.
Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot:
- ensihoitaja (AMK)
- kätilö (AMK)
- sairaanhoitaja (AMK)
- terveydenhoitaja (AMK)
- yllämainittuja suomalaisia korkeakoulututkintoja vastaava ulkomainen korkeakoulututkinto yhdistettynä Suomessa voimassaolevaan ammatinharjoittamisoikeuteen tai direktiivitodistukseen

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä ja AHOT-ohjeissa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/ >>

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta:
https://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta/yamk-tutkinnot/sosiaali-ja-terveysala/akuuttihoitotyon-kehittaminen-ja-johtaminen/

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Akuuttihoitotyön kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa vahvan osaamisen toimia välitöntä päivystysluontoista ja/tai henkeä pelastavaa hoitoa vaativien potilaiden hoidon kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Tutkinto uudistaa ja kehittää tietoperustaa sekä tuottaa uutta tietoa akuuttihoitotyöstä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa johtaa ja kehittää akuuttihoitotyön toimintoja osana sosiaali- ja terveyspalveluja sekä toteuttaa akuuttihoitotyön palvelutason määrittelyä erilaisten laatu- ja hoitoisuusmittareiden analysointien avulla. Lisäksi opiskelija osaa toimia erilaisissa akuuttihoitotyön asiantuntija- ja esimiestehtävissä.
Opiskelija voi hankkia osaamista julkisten ja yksityisten akuuttihoitotyön organisaatioiden ja järjestöjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opetuksessa ovat sisältöinä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opinnot sekä sosiaali- ja terveysalan johtamisen yhteistä tietoperustaa rakentavat opinnot, akuuttihoitotyön syventävät opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot.
Opinnot rakentuvat Metropolian opetussuunnitelman viitekehykseen, jossa keskeisiä ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus. Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus terveydenhuoltoalalta koulutuksen alkaessa. Opiskelijat hyödyntävät aiempaa asiantuntemustaan ja työelämäyhteyttään opintojen aikana sekä luovat asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien kautta. Opinnoissa opiskelijat kehittyvät itsearvioinnissa ja itsensä ja muiden johtamisessa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.
Kansainvälisyys toteutetaan mahdollisten ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv-matkojen ja -vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä toimimista varten. Opetuksessa painotetaan myös työelämässä vaadittavan hyvän viestintä- ja kielitaidon kehittymistä.
Metropolia Ammattikorkeakoulusta ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan kansallisen viitekehyksen (NQF 7, National Qualifications Framework) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.

Jatko-opinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen opintoja voi jatkaa muun muassa yliopiston jatko-opinnoissa.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot. Opintojen kesto 1,5-2 v.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin ei sisälly harjoittelua. Opinnot toteutuvat yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelijavaihto

Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, kv- matkojen ja -vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa.