OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Kuntoutuksen koulutusohjelma
Ylempi AMK-tutkinto

Kuntoutuksen koulutusohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutkintovastaava
Salla Sipari
Puh. +358 40 334 2027
Email: salla.sipari(at)metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Hakukelpoisia ovat jonkin seuraavista tutkinnoista suorittaneet:
• apuvälineteknikko (AMK),
• fysioterapeutti (AMK),
• geronomi (AMK),
• jalkaterapeutti (AMK),
• kätilö (AMK),
• optometristi (AMK),
• osteopaatti (AMK),
• sairaanhoitaja (AMK),
• sosionomi (AMK),
• terveydenhoitaja (AMK),
• toimintaterapeutti (AMK);
Lisäksi hakukelpoisia ovat:
• kasvatustieteen, lääketieteen, psykologian, terveystieteen, terveydenhuollon tai yhteiskuntatieteen kandidaatit tai maisterit, jotka ovat suorittaneet myös apuneuvoteknikon, fysioterapeutin, kätilön, optikon, sairaanhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan, terveydenhoitajan tai toimintaterapeutin opistoasteisen tutkinnon

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea aiemmin suoritettujen opintojen ja hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu. Korkeakoulutasoisen asiantuntijuuden mukainen aiempi osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen. Käytänteet on kuvattu tutkintosäännöissä. Ohjeistuksessa sovelletaan elinikäisen oppimisen periaatetta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Katso tutkinnon yleinen kuvaus koulutusohjelman internet-sivuilta: http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-toimintakyky/kuntoutus-yamk/

Keskeiset oppimistulokset

Keskeiset oppimistulokset on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Kuntoutuksen koulutusohjelmasta osaavat toimia vaativissa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamistehtävissä, jotka edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa kuntoutusalan tietoa ja uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti.

Jatko-opinnot

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintojen arviointi on ohjaavaa, kehittävää ja jatkuvaa. Opintojaksojen hyväksymisen edellytyksenä on siihen kuuluvien osioiden suorittaminen hyväksytysti opetus- ja toteutussuunnitelmien mukaisesti. Arvioinnissa käytetään arvosanoja kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1) ja hylätty (0). Joidenkin opintojaksojen kohdalla voidaan käyttää myös arvosanaa hyväksytty/hylätty. Arviointikriteerit perustuvat osaamiskuvauksiin. Opiskelijan itsearviointi on keskeistä ammatillisen osaamisen kehittymisessä ja toteutuu portfoliotyöskentelynä. Opiskelijoiden kanssa käydään henkilökohtaisesti keskustelu opinto- ja uravalinnoista, joiden perusteella opiskelija tekee henkilökohtaisen oppimisen suunnitelman.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Ylempien ammattikorkeakoulutukintojen laajuus on 60–90 opintopistettä riippuen sitä edeltävän perustutkinnon laajuudesta. Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on 90 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Lähiopetuksen kesto on 1½ vuotta, ja lukukaudella on 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat syventävät ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Oppimistilanteet koostuvat seminaareista, verkko-opinnoista sekä yksin ja ryhmissä tehdyistä oppimistehtävistä ja asiantuntijaesityksistä. Ohjausmenetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja vertaisohjausta.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto