OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Konservoinnin tutkinto-ohjelma > Konservointi
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Konservointi

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 5
     
             
                           
Johdatus konservointiin 10
     
             
                           
Taide- ja kulttuurihistoria 5
       
               
                       
Ammatillinen englanti 5
     
             
                           
Ammatillinen ruotsi 5  
         
                   
               
Yritystoiminta ja ammatillinen viestintä 5    
           
                       
       
Metodologia ja tutkimusviestintä 5      
             
                           
2555520505050510102.52.5002.52.5002.52.5002.52.5
Ammatilliset perusteet
                                                       
Konservoinnin metodologia ja etiikka 5
     
             
                           
Museologia 10
       
               
                       
Konservoinnin dokumentointi 10
       
               
                       
Kemia 1 5
     
             
                           
Kemia 1 jatko 5
       
               
                       
Kemia 2 5  
       
                 
                   
Analyyttiset tutkimusmenetelmät 5    
           
                       
       
3555010255005005512.512.52.52.500002.52.50000
Ammattiopinnot
                                                       
Keramiikan konservointi 10  
       
                 
                   
Lasin konservointi 5  
       
                 
                   
Metallien konservointi 1 10  
         
                   
               
Arkeologisen materiaalin konservointi 10    
         
                     
           
Metallien konservointi 2 5    
           
                       
       
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Vettyneen arkeologisen materiaalin konservointi 5      
           
                         
   
Modernin ja nykytaiteen konservointi 10      
           
                         
   
Syventävä ammatillinen projekti 10      
             
                           
Konservointiprojekti 5      
           
                         
   
0252530001510205201000007.57.55510102.52.5101055
Konservoinnin valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Saamelaiskulttuuri ja konservointi 10  
       
                 
                   
Modernit materiaalit ja teollinen kulttuuriperintö 10    
         
                     
           
Arkeologisen tekstiilimateriaalin konservointi 10    
         
                     
           
Tekstiilikonservoinnin puhdistusmenetelmät I 5  
       
                 
                   
Liima-aineet ja niiden käyttö konservoinnissa 5  
       
                 
                   
020200002002000000001010001010000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
     
           
                         
   
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu I 15  
         
                   
               
Työharjoittelu II 15    
           
                       
       
0151510000150151000000007.57.5007.57.55500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60707060303040304030303015151515202015152020151515151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Konservaattorin tehtävänä on turvata kulttuuriperinnön säilyminen ja sen kestävä käyttö. Konservoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla kulttuuriperinnön tuhoutumista voidaan hidastaa tai ehkäistä. Konservointia voidaan tarvittaessa täydentää restauroinnilla.

Konservaattori toimii kulttuuriperinnön suojelusta ja säilyttämisestä vastuussa olevana asiantuntijana yhteistyössä muiden kulttuuriperintöalan toimijoiden kanssa, jolloin yhteistyötaidot ja joustavuus ovat olennainen osa konservaattorin ammattitaitoa. Konservaattori työskentelee museoissa, konservointikeskuksissa, arkistoissa, kirjastoissa, säätiöissä, konservointiprojekteissa ja yliopistoissa tai itsenäisenä konservointialan yrittäjänä.

Konservoinnin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma on ilmiöpohjainen ja rakentuu ammattia tukevista opinnoista, materiaaliopinnoista ja konservointiopinnoista. Kaikille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit.
Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys.
Osaamisen perustana ovat konservaattorin ammatin yleiset kompetenssit, joissa on otettu huomioon myös yleiseurooppalaiset vaatimukset (ks. European Network for Conservation-Restoration Education ja ICOM).

Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestää Suomessa ainoana konservaattorikoulutusta. Kansainvälinen yhteistyö on merkittävässä osassa opiskelua. Käytännössä tämä toteutuu opintomatkoina, opiskelijavaihtona ja työharjoitteluna joko kotimaassa tai ulkomailla.

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen opiskelijan itsenäinen projekti, joka koostuu konservoinnin syventävästä ammatillisesta projektista ja siitä tehtävästä kirjallisesta tutkielmasta.

Kädentaitojen ohella konservaattorilla on hyvä teoreettinen, tekninen ja tieteellinen osaaminen sekä hyvät ongelmanratkaisutaidot. Hän on perehtynyt materiaalien ominaisuuksiin ja niiden käyttäytymiseen ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen.
Konservaattori osaa työssään ottaa huomioon kulttuuriperintöalan globaalin kehityksen ja tunnistaa teknologian kehityksen vaikutuksen omaan alaansa ja sen työtehtäviin. Hän osaa soveltaa työssään kestävän kehityksen periaatteita huomioiden toimintansa globaalin vastuun.

Osaamistavoitteet

Osaamisen perusteena ovat konservaattorin ammatin yleiset kompetenssit, joissa on otettu huomioon myös yleiseurooppalaiset vaatimukset (ks. European Network for Conservation-Restoration Education tai ICOM).