OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala). > Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Ylempi AMK-tutkinto

Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Tutkimus- ja kehittämistyön taidot
                     
Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5
 
   
       
Liiketoiminnan kehittämismenetelmät 5
 
   
       
1001000550000
Liiketoiminnan johtaminen terveysalalla
                     
Palveluinnovaatiot ja muotoilu 5
   
     
   
Turvallisuus- ja laatuprosessien hallinta sosiaali- ja terveysalalla 5
   
     
   
Strateginen johtaminen ja johtajuus terveysalalla 5
 
   
       
15051002.52.55500
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                     
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
157.57.57.57.53.83.83.83.83.83.8
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
00000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 407.522.517.57.511.311.38.88.83.83.8

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Tämän maisteriohjelman erityispiirteenä on opiskelijoiden erilaiset kulttuuri-, koulutus- ja ammattitaustat. Tekniikan sekä liiketalouden ja suurimman opiskelijaryhmän, sosiaali- ja terveysalan, opiskelijat työskentelevät yhdessä ongelmanratkaisu- ja oppimistehtävien parissa. Jaettu monipuolinen kokemus tuo lisäarvoa opiskeluun. Tällä moninaisuutta ilmentävällä tutkinnolla on kiinteä ja luonteva yhteys Metropolian neljään innovaatiokeskittymään, erityisesti Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut- innovaatiokeskittymään.

Muiden liiketoiminnan toimintaympäristöjen tapaan terveysalakin kansainvälistyy. HBM alumneilla on erinomaiset valmiudet monikulttuurisisten ja kansainvälisten työryhmien ja verkostojen toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

Syventävien ammattiopintojen ydin terveysalan liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelmassa muodostuu palveluinnovaatiosta ja muotoilusta, turvallisuuden ja laatuprosessien hallinnasta, strategisesta johtamisesta sekä ihmisten johtamisesta. Lisäksi opiskellaan asiakkuuksien hallintaa ja terveysekonomiaa ja talouden johtamista.

Syventävien ammattiopintojen jälkeen opiskelija kykenee palvelumuotoilua ja innovaatioprosesseja hyödyntämäen luomaan kilpailuetua organisaatiolleen. Hän osaa analysoida liiketoimintaympäristössä vaikuttavia trendejä ja eteenpäin vieviä voimia sekä kehittää uusia liiketoimintamalleja. Hän kykenee myös johtamaan ja kehittämään terveysalan turvallisuuteen ja laadunhallintaan liittyviä prosesseja. Lisäksi hän pystyy suunnittelemaan toteuttamaan ja arvioimaan terveysalan yrityksen taloutta.

Tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen hankitaan opintojen alkuvaiheessa, jotta sitä pystytään hyödyntämään opintojen keskeisessä osassa, opinnäytetyössä (30 op). Useimmiten opinnäytetyön aihe tulee opiskelijan omalta työpaikalta ja siellä kehittämistyö myös yleisimmin toteutetaan. Opintojen päättyessä opiskelija kykenee johtamaan erilaisia tutimus- ja kehittämisprojekteja.

Osaamistavoitteet

Metropolia Ammattikorkeakoulusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneen opiskelijan osaamista kuvataan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n suositusten mukaisesti.

Yleiset kompetenssit: Kompetenssien kuvaukset

Oppimisen taidot

• osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
• osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Eettinen osaaminen

• kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
• osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
• osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
• osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
• osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
• kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Työyhteisön osaaminen

• osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
• osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
• osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
• osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
• osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
• kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Innovaatio-osaaminen

• osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
• osaa johtaa projekteja
• osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
• osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Kansainvälistymisosaaminen

• kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
• osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
• osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan
Opinnot rakentuvat Metropolian oppijan polun viitekehykseen, jossa keskeisiä ydinasioita ovat työelämälähtöinen osaaminen, kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoiminnan tutkiva oppiminen ja kehittäminen, kansainvälisyys, elinikäinen oppiminen ja monialaisuus.

Tutkintokohtaiset kompetenssikuvaukset:

Sosiaali- ja terveysalan osaaminen

• Hyödyntää vastuullisesti työtehtävissään laaja-alaisia ja pitkälle erikoistuneita sosiaali- ja terveysalan erityisosaamista vastaavia tietoja
• Hallitsee sosiaali- ja terveysalan käsitteet ja menetelmät, joita käyttää itsenäisen ajattelun ja/tai alansa kehittämisen perustana.
• Osaa toimia sosiaali- ja terveysalan monimuotoisissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä

Johtamisosaaminen

• Hallitsee eettisesti korkeatasoisen johtamistoiminnan
• Hallitsee johtamisessa strategisen osaamisen implementoinnin
• Osaa toimia moninaisten työyhteisöjen johtamistehtävissä
• Osaa arvioida johtamisen tuloksellisuutta ja onnistuneisuutta.

Palveluosaaminen

• Osaa kehittää yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa yhteiskunnassa haluttuja sosiaali- ja terveyspalveluja
• Osaa soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja palvelujen tuottamisessa
• Osaa soveltaa palvelujensa markkinatuntemusta ja hallitsee markkinointiviestinnän
• Osallistuu aktiivisesti alansa palvelujen hankinta- ja kilpailutusprosesseihin
• Osaa ratkaista alansa vaativia palveluliiketoiminnan haasteita

Liiketoimintaosaaminen

• Kykenee hyödyntämään sosiaali- ja terveysalan keskeisimpiä liiketoimintaprosesseja, -toimintamalleja ja työkaluja strategisesti ja operatiivisesti.
• Osaa kehittää organisaationsa liiketoimintaprosesseja, -toimintamalleja ja työkaluja muuttuvassa ympäristössä