OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Laboratorioalan koulutusohjelma > Laboratorioalan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Laboratorioalan koulutusohjelma

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Johdanto-opinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 9 op)
                                                 
Ammatillinen englanti 3
     
             
                       
Työelämän ruotsi 3  
       
               
                 
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
               
                   
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
Matemaattiset perusopinnot
                                                 
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
           
                         
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
             
                       
Funktiot ja derivaatta 3
       
             
                     
Fysiikka 3
     
           
                         
Kemia
                                                 
Kemian perusteet 3
     
           
                         
Epäorgaaninen kemia 3
     
             
                       
Titrimetria ja gravimetriset analyysit 3
     
             
                       
Analyyttisen kemian laboratoriotyöt 4
     
             
                       
Orgaaninen kemia 4
       
             
                     
Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 3  
       
                 
               
Orgaanisen kemian reaktiot 4  
       
               
                 
Fysikaalinen kemia 6  
       
               
                 
381600281016000012167313300000000
Ammattiopinnot
                                                 
Laiteanalytiikka
                                                 
Kromatografian perusteet 5
       
               
                   
Kromatografiset sovellukset 5  
         
                 
             
Spektrometria 5
       
             
                     
Orgaaninen spektrometria 3  
       
                 
               
Laitteiden huolto ja ylläpito 3  
         
                   
           
Mikroskopia ja kuvankäsittely 3  
         
                 
             
Biotieteet
                                                 
Biomolekyylit 3
       
             
                     
Mikrobiologia 1 3
       
               
                   
Biokemia1 3  
       
               
                 
Biokemian laboratoriotyöt 4  
       
                 
               
Geenitekniikka 4  
         
                 
             
Proteiinianalytiikka 3  
         
                 
           
Laatu ja turvallisuus
                                                 
Laboratoriotyön perusteet 3
     
           
                         
Laboratorion laatu ja tilastolliset menetelmät 5  
       
                 
               
Analyysimenetelmän validointi / Analytical Method Validation 4  
         
                 
           
Ympäristö
                                                 
Ympäristöanalytiikka 3    
         
                   
         
Toksikologia 3    
           
                     
     
Projektit
                                                 
Vesianalyysiprojekti / Water Analysis Project 4
       
               
                   
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Syventävä kemiallinen analytiikka
                                                 
Sähkökemiallinen analytiikka 3    
         
                     
       
Green Chemistry 5    
           
                     
     
Näytteen käsittely 4    
         
                   
         
Yhdistelmätekniikat 4    
         
                     
       
Atomispektrometria 3    
         
                   
         
Analyysimenetelmän kehitys 6    
           
                     
     
Syventävät biotieteet
                                                 
Solubiologia 3    
         
                   
         
Soluviljely 3    
         
                     
       
Immunotekniikka 3    
         
                     
       
Soveltava molekyylibiologia 6    
           
                     
     
Mikrobien luokittelu ja aineenvaihdunta 4    
         
                   
         
Bioinformatiikka 3    
           
                     
     
Elintarvikemikrobiologia 3    
         
                     
       
23376603201522432303081231215.56.5222123000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Tietotekniikan perusteet 3                                                  
Yrityksen kannattavuus- ja kustannuslaskenta 3                                                  
Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö 3                                                  
Elintarvikekemia ja -analytiikka 4                                                  
Laboratorioalan vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Tietotekniikan perusteet 3                                                  
Yrityksen kannattavuus- ja kustannuslaskenta 3                                                  
Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö 3                                                  
Elintarvikekemia ja -analytiikka 4                                                  
Kemikaaliturvallisuus 3                                                  
Orgaanisten yhdisteiden rakenneanalytiikka 3                                                  
Soluviljely 3                                                  
Forensic Microscopy 1                                                  
Näytteenkäsittely 5                                                  
Radiokemia 5                                                  
0000000000000000000000000
Harjoittelu
                                                 
Työharjoittelu 1 10  
         
                   
           
Työharjoittelu 2 20    
         
                     
 
0101010000100101000000001000010100
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 616376253130313243332515161515161515.516.52221231017.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus