OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma > Sairaanhoitotyö
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Sairaanhoitotyö

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Kliininen osaaminen
                                                 
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
     
           
                       
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                       
Lääkehoito 1 5
     
           
                       
Lääkehoito 2 5
       
             
                   
Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 1 5
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 2 5
     
           
                       
300002550000012.512.52.52.50000000000
Päätöksenteko-osaaminen
                                                 
Sisätautipotilaan hoitotyö 5
     
           
                       
Kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö 5
       
             
                   
Päivystys- ja valvontapotilaan hoitotyö 5  
       
               
               
1050055500002.52.52.52.52.52.500000000
Ohjausosaaminen
                                                 
Lasten ja nuorten hoitotyö 5  
       
               
               
Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja englanti 5    
         
                   
       
Terveyden edistäminen 5  
         
                 
           
01050005550000002.52.52.52.52.52.50000
Vuorovaikutusosaaminen
()
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5
       
             
                   
Gerontologinen hoitotyö 5  
       
               
               
Erityistukea tarvitsevan hoitotyö 5    
           
                     
   
Kliininen mikrobiologia, laboratoriotutkimukset ja ruotsi 5  
         
                 
           
Kliininen mikrobiologia, laboratoriotutkimukset ja suomi toisena kielenä 5  
         
                 
           
5155005510050002.52.52.52.555002.52.500
Kehittämis- ja johtamisosaaminen
                                                 
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5  
         
                 
           
Monialainen innovaatioprojekti 10  
         
                 
           
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5    
           
                     
   
Yrittäjyys ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5    
         
                   
       
01520000015101000000007.57.5555500
Kliinisen hoitotyön harjoittelut
                                                 
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1 8
       
             
                   
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2 8
       
             
                   
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 3 8  
       
               
               
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 4 8  
       
               
               
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 5 8  
         
                 
           
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 6 10    
           
                     
   
1624100016168010000888844005500
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
(Valitaan opintoja 15 op)
   
         
                   
       
Sairaanhoitotyön asiantuntijuusosaaminen
()
                                                 
Akuutti hoitotyö 15      
           
                       
Kliininen hoitotyö 15      
           
                       
Lasten akuutti hoitotyö 15      
           
                       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 15      
           
                       
Sairaanhoitajan asiantuntijuusosaamisen urapolku 15      
           
                       
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 7 - Sairaanhoitajan asiantuntijuusosaaminen 15      
           
                       
001590000015090000000007.57.5004545
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6169559030313138302590151515.515.515.515.51919151512.512.54545

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti. Opetussuunnitelma palvelee tietolähteenä myös työelämää ja kansainvälisiä kumppaneita.

Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista, paitsi harjoittelujen osalta opintojaksojen laajuus voi vaihdella. Opinnoista 40 op on kaikille sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelija voi valita 15 op vapaasti valittavia opintoja esim. Metropolian tarjoamista yhteisistä valinnaisista opinnoista tai CampusOnlinen opinnoista. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella keskimäärin 30 op lukukautta kohden.

Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimista tukevissa oppimisympäristöissä, mm. simulaatio-oppimisympäristöissä sekä innovaatiokeskittymämme kautta asiakkaille tarjottavissa hyvinvointi- ja terveyspalveluissa. Palvelut tuotetaan monialaisissa oppimisympäristöissä, joissa toimivat opettajien ohjauksessa eri alojen ja tutkintojen opiskelijat. Käytössä on myös itsenäisen opiskelun oppimisympäristöjä, jotka tarjoavat opiskelijalle erinomaisen mahdollisuuden harjaantua erilaisissa kliinisissä taidoissa.
Opetusta on kehitetty lisäämällä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Oppimisessa opiskelija on oman oppimisensa vastuunkantaja. Opiskelijan osaamista arvioidaan opintojen aikana seuraavilla osaamisalueilla: ammatillinen tietoperusta, ammatillinen taito ja toiminta, eettisyys, yhteistyö ja kehittäminen. Opiskelija saa valmiudet jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja jatko-opintoihin.

Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijaliikkuvuuden korkeakoulujen sisällä ja välillä. Lisäksi se helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailua.

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Metropolian sairaanhoitotyön tutkinnon profiili on akuuttihoitotyön asiantuntija. Metropolia valmistaa sairaanhoitajia, joilla on vahva osaaminen akuuttihoitotyön eri toimintaympäristöissä.
Tutkinto antaa valmiudet toimia akuutti hoitotyön asiantuntijana eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden akuuteissa hoitotyön muuttuvissa tilanteissa.
Valmistuvilla sairaanhoitajilla on vahva osaaminen potilaan voinnin arvioinnissa sekä äkillisesti muuttuneiden potilaan tilanteiden hoitamisessa.
Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.
Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.
Tutkinnosta valmistuvat työllistyvät hyvin erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon sekä yksityiselle terveydenhuollon sektorille.
Asiakkaina ja potilaina ovat lapset, aikuiset ja vanhukset.
Työpaikat ovat sairaalan eri vuodeosastoilla, poliklinikoilla, leikkaus-ja teho-osastolla, kotisairaanhoidossa, sairaanhoitajan vastaanotolla, erilaisista kuntoutus- ja hoitokodeissa tai lääkäriasemilla. Sairaanhoitajatutkinto mahdollistaa työskentelyn asiantuntijuus- ja konsulttitehtävissä, vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai kansainvälisissä tehtävissä.