OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelma > Digitaaliset mediapalvelut (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Digitaaliset mediapalvelut (ylempi AMK)

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Media-alan syventävät ammattiopinnot
                     
Mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen 15
 
   
       
Johtaminen media-alalla 5
   
     
   
20015507.57.52.52.500
Tutkimus- ja kehittämistyö media-alalla
                     
Tutkimus- ja kehittämismenetemät 5
 
 
   
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
 
   
20152.517.5151.31.38.88.87.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
00000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 401517.522.5158.88.811.311.37.57.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Digitalisoituminen ja verkkomedian kasvu on muuttanut ja muuttaa median toimintakenttää: digitalisaatio vaikuttaa niin sisällöntuotannon prosesseihin, ansaintalogiikoihin kuin työnkuviinkin. Digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelmassa media-alan ammattilaiset voivat syventää osaamistaan digitaalisen median alueella. Opinnot antavat valmiuksia esimiestehtävissä tai vaativissa asiantuntijatehtävissä toimimiseen.

Opintojen keskeisiä sisältöalueita ovat:
* media-alan toimintakentän tuntemus: trendit ja tulevaisuudennäkymät, ansaintamallit ja arvoketjut, digitaalisen median teknologiaympäristö
* digitaalisten mediapalveluiden konseptointi ja kehittäminen
* käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käytettävyys ja käyttöliittymät
* johtaminen ja esimiestyö media-alalla
* tutkiva kehittäminen.

Tavoitteena on, että opiskelijat pystyvät tarkastelemaan mediakentän tilaa ja tulevaisuutta analyyttisesti, soveltamaan alan tutkimustietoa mediapalveluiden konseptointiin ja tuotteistamiseen sekä arvioimaan kehitettäviä mediapalveluja suhteessa markkinatilanteeseen.

Osaamisen kehittäminen digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelmassa on työelämälähtöistä. Opiskelijoilla on koulutukseen tullessaan vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta, ja opintojen tavoitteena on kehittää osaamista, jota opiskelijat voivat suoraan hyödyntää omassa työssään tuotteiden, palveluiden, sisältöjen tai tuotantoprosessien kehittäjinä. Opinnäytetyönä toteutettava tutkimuksellinen kehittämishanke vastaa konkreettiseen työelämän kehittämistarpeeseen. Opiskelijoiden valmiudet tutkivaan kehittämistyöhön kasvavat tutkimus- ja kehittämismenetelmiin perehtymisen sekä opinnäytetyön toteutuksen kautta.

Digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelma on perustaltaan monialainen: opiskelijaksi voi hakeutua monenlaisilla pohjakoulutuksilla ja opiskelijoiden työtehtävät median kentällä ovat vaihtelevia. Metropolian muut ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tarjoavat lisäksi mahdollisuuksia monialaiseen osaamisen syventämiseen. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijoiden elinikäisen oppimisen valmiuksia niin, että työn ja prosessien analyyttinen kehittäminen tutkivalla otteella voi jatkua opintojen jälkeenkin. Itsensä johtamisen ja itsearvioinnin taitojen sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen kiinnitetään opintojen aikana huomiota. Kansainvälisyys toteutuu opinnoissa esimerkiksi lyhyiden kv-vaihtojen ja vierailevien opettajien kautta.

Osaamistavoitteet

YAMK-tutkinto-ohjelmien yleiset kompetenssit ovat:
- oppimisen taidot
- eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälistymisosaaminen

Tutkinto-ohjelman kompetenssialueet ovat:
- käyttäjälähtöinen suunnittelu
- mediapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen
- tutkimus- ja kehittämisosaaminen
- johtamistaito ja esimiestyö media-alalla