OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelma > Bio- ja kemiantekniikka, Kemian prosessitekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Bio- ja kemiantekniikka, Kemian prosessitekniikka

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientoituminen bio- ja kemiantekniikan alaan
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Kemian perusteet 1 5
     
             
                             
Kemian perusteet 2 5
     
               
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
     
             
                           
Johdantoprojekti 5
     
               
                           
3000030000000012.517.500000000000000
Alan teollisuuteen ja toimintaan tutustuminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Insinöörikemia 5
       
                 
                       
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3 5
       
               
                       
Analyyttinen ja orgaaninen kemia 5
       
               
                         
Teolliset prosessit ja materiaalit 5
       
               
                       
Bio- ja kemiantekniikan soveltava projekti 10
       
               
                       
30000030000000001515000000000000
Reaktiot ja reaktorit
                                                       
Aineominaisuudet 5  
       
                 
                     
Virtaustekniikka prosessiteollisuudessa 5  
       
                 
                     
Prosessitekniikan matematiikka 5  
       
                 
                     
Reaktiotekniikka 5  
       
                   
                   
Taseet 5  
       
                   
                   
Lämmönsiirto ja energiatehokkuus 5  
       
                   
                   
03000003000000000015150000000000
Prosessitekniikka
                                                       
Prosessisuunnittelu 5  
         
                   
                 
Tilastomatematiikka ja koesuunnittelu 5  
         
                   
                 
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5  
         
                   
                 
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5  
         
                     
               
Yksikköprosessit 1 5  
         
                     
               
Prosessien käyttö ja kunnossapito 5  
         
                     
               
03000000300000000000151500000000
Sovellettu prosessitekniikka
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                       
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
             
Yksikköprosessit 2 5    
         
                     
             
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
         
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
         
003000000201000000000001551000000
Turvallinen ja taloudellinen tehdas
                                                       
Tehdassuunnitteluprojekti 10    
           
                       
       
Ympäristö ja turvallisuus 5    
           
                       
         
Automaatiotekniikka 5    
           
                         
       
00200000002000000000000010100000
Valinnainen opintokokonaisuus 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                         
       
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
001515000001515000000000000157.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060653030303030204522.57.512.517.5151515151515155202511.311.33.83.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kemian prosessitekniikka

Opiskelijat ammatillisen pääaineen suoritettuaan:
- tuntevat kemian käsitteet ja ilmiöt sekä pystyvät soveltamaan niitä työssään
- tuntevat aineiden käyttäytymisen eri olosuhteissa ja pystyvät valitsemaan käyttökohteeseen sopivimmat materiaalit ja raaka-aineet
- tuntevat prosessimittausten yleisimmät sovellutukset sekä kemialliset analyysimenetelmät ja pystyvät valitsemaan käyttökohteeseen sopivimmat menetelmät
- osaavat toteuttaa yksikköoperaatioiden laitemitoituksia ja tuntevat tuotantolaitoksen toiminnan
- tuntevat prosessien taselaskennan sekä keinot vaikuttaa aineen- ja lämmönsiirtoon, kemiallisen reaktion nopeuteen ja saantoon ja tältä pohjalta optimoida reaktoreita ja prosesseja
- hallitsevat prosessidynamiikkaa ja säätötekniikkaa
- pystyvät toimimaan suunnitteluinsinöörinä tehdassuunnitteluprojekteissa ja osaavat soveltaa tehdassuunnittelumenetelmiä.
- tunnistavat kemianteollisuuden ja ympäristön rajapinnat sekä kestävän kehityksen periaatteet
- osaavat soveltaa tietojaan kemikaali- ja prosessiturvallisuuden varmistamiseksi sekä tuntevat ympäristölainsäädännön ja yleisimmät laatujärjestelmät

Bio- ja kemiantekniikka

Bio- ja kemiantekniikan opinnoissa osaaminen on kemian ja tekniikan yhdistämisessä. Niiden lisäksi biologian osaaminen korostuu biotekniikan ja elintarviketekniikan opinnoissa. Ala tuottaa monia hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellisia hyödykkeitä, kuten esimerkiksi elintarvikkeita, polttoaineita, lääkealan tuotteita, kosmetiikkaa ja maaleja. Tulevat työpaikat löytyvät usein näiden tuotteiden tutkimus-, kehitys- tai tuotantopuolelta. Myös teollisen toiminnan ympäristövalvonta tarjoaa työpaikkoja alan insinööreille.

Insinööriltä edellytetään hyvää matemaattisluonnontieteellistä osaamista, jota tutkinto-ohjelman opinnoissa kehitetään koko opiskelujen ajan. Tutkinto-ohjelmassa ensimmäisen vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Ensimmäisen vuoden syksyllä valitaan pääaine kolmesta vaihtoehdosta:
• Bio- ja elintarviketekniikka
• Kemian prosessitekniikka
• Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Pääaineen lisäksi opiskelija valitsee oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti tutkintoonsa valinnaisen opintokokonaisuuden tai valinnaisia opintoja toisista tutkinto-ohjelmista. Valinnaiset opintokokonaisuudet tukevat laaja-alaisuutta ja varmistavat monipuolisuudellaan sen, että valmistuneilla insinööreillä on vankka soveltava ja ympäristöystävällinen ote alaansa.

Opintoihin kuuluu 20 viikon ohjattu työharjoittelu sekä viimeisen vuoden aikana tehtävä insinöörityö.

Osaamistavoitteet

Ohjelman yhteisissä osaamisissa painotetaan kemian ja bio- sekä materiaalitekniikan vankkaa perustuntemusta. Opintojen alussa luodaan kokonaisnäkemys toimialojen liiketoiminnasta ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista sekä teollisuudessa käytettävistä teknisistä ratkaisuista. Keskeisiä osaamisalueita ovat
- aineiden ja materiaalien käyttäytymisen tunteminen kuten eri olomuodot ja käyttöolosuhteet,
- korroosionesto,
- elintarvikkeet ja biomateriaalit sekä raaka-aineet ja puolivalmisteet,
- prosessiosaaminen ja tuotantoprosessien tunteminen sekä
- ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatuasioiden huomioiminen kaikessa toiminnassa.