OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > > AVOIN AMK: Tieto- ja viestintätekniikka - NonStop - virtuaaliopintotarjonta
Valinnainen opintotarjonta

AVOIN AMK: Tieto- ja viestintätekniikka - NonStop - virtuaaliopintotarjonta

AVOIN_TEK_NONSTOP

Kuvaus

Tarjontakori sisältään tieto- ja viestintätekniikan avoimen ammattikorkeakoulun NonStop-virtuaaliopintotarjonnan. Kursseille voi ilmoittautua ympäri vuoden ja ne ovat 100% itsenäisesti verkon kautta suoritettavia kursseja.

ILMOITTAUTUMINEN
linkin https://hakija.oma.metropolia.fi/ kautta.

Tarjontakorin ylläpitäjä
Virve Prami (virve.prami@metropolia.fi)
Koulutussuunnittelija

Kieli

englanti

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan: n

Lisätiedot

Metropolian tutkinto-opiskelijoille tarjottavat NonStop virtuaalikurssit löytyvät linkin http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/index.php/fi/tarjontakorit/fi/52976 takaa.

AVOIN_TEK_NONSTOP-1001 IT:n perusteet 0 op
TT00CJ90 Advanced Usage of Office Programs 6 op
TT00EN20 Client Pro (MD100 and MD101) 6 op
TT00ES93 Discrete Mathematics 3 op
TT00EM30 Diskreetti matematiikka 3 op
TT00EM33 Engineering Mathematics 5 op
TT00CQ57 Excel Basics 3 op
TT00CQ55 Excel-perusteet 3 op
TT00CQ56 Excel-jatkokurssi 3 op
TT00ES95 Expressions and Equations 5 op
TT00ER83 Finnish for Foreigners 1 5 op
TT00ER84 Finnish for Foreigners 2 5 op
TT00ER85 Finnish for Foreigners 3 5 op
TT00EO93 Fundamentals of Deep Learning 5 op
TT00EM75 Fundamentals of Scrum and becoming a Scrum Master 8 op
TT00EM57 Fundamentals of Scrum and Becoming a Product Owner 8 op
TT00EN29 Introduction to Computing 5 op
TT00ER82 Insinöörifysiikka 1 5 op
TT00EM34 Insinöörimatematiikka 5 op
TT00ES66 Lausekkeet ja yhtälöt 5 op
TT00CC68 IT Service Management 6 op
TT00EW02 Microsoft Excel Expert 8 op
TT00DD19 Mikroprosessorit 5 op
TT00DW18 Ms Project 2019 5 op
TT00EL33 MS Project-ohjelmistot 5 op
TT00ES94 Probability and Statistics 3 op
TT00EN31 Unix/Linux (Basics and Advanced) 8 op
TX00CJ46 WordPress sisällönhallintajärjestelmä 5 op
AVOIN_TEK_NONSTOP-1002 Ohjelmistotuotanto 0 op
TT00DU85 ASP.NET Core Application Development 5 op
TT00AC49 C#-ohjelmoinnin perusteet 4 op
TT00VI06 C-ohjelmointi 3 op
TT00DJ78 Developing Chatbots using Microsoft Bot Framework 6 op
TT00CQ83 Developing Modern Web Platforms (HTML,CSS,JS) 15 op
TT00EM54 Docker 5 op
TT00EM58 GraphQL 5 op
TT00DV43 Javascript-perusteet 5 op
TT00CK71 Introduction to ASP .NET Web Forms 5 op
TT00CK70 Introduction to SQL Server 5 op
TT00EM32 Introduction to C# programming 3 op
TT00ET75 Introduction to Javascript 5 op
TT00EM36 Introduction to Kotlin 3 op
TT00EN72 Kotlin 3 op
TT00CR85 Mastering Version Control with Git 6 op
TT00CM68 Mastering Search Engine Optimization (SEO) 5 op
TT00DW06 MongoDB 5 op
TT00EM31 NodeJS 3 op
TT00VI08 Ohjelmoinnin perusteet (C++) 3 op
TT00VI07 Ohjelmoinnin perusteet (Java) 3 op
TT00VI01 Olio-ohjelmointi (C++) 3 op
TT00AB77 PHP-ohjelmointi 3 op
