OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Ensihoidon tutkinto-ohjelma > Ensihoito
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Ensihoito

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kliininen osaaminen
                                                       
Oppimisen ja opiskelun valmiudet 5
     
             
                           
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia 5
     
             
                           
Lääkehoito 1 5
     
             
                           
Lääkehoito 2 5
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 1 5
     
             
                           
Kliinisen hoitotyön perusharjoittelu 2 5
     
             
                           
30000300000000151500000000000000
Päätöksenteko-osaaminen
                                                       
Sisätautipotilaan hoitotyö 5
       
               
                       
Kirurgisen ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö 5
       
               
                       
Päivystys- ja valvontapotilaan hoitotyö 5
       
               
                       
15000015000000007.57.5000000000000
Ohjausosaaminen
                                                       
Lasten ja nuorten akuutti hoitotyö 5  
       
                 
                   
Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja englanti 5  
         
                   
               
Terveyden edistäminen 5    
           
                       
       
010500055050000002.52.52.52.5002.52.50000
Vuorovaikutusosaaminen
()
                                                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
       
                 
                   
Gerontologinen ja erityistukea tarvitsevan hoitotyö 5  
         
                   
               
Kliininen mikrobiologia, laboratoriotutkimukset ja ruotsi 5  
       
                 
                   
Kliininen mikrobiologia, laboratoriotutkimukset ja suomi toisena kielenä 5  
       
                 
                   
0200000155000000007.57.52.52.500000000
Kehittämis- ja johtamisosaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 5  
         
                   
               
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                     
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                       
       
Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte 5    
           
                       
       
Yrittäjyys ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5      
           
                         
   
0525500051510500000002.52.57.57.5552.52.500
Kliinisen hoitotyön harjoittelut
                                                       
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1 8
       
               
                       
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2 8
       
               
                       
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 3 8  
       
                 
                   
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 4 8  
       
                 
                   
Akuutti- ja ensihoitotyön syventävä harjoittelu 1 10      
           
                         
   
Akuutti- ja ensihoitotyön syventävä harjoittelu 2 8      
           
                         
   
1616018016160001800088880000009900
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
(Valitaan opintoja 15 op)
     
             
                           
Akuutti- ja ensihoitotyön asiantuntijuusosaaminen
                                                       
Päivystyshoitotyö 5    
         
                     
           
Teho- ja anestesiahoitotyö 5      
           
                         
   
Perustason ensihoito 5  
         
                   
               
Hoitotason ensihoito 5    
           
                       
       
Ensihoidon johtaminen 5      
             
                           
Ensihoidon erityisosaaminen 10      
             
                           
0510350005555300000002.52.52.52.52.52.52.52.51515
Akuutti- ja ensihoitotyön kliininen harjoittelu
                                                       
Päivystyshoitotyö harjoittelu 10    
         
                     
           
Perustason ensihoito harjoittelu 10  
         
                   
               
Hoitotason ensihoito harjoittelu 10    
           
                       
       
010200000101010000000005555550000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 616660583031363030302830151515.515.5181815151515151514141515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti. Opetussuunnitelma palvelee tietolähteenä myös työelämää ja kansainvälisiä kumppaneita.

Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista, paitsi harjoittelujen osalta opintojaksojen laajuus voi vaihdella. Opinnoista 40 op on kaikille sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelija voi valita 15 op vapaasti valittavia opintoja esim. Metropolian tarjoamista yhteisistä valinnaisista opinnoista tai CampusOnlinen opinnoista. Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella keskimäärin 30 op lukukautta kohden.

Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit. Osaaminen syvenee ja laajenee erilaisissa oppimista tukevissa oppimisympäristöissä, mm. simulaatio-oppimisympäristöissä sekä innovaatiokeskittymämme kautta asiakkaille tarjottavissa hyvinvointi- ja terveyspalveluissa. Palvelut tuotetaan monialaisissa oppimisympäristöissä, joissa toimivat opettajien ohjauksessa eri alojen ja tutkintojen opiskelijat. Käytössä on myös itsenäisen opiskelun oppimisympäristöjä, jotka tarjoavat opiskelijalle erinomaisen mahdollisuuden harjaantua erilaisissa kliinisissä taidoissa.
Opetusta on kehitetty lisäämällä digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Oppimisessa opiskelija on oman oppimisensa vastuunkantaja. Opiskelijan osaamista arvioidaan opintojen aikana seuraavilla osaamisalueilla: ammatillinen tietoperusta, ammatillinen taito ja toiminta, eettisyys, yhteistyö ja kehittäminen. Opiskelija saa valmiudet jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen ja jatko-opintoihin.

Opetussuunnitelma vastaa tutkintovaatimuksia, työelämän osaamis- ja kehittämistarpeita sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vaatimuksia. Siinä korostuu opiskelijalähtöinen sekä oppimis- ja osaamisperustainen ajattelu. Osaamistavoitteet kertovat opiskelijalle, minkälaista osaamista häneltä edellytetään sekä auttavat häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Osaamistavoitteet on määritelty työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja ne kuvaavat työelämälle opiskelijan osaamisen ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Osaamisperustainen opetussuunnitelma mahdollistaa opiskelijaliikkuvuuden korkeakoulujen sisällä ja välillä. Lisäksi se helpottaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä eri maissa suoritettujen tutkintojen vertailua.

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen oppijan polkuun kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina.

Metropolian ensihoitajatutkinnon profiili on akuutti- ja ensihoitotyön asiantuntija. Ensihoitaja AMK kaksoistutkinnosta meiltä valmistuu hoitotason ensihoitajan ja sairaanhoitajan ammattipätevyyden omaavia terveydenhuollon päivystyspalvelujen laaja-alaisia asiantuntijoita. Tutkinto antaa valmiudet toimia ensihoitopalvelun eri tehtävissä sekä sairaanhoitajan tehtävissä eri akuuttihoidon toimintaympäristöissä. Valmistuvilla ensihoitajilla on erityisen vahva osaaminen sairaalan ulkopuolisen operatiivisen toiminnan, hoidon tarpeen arvion ja ensihoidon toteuttamisessa.