OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma > Sairaanhoitotyö
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Sairaanhoitotyö

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Potilasturvallinen hoitotyö
                                                 
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
     
           
                       
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla 5
     
           
                       
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
           
                       
Lääkehoito 1 5
     
           
                       
Kliininen hoitotyö 5
     
           
                       
Kliinisen hoitotyön taidot 5
       
             
                   
300002550000012.512.52.52.50000000000
Asiakaslähtöinen hoitotyö
                                                 
Terveysalan turvallisuus 5
     
           
                       
Lääkehoito 2 5
       
             
                   
Pitkäaikaisesti sairastuneiden hoitotyö 5
       
             
                   
Akuutti hoitotyö 5
       
             
                   
Asiakaslähtöinen hoitotyö -harjoittelu 10
       
             
                   
30000525000002.52.512.512.50000000000
Perhelähtöinen hoitotyö
                                                 
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5  
       
               
               
Äitiyshuolto, lasten ja nuorten hoitotyö 5  
       
               
               
Gerontologinen hoitotyö 5  
       
               
               
015000015000000007.57.500000000
Päätöksenteko hoitotyössä
                                                 
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
         
                 
           
Päätöksenteko hoitotyössä -harjoittelu 10  
         
                 
           
01500000150000000007.57.5000000
Ohjaus hoitotyössä
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Asiakaspalvelu ja ohjaus 5  
       
               
               
Asiakaspalvelu ja ohjaus (suomi toisena kielenä) 5  
       
               
               
Ohjaus hoitotyössä -harjoittelu 10  
       
               
               
02000002000000000101000000000
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen hoitotyössä
                                                 
Terveyden edistäminen 5    
           
                     
   
Terveyden edistäminen hoitotyössä -harjoittelu 10    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
Asiantuntijuuden kehittyminen hoitotyössä
                                                 
Johtaminen ja yrittäjyys 5    
           
                     
   
Vakavasti sairastuneiden hoitotyö ja vammaistyö 5    
         
                   
       
Asiantuntijuuden kehittyminen hoitotyössä -harjoittelu 10    
         
                   
       
0020000001550000000007.57.52.52.500
Innovaatioprojekti
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
001000000100000000000550000
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                     
   
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5    
           
                     
   
0015000005100000000002.52.55500
Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet 15 op
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Sairaanhoitajan asiantuntijuuden kehittäminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Sairaanhoitotyön erityisosaaminen 5      
           
                       
Päivystys- ja tehohoitotyö 5      
           
                       
Perioperatiivinen hoitotyö 5      
           
                       
Syöpätautien hoitotyö 5      
           
                       
Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö 5      
           
                       
Hoitotyö perusterveydenhuollossa ja akuutti gerontologinen hoitotyö 5      
           
                       
Psykiatrinen hoitotyö 5      
           
                       
Sairaanhoitajan asiantuntijuuden kehittäminen -harjoittelu 15      
           
                       
00050000000500000000000002525
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60506050303035153030501515151517.517.57.57.5151515152525

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta. Opetussuunnitelma palvelee tietolähteenä myös työelämää ja kansainvälisiä kumppaneita.
Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opinnoista 50 op on kaikille terveyspalveluiden tutkinto-ohjelmakokonaisuuden opiskelijoille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen Metropolian yhteiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen, joka voi koostua yhdestä tai useammasta monialaisesta opintokokonaisuudesta, ja myös vapaasti valittavista opinnoista. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden.
Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimista tukevissa oppimisympäristöissä, mm. Lääkehoidon, Terveyden edistämisen ja Simulaatio-oppimisympäristöissä. Itsenäisen opiskelun oppimisympäristöt taas tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden harjaantua kliinisissä taidoissa. Opetusta on kehitetty lisäämällä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Oppimisessa opiskelija on oman oppimisensa vastuunkantaja. Opiskelijan osaamista arvioidaan opintojen aikana seuraavilla osaamisalueilla: ammatillinen tietoperusta, ammatillinen taito ja toiminta, eettisyys, yhteistyö ja kehittäminen. Opiskelija saa valmiudet jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijaliikkuvuuden korkeakoulujen sisällä ja välillä. Lisäksi se helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailua.
Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.