OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala) > Julkiset hankinnat (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Julkiset hankinnat (ylempi AMK)

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet
                           
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
     
             
Organisaation ja prosessien kehittämismenetelmät 5
 
     
           
Henkilökohtainen kasvu 5
 
       
           
150150007.57.5000000
Julkisten hankintojen syventävät opinnot
                           
Julkisten hankintojen toimintaympäristö 5
 
     
             
Julkisten hankintojen johtaminen 5
 
       
           
Julkinen hankintaprosessi 5
   
       
         
Julkisten hankintojen kehittäminen 5
   
         
       
20010100055550000
Liiketalouden vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
Julkisten hankintojen lainsäädäntö 5  
   
         
     
Projektijohtaminen 5  
     
           
 
Palvelumuotoilu 5
   
         
       
Laatujohtaminen 5  
     
             
Kiertotalous 5  
   
           
   
Esimiehenä kehittyminen 5                            
52005101000055555
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyö 30
15157.57.57.57.53.83.83.83.83.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 553532.522.517.517.516.316.38.813.88.88.88.88.8

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opinnot julkisten hankintojen ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistavat osaamistasi strategisen hankintatoimen ammattilaisena. Hankintatoimen opinnoissa syvennät itsenäisessä hankintojen johtamisessa tarvittavaa ammattitaitoasi. Opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea palvelemaan organisaation tavoitteita ottaen huomioon toimintaympäristön vaatimukset. Opintojen jälkeen sinulla on kokemusta vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä julkisten hankintojen asiantuntijoiden kanssa (mm. osaamiskeskus KEINO:n asiantuntijoiden kanssa).
Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet julkisten hankintojen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin. Lisäksi vahvistat opinnoissa muuta johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi.

Koulutuksen läpileikkaavia teemoja ovat julkisten hankintojen strategisuus, vaikuttavuus, kestävyys, innovatiivisuus ja vuorovaikutus. Syventävien julkisten hankintojen opintojaksojen teemat ovat: julkisten hankintojen toimintaympäristö, hankintojen johtaminen, hankintaprosessi ja hankintojen kehittäminen.
Syventävää liiketoimintaosaamista karttuu johtamisesta, talousjohtamisesta, projektinhallinnasta, kiertotaloudesta tai palvelumuotoilusta. Saat työkaluja myös tietoisuustaitojen ja tunneälyn kehittämiseen henkilökohtaisen kasvun opintojaksolla tiimityön ja johtamisen tueksi. Opiskelija voi halutessaan syventää laadunhallinnan osaamistaan erillisen Quality Manager (QM) -sertifikaatin edellyttämälle tasolle. Oppimistehtävät linkitetään mahdollisuuksien mukaan opiskelijan työorganisaation kehittämiseen.

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Hankintatoimen tutkinto-ohjelman opinnot rakentuvat seuraavasti:
Julkisten hankintojen syventävät opinnot 20 op
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä henkilökohtainen kasvu 15 op
Liiketoimintaosaamisen syventävät opinnot 15 op
Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Opinnäytetyö 30 op

Liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvän opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa noin viiden kuukauden työpanosta. Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa työn ohessa. Opetus toteutetaan monimuotoisena, eli se sisältää sekä verkko-opetusta että lähiopetusta. Lähiopetus järjestetään noin joka toinen perjantai (klo 9-17) ja ajoittain lauantaisin. Suuri osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on myös tarjolla.

Valmistumisen jälkeen
Julkiset hankinnat - ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa
• hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
• vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
• materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Osaamistavoitteet

Analyyttinen ja menetelmäosaaminen
Hankintaosaaminen
Vaikuttavien ja kestävien hankintojen osaaminen
Innovatiivisten hankintojen osaaminen
Syventävä liiketoimintaosaaminen