OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Lisäkoulutus > Perioperatiivisen hoitotyön osaaja

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja

Kevät 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Oman osaamisen tunnistaminen 5
 
   
 
Potilaan tarkkailu ja tilannehallinta 10
 
   
 
Hoitotoimien hallinta - auttaminen, ohjaaminen ja hoitoteknologia 10              
Työrooli ja ammatillisuus 5              
1501500150
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1501500150

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

KOULUTUKSEN TAUSTA JA TARVE

Perioperatiivinen hoitotyö jakautuu pre-, intra ja postoperatiiviseen hoitoon. Preoperatiivisella vaiheella tarkoitetaan ennen toimenpidettä, intraoperatiivisella vaiheella toimenpiteen aikana ja postoperatiivisella toimenpiteen jälkeen tapahtuvaa hoitoa. Tässä koulutuksessa perioperatiivinen hoitotyö -nimi kattaa kirurgisen potilaan sekä leikkauksenaikaisen hoidon että hoidon ennen ja jälkeen leikkauksen. Aikaisemmin ja osin vieläkin edellä mainittua kokonaisuutta nimitetään myös leikkaus-anestesiahoitotyöksi eli perioperatiiviseksi hoitotyöksi ja kirurgiseksi hoitotyöksi. Tässä opetussuunnitelmassa ja koulutuksessa käytetään termiä perioperatiivinen hoitotyö kuvattaessa em. työtä ja työntekijöitä, jotka työskentelevät leikkaus- ja anestesiaosastoilla, päiväkirurgiassa, postoperatiivisen valvonnan yksiköissä, poliklinikoilla tai kirurgisilla vuodeosastoilla. Operatiivisesta eli leikkauspotilaasta sen sijaan käytetään termiä kirurginen potilas riippumatta missä perioperatiivisen hoitoprosessin vaiheessa hän kulloinkin on.

Perioperatiivinen hoitotyö edellyttää monipuolista ammatillista osaamista kirurgisesti hoidettavan potilaan hoitoprosessista. Siinä korostuvat potilaskeskeiset toimintatavat, hoitotekniset taidot, potilasturvallisuus ja tiimityöskentely, jotka ovat tärkeitä turvallisen ja laadukkaan hoidon toteutuksessa. Perioperatiivisessa hoitotyössä tarvitaan myös kykyä tehdä nopeasti päätöksiä vaikeasti ja kriittisesti sairaan kirurgisen potilaan hoidossa sekä taitoa arvioida hoitotoimien vaikuttavuutta. Lisäksi perioperatiivisen sairaanhoitajan tulee osata tunnistaa ja varautua äkillisiin tilanteisiin sekä toimia niissä tilanteen edellyttämällä tavalla moniammatillisen tiimin jäsenenä. Työssä tarvitaan myös taitoa selviytyä psyykkisesti kuormittavista tilanteista. Perioperatiivinen hoitotyö onkin yksi riskialttiimmista hoitotyön aloista ja siksi henkilöstöllä on oltava riittävä osaaminen suhteessa vaativiin työtehtäviin.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Perioperatiivisen hoitotyön osaaja -korkea-asteen oppisopimustyyppisen koulutuksen tavoitteena on, että sairaanhoitaja syventää perioperatiivisen hoitotyön kliinistä sekä näyttöön perustuvaa osaamistaan. Koulutuksen avulla sairaanhoitajat saavat sellaisen perioperatiivisen hoitotyön pätevyyden, jonka avulla he voivat toteuttaa laadukasta kirurgisen potilaan hoitotyötä kirurgisilla vuodeosastoilla, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, päiväkirurgisissa yksiköissä, postoperatiivisen valvonnan yksiköissä sekä poliklinikoilla.
Perioperatiivisen hoitotyön osaaja -koulutuksen käytyään sairaanhoitaja
• osaa auttaa kirurgisia potilaita kokonaisvaltaisesti ja asiakaslähtöisesti
• osaa ohjata potilaita ja heidän omaisiaan tuloksellisesti
• osaa ohjata ja opastaa työtovereitaan ja opiskelijoita tuloksellisesti
• osaa tarkkailla potilaita nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja tulkita potilaan voinnissa tapahtuvia muutoksia leikkauksen aikana ja jälkeen
• kykenee nopeaan päätöksentekoon vaikeasti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
• hallitsee vaativan perioperatiivisen hoidon prosessit ja teknologian.

Perioperatiivisen hoitotyön oppisopimustyyppisen koulutuksen tavoitteena on tuottaa Eurooppalaisen tutkintojen ja osaamisen mukaisia edistyneitä ammatillisia valmiuksia (EQF, taso 6), jotka pitävät sisällään teoria- ja tutkimustietoon perustuvan laaja-alaisen ammattipätevyyden, kyvyn toimia asiantuntijana ko. työalueella ja kehittää asiakaslähtöisiä erikoissairaanhoidon prosesseja sekä tarvittaessa uudistaa toimintaa. (OPM 2009:24).

EQF 6 tason osaaminen edellyttää:

Tietojen osalta, sitä että oppija
- hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen sekä
- ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat.

Taitojen osalta sitä, että oppija
- hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.

Vastuun, johtamisen ja yrittäjyyden osalta sitä, että oppija
- kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita,
- kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä,
- kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä,
- omaa perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä.

Arvioinnin osalta sitä, että oppija
- kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä


Elinikäisen oppimisen taitojen osalta sitä, että oppija
- omaa valmiudet jatkuvaan oppimiseen,
- osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle,
- kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

(Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr24.pdf?lang=fi


Keskeiset kompetenssialueet perioperatiivisen hoidon osaajan työssä ovat:

Auttaminen, joka sisältää asiakaslähtöisyyden, eettisyyden ja potilasta arvostavan palvelukulttuurin. Koulutuksen tavoitteena on, että oppija
- kunnioittaa ja ottaa huomioon potilaan arvot ja kulttuurin oleellisena osana perioperatiivista hoitoprosessia,
- toteuttaa luontevasti eettisiä periaatteita, erityisesti turvallisuutta ja yksilöllisyyttä, erilaisten potilaiden perioperatiivisessa hoidossa,
- tunnistaa omat ja toisten työryhmään kuuluvien asenteet ja arvot perioperatiivisessa hoitotyössä ja puuttuu tarvittaessa epäkohtiin.

Ohjaaminen ja opettaminen, joihin kuuluvat opetus- ja ohjaustaidot sekä tilanneherkkyys. Koulutuksen tavoitteena on, että oppija
- toteuttaa terveyttä edistävää hoitotyötä ja tukee perioperatiivisen potilaan omaehtoista terveyden edistämistä
- soveltaa laaja-alaisesti tietoa perioperatiivisen potilaan ja hänen perheensä yksilöllisessä ohjaamisess
- soveltaa pedagogista tietoa opiskelijan ja työtoverin ohjauksessa.

Tarkkailutehtävä ja tilannehallinta, joita kuvaavat valppaus muuttuvien tilanteiden varhaisessa havainnoinnissa ja ennakoinnissa sekä asiantuntemus potilaiden voinnissa tapahtuvien muutosten tulkinnassa, ehkäisyssä ja hoidossa. Koulutuksen tavoitteena on, että oppija
- käyttää laaja-alaista hoitotieteellistä, mikrobiologista, psykologista, farmakologista, teknologista, anatomista ja fysiologista, anestesiologista ja kirurgista tietoperustaa hoitotyön päätöksenteossa ja toteutuksessa,
- arvioi hoidon ja palvelun vaikutuksia systemaattisesti potilaan ja hänen läheistensä kanssa,
- kirjaa hoitotyön systemaattisesti niin, että se turvaa leikkauspotilaan hoidon jatkuvuuden

Hoitotoimien hallinta, joka koostuu kliinisestä osaamisesta perioperatiivisen hoitotyön erilaisissa toimintaympäristöissä luotettavien ja kirurgisille potilaille soveltuvien hoitomenetelmien käyttönä ja arviointina, perioperatiivisen hoitotyön menetelmien hallintana, potilaan turvallisen hoidon sekä oman työnsä ja työyksikkönsä toiminnan arviointina.

Koulutuksen tavoitteena on, että oppija
- osaa toteuttaa perioperatiivista hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä mm. päiväkirurgiassa, erikoisalojen leikkausosastoilla ja heräämössä,
- käyttää hoitotyössä luotettavia ja perioperatiivisille potilaille soveltuvia arviointimenetelmiä fyysisen, kognitiivisen ja psykososiaalisen toimintakyvyn arviointiin,
- hallitsee keskeiset perioperatiivisen hoitotyön auttamismenetelmät; lääkehoito, nestehoito, leikkaustekniikat, aseptiikka ja hoitoteknologia,
- hallitsee potilaan turvallisen hoidon perioperatiivisen hoitoprosessin aikana,
- osaa tarkastella kriittisesti ja kehittää oman toimintaansa sekä työyksikkönsä toiminnan laatua.

Laadun varmistus, joka sisältää tutkitun tiedon ja näyttöön perustuvien menetelmien käytön, oman työnsä ja työyksikkönsä toiminnan kriittisen tarkastelun ja kehittämiskohteiden tunnistamisen sekä aktiivisen osallistumisen kehittämistyöhön. Koulutuksen tavoitteena on, että oppija
- hyödyntää aktiivisesti tutkittua tietoa hoitotyössä ja käyttää näyttöön perustuvia menetelmiä huomioiden perioperatiivisen potilasturvallisuuden
- tunnistaa perioperatiivisen hoitotyön kehittämiskohteita ja osallistuu aktiivisesti kehittämiseen ja hyvien käytänteiden luomiseen.

Työrooli sekä viestintä- ja vuorovaikutustaidot, joihin kuuluvat yhteistyötaitoisuus, vastuullisuus, kollegiaalisuus ja moniammatillisuus, kriittinen informaatiolukutaito sekä kokonaisvaltainen ja moniammatillinen suullinen ja kirjallinen asiantuntijaviestintä. Koulutuksen tavoitteena on, että oppija
- hallitsee kunnioittavan viestinnän ja huomioi työskentelyssä kokonaisvaltaisesti perioperatiivisten potilaiden viestimiseen ja tuntemuksiin liittyvät toiminnalliset, fyysiset, kognitiiviset ja psykososiaaliset seikat
- hallitsee sujuvan vuorovaikutuksen eri työntekijäryhmien kanssa ja kykenee työskentelemään herpaantumatta vaativissakin hoitotilanteissa
- vastaa tiedonkulusta perioperatiivisen potilaan siirtyessä kotiin, sairaalaan tai muuhun laitokseen
- koordinoi hoito- ja palveluprosessin eri toimijoiden kesken moniasiantuntijuutta hyödyntäen

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutuksen sisältö rakentuu tavoiteltavien kompetenssien mukaisesti. Kompetensseista on yhdistetty teema-alueita, joiden mukaan opinnot etenevät. Yksi teema sisältää siis useampia kompetenssialueita, joita on yhdistelty.

Koulutuksen teemat ovat:
1) Oman osaamisen kehittäminen.
2) Potilaan tarkkailu- ja tilannehallinta.
3) Hoitotoimien hallinta: auttaminen, ohjaaminen, hoitoteknologia.
4) Työrooli ja ammatillisuus.

Koulutuksessa on sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja tietopuolista koulutusta. Työpaikalla oppiminen muodostaa koulutuksesta 20 op ja se kestää koko koulutuksen ajan.

Työpaikalla oppiminen kytketään tietopuolisessa koulutuksessa tapahtuvaan oppimiseen tavoitteiden avulla. Tämän perustana on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa opintojen sisällöt ja toteutus suunnitellaan huomioiden opiskelijoiden aikaisemmin hankkima osaaminen ARENE:n suositusten mukaisesti (2009). Siksi jokainen koulutukseen osallistuva sairaanhoitaja laatii koulutuksen alussa HOPS:n, jossa hän arvioi nykyistä hoitotyön osaamistaan suhteessa perioperatiivisen hoitotyön edellyttämään erityisosaamiseen. Lisäksi HOPS:n tulee sisältää opiskelun tavoitteet, sisältö, menetelmät, aikataulu sekä arviointi. HOPS:a päivitetään tarvittaessa opiskelun edetessä.

Tietopuolinen koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusjaksoja ja etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, yksilö- ja ryhmäohjausta sekä oppimistehtäviä. Oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä ja ne kehittävät opiskelijan oppimisen ohella myös työtä ja työyksikköä.

Vastuuopettajat koordinoivat tietopuolista opetusta.
Työpaikalla oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti omalla työpaikalla oman työskentelyn kautta, jota ohjaa työpaikkamentori. Vastuuopettaja osallistuu osaamisen osoittamisen arviointiin. HUS:n alueelta osallistuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus työkiertoon nk. vaihtojaksoilla koulutuksen aikana sovitusti työnantajan kanssa.

Koulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle) ja muuta uutta viestintäteknologiaa (mm. Connect Pro - www-pohjainen viestintäjärjestelmä). Verkkotyöskentely luo opiskelijalle joustavan tavan opiskella mahdollistaen yhteisen ja tarvittaessa samanaikaisen oppimisen ja verkostoitumisen.

Näytöt ovat tärkeä osa oppisopimustyyppistä koulutusta ovat näytöt. Tässä koulutuksessa näytöllä tarkoitetaan osaamisen osoittamista. Osaamisen osoittaminen on osa osaamisen todentamista, jossa korostuu opitun käytäntöön soveltaminen. Opiskelijan osaaminen kehittyy ja oppimista tapahtuu mm. lähiopetuksessa, oppimistehtävissä, simulaatioissa ja työpaikalla. Pelkät oppimistehtävät eivät siis ole sinällään osaamisen osoittamista, vaan ovat osa osaamisen kehittymisen prosessia.