OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Automaatioteknologian koulutusohjelma (YAMK) > Automaatioteknologian koulutusohjelma
Ylempi AMK-tutkinto

Automaatioteknologian koulutusohjelma

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
Automaatioteknologian koulutusohjelma
                           
Strategiset palvelut 5
 
   
       
Hajautettu tiedonhallinta 3
 
   
       
Automaation järjestelmät 3
 
   
       
Tuotannonohjaus 3
 
   
       
Tehokas kunnossapito 3
 
   
       
Energiatehokas tuotanto 5
 
   
       
Projektijohtaminen 5
 
   
       
Projektityö 3
 
   
       
Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmät 5
 
   
       
Opinnäytetyö (ylempi AMK) 30  
   
       
353017.517.515158.88.88.88.87.57.57.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 353017.517.515158.88.88.88.87.57.57.57.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Automaatioteknologian ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot alkavat syksyllä 2011. Tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto (asetus 426/2005). Tutkintonimike on Insinööri (ylempi AMK), Master of Engineering, ja se määräytyy suoritettavan tutkinnon perusteella riippumatta opiskelijan pohjakoulutuksesta.
Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä (op).

Yritysten toimintaympäristön muutokset ja globalisaatio ovat osoittaneet, että insinöörikunnalta tarvitaan tulevaisuudessa yhä moninaisempia tietoja ja taitoja. Perinteinen tuotantoteknologia näyttelee kotimaassamme merkittävää roolia vielä tovin, mutta uusintainvestointien suunta on jo nyt vahvasti halvemman kustannustason maihin. Erityisesti Kaukoitä ja Etelä-Amerikka ovat haalineet viime vuosina suuren osan suomalaisten yritysten tuotannollisista investoinneista. Myös ohjelmisto- ja sovellustekninen liiketoiminta on väistämättä saman murroksen edessä. Esimerkiksi Intia vaikuttaa ohjelmistotalojen näkökulmasta varsin houkuttelevalta monestakin syystä. Muutokset vaikuttavat voimakkaasti myös automaation koulutuksen suuntaan ja sisältöön. Perusteknologioista tulisi siirtyä yhä enemmän kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin, palveluliiketoimintaan, erikoisosaamisaloihin ja tiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen ja soveltamiseen. Kaiken taustalla pitäisi vielä olla tehokkaita tapoja hoitaa laajojakin tehtäväkokonaisuuksia monikansallisissa matriisiorganisaatioissa.
Eittämättä automaation tulevat menestystarinat perustuvat jatkossa energiatehokkaaseen tuotantoon, älykkäisiin kenttälaitteisiin, kehittyneeseen tuotannon ohjaukseen, tietointegraation hyödyntämiseen ja monitasoiseen, innovatiiviseen palveluliiketoimintaan. Näitä tukemaan tarvitaan vielä vahvaa osaamista projektijohtamisesta, tutkimusmetodiikasta sekä ammattimaisesta viestinnästä. Näistä teeseistä muodostuukin automaatioteknologian koulutusohjelma älykäs tuotanto ja palveluliiketoiminta.

Syksyllä 2011 alkava koulutus keskittyy teolliseen palveluliiketoiminnan haasteisiin, sovelluksiin ja optimointiin energiatehokkaan tuotannon näkökulmasta. Lisäksi se luotaa syvällisesti tuotannon keskeisiä järjestelmiä (automaatio, tuotannonohjaus ja kunnossapito) ja korostaa teollisen tiedon integraation merkitystä tehokkaan toiminnan ja palveluliiketoiminnan mahdollistajana.
Yhdistävänä opintokokonaisuutena toimii projektijohtamisen moduuli, jonka tavoitteena on toisaalta luoda hyvä pohja IPMA C-tason projektipäällikkö sertifikaatin suorittamiselle ja toisaalta tutustuttaa opiskelijat yksityiskohtaisesti projektintoiminnan menetelmiin ja työkaluihin.

Tutkinnon viimeistelee laaja innovaatioprojekti (opinnäytetyö), jossa sovelletaan opittuja asioita työelämälähtöisesti. Tehtävä tehdään lähtökohtaisesti omalle työnantajalle.

Koulutus on suunnattu työelämässä toimiville ammattilaisille ja opintojaksot toteutetaan työn ohessa monimuoto-opiskeluna. Opinnot sisältävät lähijaksoja, pienryhmätyöskentelyä ja vaativia etätehtäviä. Lähijaksot (11kpl) keskittyvät intensiiviviikoille torstaista lauantaille. Opetus on järjestetty siten, että tutkinnon voi suorittaa kahden vuoden aikana. Opintopaketista voi muotoilla myös oman, yksilöllisen ura- ja kehityssuunnitelman mukaisen kokonaisuuden käyttäen hyväksi perustutkinnon opetussuunnitelmien tarjontaa.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija pystyy vastaamaan tehokkaasti automaatioalan jatkuvasti kehittyviin haasteellisiin työtehtäviin teollisen palveluliiketoiminnan, tuotekehityksen, teknisen markkinoinnin ja myynnin, suunnittelun tai koulutuksen asiantuntijana keskijohdossa, ylemmässä keskijohdossa tai yrittäjänä.