OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma

Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Terveydenhoitaja (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö
Päivi Haarala
paivi.haarala@metropolia.fi
puh. +358 40 334 0923
Tutkintovastaava Oili-Katriina Mellin
Oili-katriina.mellin(at)metropolia.fi
puh. +358 40 652 9222

Erityispääsyvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Metropolian yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Terveydenhoitajatyön laaja-alainen asiantuntija, jolla on vahva promotiivisen ja preventiivisen terveyden edistämisen osaaminen.
Katso tutkinnon yleinen kuvaus tutkinto-ohjelman internet-sivuilta.

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Terveydenhoitajat työskentelevät äitiys- ja lastenneuvolatyössä, perhekeskuksissa, aikuisneuvonnassa ja päivystysvastaanotossa, koulu-, opiskelu- ja työterveyshuollossa, kotihoidossa, järjestöissä, erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä, itsenäisinä yrittäjinä sekä sairaaloissa.

Jatko-opinnot

Mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen
(ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot).

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten ja arvioinnin kriteerit löytyvät opintojaksojen toteutussuunnitelmista. Opintojakson opettaja on vastuussa arvioinnista. Opiskelijoille kerrotaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.
Opiskelija on saavuttanut tutkinto-ohjelman pakollisessa vieraassa kielessä sellaisen suullisen ja kirjallisen taidon, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003, §8). Hän on osoittanut sellaista ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa lain (424/2003, 6§) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä viranomaisessa arvosanalla tyydyttävä /hyvä, julkishallinnossa käytössä olevalla arviointiasteikolla hyvä/tyydyttävä.
Opiskelija on saanut koulusivistyksensä suomen kielellä, suorittanut opinnäytetyöhön sisältyvän kypsyysnäytteen suomen kielellä.
Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994) sekä neuvoston direktiivien 89/594/ETY, 89/595/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2005/36/EY, artikla 31 (sisältäen neuvoston direktiivit 89/48/ETY, 77/452/ETY, 77/453/ETY) ja 2001/19/EY koulutukselle asettamat vaatimukset.
Koulutus on noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2013/55/EY, artikla 11, taso d.
Opetussuunnitelmaan on kuulunut harjoittelua 100 opintopistettä.

Opintojen toteuttaminen

Päivätoteutuksen opinnot 240 op: toteutuvat kokopäiväopintoina.
Monimuotototeutuksen opinnot 60-90 op: toteutuvat monimuoto-opintoina.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opinnoista on noin 100 opintopistettä harjoittelua, joka toteutuu kliinisessä hoitotyön ja terveydenhoitajatyön toimintaympäristössä tai muussa yhteydessä.
Myös muissa kuin harjoitteluun liittyvissä opintojaksoissa tehdään työelämäyhteistyötä.

Opiskelijavaihto

Opintojen aikana on mahdollisuus hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon sekä harjoitteluun ulkomaille.