OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma > Suun terveydenhuolto
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Suun terveydenhuolto

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Terveyden edistäminen ja suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                 
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
     
           
                         
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5
     
           
                         
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                         
Terveysalan turvallisuus 5
     
             
                       
Suun omahoidosta kliiniseen suunhoitoon -projekti 10
     
           
                       
Hammaslääketieteen perusteet 5
       
             
                   
Asiakaspalvelu ja ohjaus 5
       
             
                     
Asiakaspalvelu ja ohjaus (suomi toisena kielenä) 5
       
             
                   
Terveyden edistäminen 5
       
               
                   
Suun terveydenhoitotyön simulaatio -projekti 10
       
             
                   
Suun terveyttä leikin keinoin -projekti 5
       
               
                   
65000303500000201015200000000000
Kliinisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen
                                                 
Lapsen suun terveyden lukutaito -projekti 10  
       
               
                 
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5  
       
                 
               
Nuoren ja aikuisen terveyskäyttäytyminen -projekti 15  
       
               
               
Suun terveydenhoitotyön kulttuurinen monimuotoisuus -projekti 15  
         
                   
           
Suu infektioporttina - aikuisen suunhoidon haaste -projekti 10  
         
                 
           
Suun sairauksien ja yleissairauksien vastavuoroinen yhteys 5  
         
                 
             
06000003030000000015151020000000
Kuntouttavan ja yhteisöllisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
         
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
         
Suun terveys yleisterveyden edistäjänä -projekti 10    
         
                   
       
Johtaminen ja yrittäjyys 5    
         
                     
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
     
Ikääntyneen suun terveys toimintakyvyn edistäjänä -projekti 10    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5    
           
                       
   
Moniasiantuntijuus suun terveydenhoitotyössä -projekti 10    
           
                       
   
00600000030300000000002010102000
Itsenäisen ja konsultatiivisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen
                                                 
Itsenäinen suunterveydenhoitotyö - silta työelämään -projekti 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet 15 op
(Valitaan opintoja 15 op)
     
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 65606030303530303030302010152015151020201010201515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta. Opetussuunnitelma palvelee tietolähteenä myös työelämää ja kansainvälisiä kumppaneita.
Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opinnoista 50 op on kaikille terveyspalveluiden tutkinto-ohjelmakokonaisuuden opiskelijoille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen Metropolian yhteiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen, joka voi koostua yhdestä tai useammasta monialaisesta opintokokonaisuudesta, ja myös vapaasti valittavista opinnoista. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden.
Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimista tukevissa oppimisympäristöissä, mm. Lääkehoidon, Terveyden edistämisen ja Simulaatio-oppimisympäristöissä. Itsenäisen opiskelun oppimisympäristöt taas tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden harjaantua kliinisissä taidoissa. Opetusta on kehitetty lisäämällä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Oppimisessa opiskelija on oman oppimisensa vastuunkantaja. Opiskelijan osaamista arvioidaan opintojen aikana seuraavilla osaamisalueilla: ammatillinen tietoperusta, ammatillinen taito ja toiminta, eettisyys, yhteistyö ja kehittäminen. Opiskelija saa valmiudet jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Suuhygienistitutkinnon alkuvaiheessa, ennen potilaiden kanssa työskentelyä, harjoittelu toteutuu simuloidussa oppimisympäristössä oppimisstudiossa. Siellä opiskelija harjoittelee kliinistä suun terveydenhoitotyötä. Simulaatioympäristö luo jäljitelmän kliinisestä potilaan hoitotilanteesta. Tällöin opiskelijan motoriset taidot ja hoitoympäristön hallinta kehittyvät. Kliinisten hoitotaitojen kartuttua opiskelija harjoittelee kliinistä suun terveydenhoitotyötä Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla. Siellä opiskelijat hoitavat Helsingin kaupungin Suun terveydenhuollon hammaslääkäreiden lähettämiä potilaita joko itsenäisesti tai ammatillisena tiimityönä Helsingin yliopiston hammaslääkäriopiskelijoiden kanssa.
Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijaliikkuvuuden korkeakoulujen sisällä ja välillä. Lisäksi se helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailua.
Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.