OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Sosiaali-ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala) > Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen (ylempi AMK)

Syksy 2021

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Tutkimus- ja kehittämisopinnot
                           
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
     
           
Projektitoiminta ja tutkimuksellinen kehittämistyö 5
   
       
       
10055002.52.52.52.50000
Asiantuntijaorganisaation ja kehittyvien palvelujen johtaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                           
Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen 5
 
     
           
Laatu- ja turvallisuusprosessien kehittäminen 5
   
       
         
Digitalisaatio ja toiminnan ohjaus sosiaali- ja terveysalalla 5
 
     
           
Strateginen johtaminen ja tulevaisuuden johtajuus 5
 
     
           
Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen 5
   
       
       
Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuullinen johtaminen 5
   
       
       
Talouden johtaminen 5  
   
         
   
Yrittäjänä sosiaali- ja terveyspalveluissa 5  
   
         
   
Liiketoiminnan ja asiakkuuksien johtaminen 5  
     
           
Henkilöstön ja verkostojen ennakoiva johtaminen 5  
   
         
   
Johtamisen psykologia ja vuorovaikutus johtamisessa 5  
   
         
   
302515152057.57.510510102.52.5
Opinnäytetyö
                           
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 10
   
       
       
Opinnäytetyön toteutus 10  
   
         
   
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 10  
     
           
1020010101000555555
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
101055552.52.52.52.52.52.52.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60552535352012.512.5201517.517.51010

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Metropolia on jatkuvasti uudistuva monialainen oppimisyhteisö, joka kouluttaa korkealaatuisen, laaja-alaisen ja kansainvälisen ammattitaidon omaavaa ja haluttua työvoimaa koko elinaikaisen oppimisen kaarella. Osaaminen rakentuu yhteistoiminnallisesti ja työelämäläheisesti rikastavassa vuorovaikutuksessa. Digitaalisia, paikallisia ja kansainvälisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti. Jokaisen oppijan ainutlaatuisuutta ja arvokkuutta vaalitaan koko opintojen ajan. Opintojen aikana syntyy innovaatioita työelämän, asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Metropolian avoin toimintatapa muuttaa ympäröivää yhteiskuntaa entistä paremmaksi paikaksi meille kaikille. Metropolia ennakoi tulevaisuuden osaamistarpeita, ja toimii innostaen ja rohkaisten opiskelijoita aktiiviseen oman osaamisen kehittämiseen.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa
opiskelijalle työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä toimimista varten. Opinnoissa opiskelijat kehittyvät itsearvioinnissa ja itsensä ja muiden johtamisessa sekä kansainvälisissä ja kansallisissa viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa. Kansainvälisyys toteutuu esimerkiksi ulkomaalaisten vierailijaluentojen, ulkomaamatkojen ja -vaihtojen sekä monialaisten kansainvälisten opintojen muodossa. Tutkinto edistää opiskelijan urakehitystä ja parantaa hänen valmiuksiansa toimia nykyisissä ja tulevissa asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä. Tutkinto tuottaa tutkimus- ja kehittämisosaamisen omaavia työelämän kehittäjiä ja uudistajia.
Opiskelijat edustavat työelämää ja heillä on tutkintoa vastaavalta alalta vähintään kahden vuoden työkokemus koulutuksen alkaessa. Opiskelijat hyödyntävät opinnoissa aiempaa asiantuntemustaan sekä luovat asiantuntijaverkostoja opiskelijoiden, korkeakoulun omien ja ulkopuolisten kouluttajien sekä alumnien välillä.
Opetussuunnitelmassa on pakollisia opintoja 40 opintopistettä ja ne sisältävät tutkimus- ja kehittämistyössä vaadittavat menetelmäopinnot ja opinnäytetyön. Valinnaisia opintoja on 50 opintopistettä, joista 30 op tulee valita oman opetussuunnitelman Asiantuntijaorganisaation ja kehittyvien palvelujen johtamisen 55 opintopisteen tarjonnasta. Täysin vapaasti valittavia opintoja on 20 opintopistettä.

Osaamistavoitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.
Yleiset kompetenssit: Kompetenssien kuvaukset
Oppimisen taidot
- jatkuvan oppimisen osaaminen: osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
- osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
- kykenee ohjaamaan ja perehdyttämään muita sekä jakamaan asiantuntijuuttaan
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Eettinen osaaminen
- kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista sekä arvioimaan yhteisön toiminnan vaikutuksia
- osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
- osaa tehdä vastuullisia ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
- osaa edistää tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
- osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Työyhteisön osaaminen
- osaa kehittää ja johtaa moninaisen ja monialaisen työyhteisön toimintaa sekä parantaa sen työhyvinvointia ja tuottavuutta
- osaa kehittää työelämän viestintää ja vuorovaikutusta osallistavasti ja moninaisuuden huomioon ottaen
- osaa soveltaa teknologian tuomia mahdollisuuksia työelämän viestinnässä ja vuorovaikutuksessa
- osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia sekä johtaa niitä
- osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
- kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Innovaatio-osaaminen
- osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
- osaa johtaa projekteja
- osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
- osaa kehittää innovatiivista, asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Monikultuurisuusosaaminen
-kykenee johtamaan ja kehittämään monikulttuurisia, kansainvälisiä verkostoja ja työyhteisöjä
- osaa ennakoida alansa globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia
- kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen


Teknologiaosaaminen
- osaa soveltaa teknologian tuomia mahdollisuuksia johtamis-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä
- osaa ennakoida teknologian kehityksen vaikutuksia omaan alaansa ja sen työtehtäviin ja toimintaympäristöön
- osaa edistää teknologian kehittämistä ja sen hyödyntämistä alallaan