OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Sosiaalialan koulutusohjelma.
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaalialan koulutusohjelma.
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Sosionomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö
Riikka Harju
Puh. +358 40 705 2835
Email: riikka.harju(at)metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat jonkin seuraavista tutkinnoista suorittaneet:

· geronomi (AMK),
· sosionomi (AMK)

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

AHOT:illa tarkoitetaan hyväksilukemisen, korvaamisen ja muilla tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. AHOT perustuu työelämä- ja osaamislähtöiseen opetussuunnitelmaan. Tunnistettava osaaminen tulee olla opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista.

Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista. Tunnustaminen kohdistuu opiskelijan osaamiseen riippumatta siitä missä tai miten osaaminen on hankittu. Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea niin halutessaan aiemmin hankitun osaamisen perusteella osaamisen tunnustamista ja saada siitä hyväksilukupäätös opintojaksokokonaisuudesta tai sen osasta.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT) on osa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa (HOPS). Tällaisen osaamisen tunnustamista haetaan ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisella hakemuksella. Opintojen suunnittelun ohjaus toteutuu HOPS -keskustelussa opettajatutorin kanssa.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus koulutusohjelman internet-sivuilta:
http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-aikuiset-sosiaali-ja-terveysala/sosiaaliala-yamk/

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulukoulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa sosiaalialan ja hyvinvoinnin laaja-alaisia asiantuntijoita, jotka osaavat uudistaa ja johtaa asiakastyötä sekä kehittää sosiaalialan toimintakäytäntöjä ja palveluja yhteistyössä asiakkaiden, monialaisten verkostojen sekä yhteisöjen kanssa.

Koulutusohjelman painoalana lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja lapsiperheiden palvelujen monialainen tuottaminen sekä tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustava kehittäminen kaupunkiympäristössä. Tutkinnon opinnoissa vahvistetaan osaamista, jota tarvitaan lasten ja perheiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi sekä ongelmia ehkäisevässä ja varhaisessa tukemisessa. Uudenlaista osaamista edellyttää myös kulttuurisensitiivinen ja osallisuutta korostava moniammatillinen työote sekä taito auttaa vaikeissa elämänolosuhteissa kasvavia lapsia, nuoria ja heidän perheitään.

Jatko-opinnot

-

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Oppimisen arviointi kuuluu laadullisena elementtinä opetuksen ja oppimisen kaikkiin vaiheisiin. Arviointi on sekä ohjaavaa että kehittävää. Sen ytimenä on vahvistaa reflektiivistä suhtautumista omaan oppimiseen ja koulutuksessa rakentuvaan asiantuntijuuteen. Arviointi koostuu opiskelijan itsearvioinnista, vertaisarvioinnista, työelämän- sekä kouluttajien arvioinneista ja palautteista. Opintoihin sisältyvä arviointi ja palaute ovat sidoksissa opetuksen tavoitteisiin ja asetettuihin arviointikriteereihin sekä opiskelijan ammatilliseen kasvuun.

Opintokokonaisuuden hyväksymisen edellytyksenä on siihen kuuluvien opintojaksojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksojen ja opinnäytetyön arvioinneissa käytetään arvosanoja kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2) ja tyydyttävä (1) sekä hylätty (0). Hylätyn suorituksen voi uusia. Joidenkin opintojaksojen kohdalla voidaan käyttää myös arvosanaa hyväksytty/täydennettävä. Opintosuoritukset tallennetaan Metropolia ammattikorkeakoulun opintohallintojärjestelmään Winhaan. Arviointikriteereitä kehitetään yhteistyössä sosiaalialan valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston ylemmän amk-tutkinnon sekä Metropolian ylemmän amk-tutkinnon koulutusohjelmien kanssa.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi vaaditaan, että opiskelija on hyväksytysti suorittanut kaikki tutkinnon edellyttämät opinnot.

Todistuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisesta antaa Metropolia ammattikorkeakoulu valtakunnallisesti hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy esimerkiksi työelämälähtöisiä tehtäviä, verkko-opetusta, opinto- ja kirjallisuuspiirejä, seminaareja ja alan asiantuntijoiden luentoja. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa. Opinnot voi toteuttaa työn ohessa ja ne kestävät keskimäärin 2 vuotta.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto