OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma.
Ylempi AMK-tutkinto

Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma.
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Bioanalyytikko (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Optometristi (ylempi AMK), Röntgenhoitaja (ylempi AMK), Suuhygienisti (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Jukka Kesänen
mobile.+358 40 637 4399
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen, osaamista syventävä ja laajentava sekä työelämää kehittävä korkeakoulututkinto (Laki 351/2003, Asetus 352/2003). Opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta (Asetus 411/2005, Asetus 423/2005). Opinnot vastaavat kansallisen (NQF) ja eurooppalaisen (EQF) tutkintojen viitekehyksen tasoa 7 (Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009).

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Kliininen asiantuntijankoulutusohjelma toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa lukuvuonna 2012- 2013 aikaisemman ammattikorkeakoulussa suoritetun sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan, ensihoitajan, röntgenhoitajan, suuhygienistin, bioanalyytikon tai optometristin tutkinnon sekä kolmen vuoden alaa vastaavalle työkokemukselle omaaville.
Koulutus tuottaa laaja-alaista kliinistä asiantuntijuusosaamista, antaa valmiudet toimia terveysalan organisaatioissa vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä sekä luo edellytykset kehittyä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Lisäksi koulutus antaa valmiudet erilaisiin kehittämistehtäviin sekä projektityöhön. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaa tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 426/2005).

Keskeiset oppimistulokset

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle seuraavat kompetenssit:
• työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten;
• syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn;
• valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen;
• työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito; sekä
• kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.
Koulutusohjelman yleiset kompetenssit ovat:
- oppimisen taidot
- eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- kehittämistoiminnan osaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälistymisosaaminen
Koulutusohjelman kompetenssialueet ovat
- Näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
- Kliininen asiantuntijuus terveysalan moninaisissa toimintaympäristöissä
- Asiakas- ja potilaslähtöisyys ja sen edistäminen
- Terveysalan prosessien ja palveluketjujen hallinta ja kehittäminen
- Kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

-

Jatko-opinnot

-

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen

Osa-aikaiset opinnot

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto