OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Talotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Talotekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Aki Valkeapää
Tutkintovastaava
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö.

Tutkinnon profiili

Talotekniikan ylempi AMK-tutkinto,
Talotekniikan tutkinto-ohjelman ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen, ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta syventävä, käytännönläheinen ja ammattialaa kehittävä korkeakoulututkinto. Ylempi amk-tutkinto antaa valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativiin työelämän kehittämistehtäviin.
Yleisiä tavoitteita koulutuksessa ovat: Työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot
asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten, syvällinen kuva ao.alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn, valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen, työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.
Syventymisvaihtoehdot
-LVI-tekniikka
-Sähköinen talotekniikka.

Keskeiset oppimistulokset

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä (op) ja kesto yksi vuosi. YAMK-opetus on opiskelijalle maksutonta. Koulutus on suunniteltu jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Opintokokonaisuuden valinnaisen osuuden voi valita yksilöllisesti ja rakentaa tutkinto-ohjelman tarjonnasta oman ura- ja kehityssuunnitelman mukaisen kokonaisuuden. Opiskeluun sisältyvä kehittämistehtävä tehdään lähtökohtaisesti omalle työnantajalle.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Tutkinnon suorittaneella on edellytykset sijoittua oman erikoisalansa kehittämistehtäviin tai viranomaistehtäviin, joihin ylempi korkeakoulututkinto on edellytyksenä, esimerkiksi korkeakoulujen opetustehtäviin.

Jatko-opinnot

-

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet jajotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot voi suorittaa työn ohessa.
Opinnot sisältävät lähijaksoja, pienryhmätyöskentelyä ja etätehtäviä. Lähijaksot keskittyvät intensiiviviikoille, jolloin lähiopetusta on torstai-iltana, perjantaina ja lauantaina. Lukuvuodessa on 7 - 10 lähiopetusjaksoa.
Opetus on järjestetty siten, että tutkinnon voi suorittaa kahden vuoden aikana.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

-

Opiskelijavaihto

-