TT00DT54 Pelisuunnittelu ja pelillistäminen 10 op
TT00EL09 Powershellin kehittyneet toiminnot 5 op
TT00AB76 Python-ohjelmointi 3 op
TT00EN82 React.js 15 op
TT00EO88 React.js fundamentals 3 op
TT00DH65 Responsive Web Applications with Bootstrap & CSS 8 op
TT00AC16 Ruby-ohjelmointi 4 op
TT00DW07 Software Testing and Quality Assurance 5 op
TT00AB74 SQL-perusteet 3 op
TT00DV44 SQL ja relaatiotietokannat 5 op
TT00EM35 Todennäköisyys ja tilastomatematiikka 3 op
TT00DW09 TypeScript 5 op
TT00DU32 Unity-Peliohjelmointi 5 op
TT00DD20 Windows PowerShell 5 op
AVOIN_TEK_NONSTOP-1003 Pilvilaskenta 0 op
TT00EM53 Automated Software Testing with Selenium 5 op
TT00EO92 Azure Machine Learning 15 op
TT00ER70 Basics of Information Security 6 op
TT00DU86 Blockchain and Cryptocurrency fundamentals 5 op
TT00CR29 CISSP: Certified Information System Security Professional 8 op
TT00EU28 CyberDefence Professional 8 op
TT00DC87 Eettinen hakkerointi 6 op
TT00EN28 Ethical Hacking 6 op
TT00DP95 Google G Suite Connect 3 op
TT00DO75 Google G Suite Create 3 op
TT00DT62 Introduction to Cloud Computing Services and Fundamentals of Microsoft Azure 8 op
TT00EU89 Instagram as a marketing tool 5 op
TT00DG26 Mastering the Fundamentals of RESTful API Design 6 op
TT00DV81 Microsoft Azure Fundamentals 3 op
TT00EN25 Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 18 op
TT00DZ47 MS-300: Deploying Microsoft 365 Teamwork 6 op
TT00AC51 Microsoft SQL -tietokannan kehittäjä 6 op
TT00EJ85 Ms Access 2019 5 op
TT00EN30 Security Solutions (SSCP certification) 8 op
TT00EN18 Server Pro 2016: Networking 6 op
TT00EN19 Server Pro 2016: Identity 6 op
TT00EN21 Server Pro 2016: Install and Storage 6 op
TT00CC69 Salesforcen ylläpidon perusteet 8 op
TT00DC75 System Center Configuration Manager 2012 -käyttö ja hallinta 5 op
TT00DD02 SQL-palvelimen tietokannan infrastruktuurin ylläpito 6 op
TT00DD01 SQL-palvelimen tietokannan kehittäjä 6 op
TT00DD00 SQL-tietokantapalvelimen perusteet 6 op
TT00EN27 The Cisco CCNA Training Package 16 op
TT00EL92 Tietoturvallisuuden perusteet 6 op
TT00AB22 Tietoturvaratkaisut 6 op
TT00DC88 Verkkoanalysoinnin perusteet Wiresharkilla 3 op
TT00DU90 Windows Server 2016 verkkopalvelut 6 op
TT00DU89 Windows Server 2016 ja identiteetinhallinta 6 op
AVOIN_TEK_NONSTOP-1004 Tekoäly ja koneoppiminen 0 op
TT00EV76 Artificial intelligence with Python 3 op
TT00EO92 Azure Machine Learning 15 op
TT00EV08 Ethics of AI 4 op
TT00EU30 Exploratory Data Analysis with Python 10 op
TT00EM55 Fundamentals of Artificial Intelligence 5 op
TT00EO93 Fundamentals of Deep Learning 5 op
TT00EM56 Fundamentals of Machine Learning 5 op
TT00EV75 Introduction to Artificial Intelligence 3 op
TT00EU31 Introduction to Python for Data Science 8 op
TT00EM38 Introduction to RPA 2 op
TT00EO91 Machine Learning with Python 10 op
TT00EV10 Microsoft Power BI 15 op
TT00EV09 SQL for Data Science 8 op
TT00EO90 TensorFlow 8 op
TT00DP30 The Elements of AI 2 op