OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma (YAMK)
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Merja Koskiniemi-Laitinen
Tutkintovastaava
+358 40 145 2326
Merja.Koskiniemi-Laitinen@metropolia.fi
PL 4072, 00079 Metropolia
Koulutuksen rakennetaulukko

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispätevyysvaatimuksia

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Kulttuurituotannon koulutusohjelmassa noudatetaan AHOT-käytäntöä seuraavien periaatteiden mukaisesti: muussa korkeakoulussa suoritettujen opintojen käyttäminen korvaamina suorituksina on mahdollista. Opinnätyetyötä ei voida korvata näytöllä eikä sitä voida hyväksilukea.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Tutkinto edellyttää 60 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja. https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_1.8.18.pdf

Tutkinnon profiili

Kulttuurituotannon ylempi AMK-tutkinto kouluttaa luovalla sektorilla tuotannollisissa tehtävissä toimivista kulttuurituotannon ammattilaisesta asiantuntija, joilla on kulttuurituotannon kentän tutkimuksen, kehittämisen ja projektijohtamisen erityisosaamista. Kullekin opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen opetussuunnitelma.

Keskeiset oppimistulokset

- luovien prosessien strateginen johtamiseen ja siihen liittyvään yhteistoiminnalliseen kehittämisosaamiseen
o Opiskelija osaa analysoida oman työnsä ja toimintaympäristönsä kehitystä kansainvälisestä näkökulmasta ja kehittämään luovia prosesseja. Opiskelija oppii kartoittamaan erilaisten asiakasryhmien ja käyttäjien tarpeita taide- ja kulttuuripohjaisille palveluille sekä käyttämään erilaisia malleja palvelujen tuottamiseen. Hän rakentaa asiantuntijaidentiteettiään yhteistoiminnallisen kehittämistyön johtajana ja oppii soveltamaan strategisen suunnittelun menetelmiä.
- palvelujen vuorovaikutteiseen tuottamiseen.
o Opiskelija osaa kartoittamaa erilaisten asiakasryhmien ja käyttäjien tarpeita taide- ja kulttuuripohjaisille palveluille sekä käyttämään erilaisia malleja palvelujen tuottamiseen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Kulttuurituottaja YAMK on kulttuurituotantoon liittyvien kehittämishankkeiden mahdollistaja, joka organisoi ja johtaa tutkivaa ja kehittävää toimintaa. Tuottaja vastaa siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu suunnitellaan ja toteutetaan hyvin, arvioidaan ja kehitetään. Metropoliasta valmistuneet kulttuurituottajat toimivat kulttuurin liiketoimintaan, tuotteistamiseen ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä mm. tapahtumien ja festivaalien tuottajana, tapahtumatuotantoyrityksissä, mainos- ja media-alalla, musiikkibisneksessä, kulttuuriviennin parissa, kulttuuri- ja liikuntajärjestöissä, julkisen sektorin kulttuuritehtävissä ja kulttuurialan yrittäjänä.

Jatko-opinnot

- hakukelpoinen ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoihin
- hakukelpoinen yliopistoon riippuen haettavan yliopiston hakuehdoista

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Jokaiselle opintosuoritukselle on laadittu oma arviointikriteeristö, joka on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Valmistuminen

Hyväksytysti suoritetut opinnot.

Opintojen toteuttaminen

Kulttuurituottajalta YAMK edellytetty osaaminen tuotetaan kolmen pakollisen kompetenssialueen kautta. Kunkin kompetenssialueen sisällä on joukko osaamisen syventämiseen keskittyviä osaamisalueita.
1. Strateginen johtaminen ja asiantuntijaosaamisen tuotteistaminen 20 op
1.1 Johtaminen, organisaatiot ja strategiatyö kulttuurialalla 6 op
1.2 Asiakaslähtöisten palvelujen tuotteistaminen
1.3 Kansainvälisyys toimintastrategiana 5 op
1.4 Asiantuntijan identiteetti ja oman osaamisen tuotteistaminen 4 op
2. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta ja 35 op
2.1 Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät 5 op
2.2 Opinnäytetyö (30 op)
3. ASIANTUNTIJAPROFIILIN SYVENTÄMINEN 5 op
Valinnaiset opinnot 5 op

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat työskentelevät erilaisissa työyhteisöissä ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus ennen YAMK-opintoja. Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa etsitään ratkaisuja omaan työhön ja/tai kumppaniorganisaation haasteisiin.

Opiskelijavaihto

Opiskelijavaihdon mahdollisuudesta ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa voidaan neuvotella.