OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Apuvälineteknikko (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Toni Nisula
Puh. 040 641 8012
Sähköposti: toni.nisula(at)metropolia.fi
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
>>

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus internet-sivuilta >>

Keskeiset oppimistulokset

Apuvälineteknikko on apuvälinepalveluiden asiantuntija hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä.
Apuvälinetekniikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa apuvälinepalveluiden asiantuntijoita. Koulutuksessa korostuu innovatiivisuus, elinikäinen oppiminen ja yhteistyökyky muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.
Apuvälineteknikko suunnittelee ja valmistaa henkilökohtaiseen käyttöön tulevia yksilöllisiä apuvälineitä niitä tarvitseville ihmisille. Toiminnallaan apuvälineteknikko pyrkii tukemaan asiakkaansa toimintakykyä ja osallisuutta. Apuvälineteknikko määrittelee yhdessä asiakkaansa kanssa apuvälinetarpeen ja sen pohjalta suunnittelee ja valmistaa toimintakykyä mahdollistavan ja/tai tukevan apuvälineen tai hallintajärjestelmän. Työhön kuuluu olennaisesti myös asiakkaan opastamista ja ohjausta sekä apuvälinepalvelun seurannan järjestämistä.
Apuvälineteknikkokoulutuksen keskeisiä ydinosaamisalueita ovat 1) Asiakaslähtöinen, moniammatillinen osaaminen, 2) Apuvälinetarpeen ja toimintakyvyn arviointi, 3) Apuvälinepalveluosaaminen, 4) Työmenetelmät ja materiaaliosaaminen, 5) Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen 6) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Opiskelussa korostuu työelämälähtöisyys, kansainvälisyys ja tulevaisuuden haasteet sekä reflektiivinen, kriittinen ja tutkimuksellinen työn ote. Opiskelijalla on mahdollista osallistua omaa ammatillista kehittymistään tukeviin moniammatillisiin projekteihin sekä ammattikorkeakoulun sisällä että yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon.
Opinnoista toteutetaan 79 op ammattitaitoa edistävänä laboraatioina ja harjoitteluina. Harjoittelu toteutuu osittain integroituna opintojaksoihin.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Apuvälineteknikko työllistyy sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään pääasiallisesti apuvälineitä valmistavien yritysten palvelukseen sekä sairaaloiden tai eri laitosten apuvälineyksiköihin. Hänellä on valmiudet toimia itsenäisenä ammatin harjoittajana. Apuvälineteknikko toimii asiakaspalvelutehtävissä, työjohtotasoisena tai vastaavana suunnittelu- ja valmistustehtävissä sekä oman erityisalansa asiantuntijana kuntoutusryhmissä. Hän voi toimia myös myynti- ja markkinointitehtävissä apuvälineitä ja kuntoutuslaitteita toimittavissa yrityksissä.

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot)

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät kurssisuunnitelmien kohdalta. Kurssin opettaja on vastuussa arvioinnista. Arviointikriteerit ja suoritustavat kerrotaan jokaisen kurssin alussa. Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään kaksi portaista arviointikehikkoa, jollei opintojaksolle ole erikseen opintojaksokohtaisia arviointikriteerejä.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Kurssit toteutetaan pääosin kokoaikaisena lähiopetuksena suomen kielellä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin kuuluu harjoittelua yhteensä 75 opintopistettä.

Opiskelijavaihto

Kansainvälinen yhteistyö ja opiskelijavaihto.
-Opiskelijavaihto (3-5 kk) yhteistyökorkeakoulussa
-Harjoittelu ulkomailla itsehankitussa harjoittelupaikassa
-Opinto-, konferenssi-, messumatkat
Kansainvälinen yhdistys International Society of Prothetics and Orthotics (ISPO) on määritellyt Apuvälineteknikon tutkinnon kuuluvaksi ns. Category 1. Vastaavia kansainvälisiä ammattinimikkeitä on mm. Ortopedingengör, Certificate in Prosthetics and Orthotics, sekä Orthoped Meister.
Erasmus yhteistyö:
University of Salford
Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa
Hong Kong Polytecnic University
University of Ljubljana