Palvelusta on julkaistu uudistettu versio. Siirry uuteen opinto-oppaaseen.

OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Viestinnän tutkinto-ohjelma

Viestinnän tutkinto-ohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Medianomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Mari Silver
PL 4040
00079 METROPOLIA
+358 40 334 6962
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Yleiset pääsyvaatimukset.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista. Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkintovaatimukset ja asetukset on kuvattu Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä (http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/)

Tutkinnon profiili

Viestinnän tutkinto-ohjelmassa koulutetaan visuaalisen viestinnän ja digitaalisen median osaajia. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat omaksuvat oman ammattialansa vahvan perusosaamisen ja saavat edellytykset kasvaa itsenäisiksi ja yhteistyökykyisiksi asiantuntijoiksi. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija oppii integroimaan toisiinsa eri alojen teoriaa ja käytäntöä ja saa valmiudet oman erityisalansa kehitystyöhön projekti- ja ongelmakeskeisen oppimisen kautta. Opiskelija tuntee viestintäalan liiketoimintaa ja hänellä on valmiuksia toimia myös yrittäjänä.
Tutkinto-ohjelmassa on neljä ammatillista suuntautumista: 3D-animointi ja -visualisointi, visuaalinen viestintä, digitaalinen viestintä ja XR Design.

Keskeiset oppimistulokset

Opiskelija oppii tuntemaan ammattialansa historian ja kehityslinjat. Hän oppii suuntautumisensa ilmaisun, muodon ja esitys- ja kerrontatavat ja oppii hallitsemaan alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Opetus toteutetaan osin projekteina, joissa harjaannutaan yhteistyöhön ja projektinhallintaan. Opintojen jälkeen opiskelija osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja sekä markkinoida ja myydä omaa osaamistaan.
Digitaalisen viestinnän opinnoissa syvennytään interaktiivisten verkkopalveluiden suunnitteluun ja tuotantoon monipuolisesti. Verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat keskeisiä koulutuksen sisältöalueita.
3D-animoinnin ja -visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan 3D-sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.
Visuaalisen viestinnän opinnoissa opiskelija voi erikoistua joko graafiseen suunnitteluun tai liikkuvaan kuvaan. Yhteiset ammattiopinnot opintojen alussa antavat laaja-alaiset perusvalmiudet graafiseen suunnitteluun ja tämän jälkeen opiskelijat suorittavat opintoja omassa syventymiskohteessaan.
Graafinen suunnittelu pitää sisällään:
- markkinointiviestintää ja mainontaa
- julkaisujen suunnittelua
- yritys- ja tuoteilmeitä
- brändinhallintaa ja palvelumuotoilua
- verkkopalveluiden ja käyttöliittymien visuaalista suunnittelua
- informaation visualisointia ja kuvitusta
- aitoja työelämäprojekteja
Liikkuva grafiikka on tätä:
- animaatiota ja liikegrafiikkaa
- liikkuvan kuvan kompositointia ja erikoisefektejä
- peligrafiikkaa ja konseptitaidetta
- verkkopalveluiden ja käyttöliittymien visuaalista suunnittelua
- markkinointiviestintää, mainontaa ja julkaisun suunnittelua
XR Design -mediaopiskelijana opit tekemään uskottavia ja innovatiivisia esineitä, ympäristöjä ja konsepteja virtuaalimaailmaan, 3D-malleja ja animaatioita pelimoottoreihin sekä kuvankäsittelyä, liikegrafiikkaa ja 360-videota. Opit myös ohjelmoimaan pelimoottoreita sekä tekemään sovelluksia AR- VR- sekä mobiililaitteille.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Valmistuvat opiskelijat voivat työllistyä moniin erilaisiin viestinnän tehtäviin ammatillisen suuntautumisensa mukaisesti.
Digitaalisesta viestinnästä valmistuva opiskelija voi työllistyä erilaisiin digitaalisen ympäristön asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopalveluiden suunnitteluun, tuotantoon tai projektien johtamiseen. Työtehtävät voivat liittyä vaikkapa verkkopalveluiden teknisiin ratkaisuihin, sosiaalisen median palveluiden kehittämiseen, interaktiosuunnitteluun tai digitaalisen median konsepti- ja rakennesuunnitteluun esimerkiksi suunnittelu- tai viestintätoimistoissa, yritysten viestintäyksiköissä, it-yrityksissä tai mainosalalla.
3D-animaatiosta ja -visualisoinnista valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi television uutisgraafikoiksi, 2D- tai 3D-peligraafikoiksi, arkkitehtuurin visualisoijiksi, hahmoanimaattoreiksi, kompositoijiksi, 3D-mainosgraafikoiksi ja tuotevisualisoijiksi. Työpaikka voi löytyä vaikkapa peli- tai viihdeteollisuudesta, TV- ja elokuvatuotannoista, suunnittelutoimistoista, mainosalalta, opetusmateriaalin tuotannosta tai tieteen havainnollistamisesta ja tutkimuksesta.
Visuaalisen viestinnän valmistuvat opiskelijat voivat työllistyä esimerkiksi mainonnan ja markkinointiviestinnän, kustannusalan, yritysviestinnän ja brändinrakentamisen, pakkaussuunnittelun, visuaaliseen käyttöliittymäsuunnittelun tai interaktiivisen median tehtäviin.
XR-teknologia on kehittyvä ala, jossa syntyy uusia työmahdollisuuksia. XR Design -opinnoista valmistuneen työpaikka voi löytyä esimerkiksi suunnitelmien havainnollistamisen, 3D-pelien tai -simulaattoreiden, virtuaalilavasteiden, terveysteknologian tai tieteen havainnollistamisen parista.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisteriopinnot yliopistossa

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Valmistuminen edellyttää, että opiskelija on läsnä olevana ja on suorittanut kaikki ammattikorkeakoulututkintoonsa kuuluvat opinnot (laajuus 240 op).

Opintojen toteuttaminen

Opinnot toteutetaan opintojaksoina, opintokokonaisuuksina tai projekteina. Opinnot sisältävät lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetus toteutetaan kokopäiväisenä.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opintoihin sisältyy 30 opintopisteen työharjoittelu. Työharjoittelu toteutuu pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden keväällä, neljännen vuoden syksyllä tai myös kesäaikana. Opiskelija voi tehdä harjoittelun yhdessä tai kahdessa jaksossa.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihtoon lähtemistä suositellaan pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden syksyllä tai keväällä.