OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Kätilötyön tutkinto-ohjelma > Kätilötyö
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Kätilötyö

Kevät 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 5 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 5K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Kliininen osaaminen
                                                               
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
       
               
                               
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
       
               
                               
Lääkehoito 1 5
       
               
                               
Lääkehoito 2 5
         
                 
                           
Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 1 5
       
               
                               
Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 2 5
       
               
                               
300000255000000012.512.52.52.500000000000000
Päätöksenteko-osaaminen
                                                               
Sisätautipotilaan hoitotyö 5
       
               
                               
Kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö 5
         
                 
                           
Päivystys- ja valvontapotilaan hoitotyö 5
         
                 
                           
15000051000000002.52.55500000000000000
Ohjausosaaminen
                                                               
Terveyden edistäminen 5    
           
                       
               
Lasten ja nuorten hoitotyö 5  
         
                   
                       
Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja englanti 5    
           
                       
               
051000005010000000002.52.5005500000000
Vuorovaikutusosaaminen
()
                                                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
         
                   
                       
Gerontologinen hoitotyö 5  
           
                     
                   
Erityistukea tarvitsevan hoitotyö 5    
             
                         
           
Kliininen mikrobiologia, laboratoriotutkimukset ja ruotsi 5  
         
                   
                       
Kliininen mikrobiologia, laboratoriotutkimukset ja suomi toisena kielenä 5  
         
                   
                       
020500001550500000007.57.52.52.5002.52.5000000
Kehittämis- ja johtamisosaaminen
                                                               
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5  
           
                     
                   
Monialainen innovaatioprojekti 10  
           
                     
                   
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                       
               
Opinnäytetyön toteutus 5    
             
                         
           
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5    
             
                         
           
Yrittäjyys ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5    
           
                       
               
01520000001510100000000007.57.55555000000
Kliinisen hoitotyön harjoittelut
                                                               
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1 8
         
                 
                           
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2 8
         
                 
                           
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 3 8  
         
                   
                       
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 4 8  
         
                   
                       
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 5 8  
           
                     
                   
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen -harjoittelu 10    
             
                         
           
16241000016168010000008888440055000000
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
(Valitaan opintoja 15 op)
   
           
                       
               
Kätilötyön asiantuntijuusosaaminen
                                                               
Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen 5    
             
                         
           
Raskauden aikainen kätilötyö 1 5      
             
                           
       
Syntymän aikainen kätilötyö 1 5      
             
                           
       
Synnytyksen jälkeinen kätilötyö 10      
             
                           
       
Raskauden ja syntymän aikainen kätilötyö 2 5      
               
                             
   
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen kehittämistyö 5        
               
                               
002025500001552055000000007.57.52.52.510102.52.52.52.5
Kätilötyön kliinisen osaamisen harjoittelu
                                                               
Kliininen kätilötyö -harjoittelu 1 8      
             
                           
       
Kliininen kätilötyö -harjoittelu 2 8      
               
                             
   
Kliininen kätilötyö -harjoittelu 3 8      
               
                             
   
Kliininen kätilötyö -harjoittelu 4 8      
               
                             
   
Kliininen kätilötyö -harjoittelu 5 8        
               
                               
Kliininen kätilötyö -harjoittelu 6 8        
               
                               
Kätilötyön syventävä harjoittelu 7        
               
                               
00032230000008242300000000000044121211.511.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6164655728303136283530282928151515.515.51818141417.517.51515141414.514.51414

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti. Opetussuunnitelma palvelee tietolähteenä myös työelämää ja kansainvälisiä kumppaneita.

Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista, paitsi harjoittelujen osalta opintojaksojen laajuus voi vaihdella. Opinnoista 40 op on kaikille sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelija voi valita 15 op vapaasti valittavia opintoja esim. Metropolian tarjoamista yhteisistä valinnaisista opinnoista tai CampusOnlinen opinnoista. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella keskimäärin 30 op lukukautta kohden.

Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimista tukevissa oppimisympäristöissä, mm. simulaatio-oppimisympäristöissä sekä innovaatiokeskittymämme kautta asiakkaille tarjottavissa hyvinvointi- ja terveyspalveluissa. Palvelut tuotetaan monialaisissa oppimisympäristöissä, joissa toimivat opettajien ohjauksessa eri alojen ja tutkintojen opiskelijat. Käytössä on myös itsenäisen opiskelun oppimisympäristöjä, jotka tarjoavat opiskelijalle erinomaisen mahdollisuuden harjaantua erilaisissa kliinisissä taidoissa.
Opetusta on kehitetty lisäämällä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Oppimisessa opiskelija on oman oppimisensa vastuunkantaja. Opiskelijan osaamista arvioidaan opintojen aikana seuraavilla osaamisalueilla: ammatillinen tietoperusta, ammatillinen taito ja toiminta, eettisyys, yhteistyö ja kehittäminen. Opiskelija saa valmiudet jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja jatko-opintoihin.

Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijaliikkuvuuden korkeakoulujen sisällä ja välillä. Lisäksi se helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailua.

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Metropolian kätilötutkinnon profiili on seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija. Metropolia valmistaa kätilöitä, joilla on vahva seksuaali- ja lisääntymisterveyden osaaminen.
Tutkinto antaa valmiudet toimia seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen sekä naistentautien hoitotyön asiantuntijana naisen ja perheen elämänkulun eri vaiheissa.
Kätilö toimii asiantuntijana perhesuunnittelussa, raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja perheen kätilötyössä sekä naistentautien hoitotyössä.
Tämän lisäksi valmistuvalla kätilöllä on vahva sairaanhoidollinen osaaminen.

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Kätilön tutkinto on kaksoistutkinto, jossa opiskelija suorittaa sekä sairaanhoitajan että kätilön ammattikorkeakoulututkinnon.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset kätilön ja sairaanhoitajan ammattipätevyyden tunnustamisesta.
Tutkinto antaa hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa.