OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Laboratorioalan koulutusohjelma > Laboratorioalan koulutusohjelma, Syventävä kemiallinen analytiikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Laboratorioalan koulutusohjelma, Syventävä kemiallinen analytiikka

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Johdanto-opinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Kieliopinnot
()
                                                 
Ammatillinen englanti 3
     
             
                       
Työelämän ruotsi 3  
       
               
                 
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
               
                   
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
Matemaattiset perusopinnot
                                                 
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
           
                         
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
             
                       
Funktiot ja derivaatta 3
       
             
                     
Fysiikka 3
     
           
                         
Kemia
                                                 
Kemian perusteet 3
     
           
                         
Epäorgaaninen kemia 3
     
             
                       
Titrimetria ja gravimetriset analyysit 3
     
             
                       
Analyyttisen kemian laboratoriotyöt 4
     
             
                       
Orgaaninen kemia 4
       
             
                     
Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 3  
       
                 
               
Orgaanisen kemian reaktiot 4  
       
               
                 
Fysikaalinen kemia 6  
       
               
                 
381600281016000012167313300000000
Ammattiopinnot
                                                 
Laiteanalytiikka
                                                 
Kromatografian perusteet 5
       
               
                   
Kromatografiset sovellukset 5  
         
                 
             
Spektrometria 5
       
             
                     
Orgaaninen spektrometria 3  
       
                 
               
Laitteiden huolto ja ylläpito 3  
         
                   
           
Mikroskopia ja kuvankäsittely 3  
         
                 
             
Biotieteet
                                                 
Biomolekyylit 3
       
             
                     
Mikrobiologia 1 3
       
               
                   
Biokemia1 3  
       
               
                 
Biokemian laboratoriotyöt 4  
       
                 
               
Geenitekniikka 4  
         
                 
             
Proteiinianalytiikka 3  
         
                 
           
Laatu ja turvallisuus
                                                 
Laboratoriotyön perusteet 3
     
           
                         
Laboratorion laatu ja tilastolliset menetelmät 5  
       
                 
               
Analyysimenetelmän validointi / Analytical Method Validation 4  
         
                 
           
Ympäristö
                                                 
Ympäristöanalytiikka 3    
         
                   
         
Toksikologia 3    
           
                     
     
Projektit
                                                 
Vesianalyysiprojekti / Water Analysis Project 4
       
               
                   
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Syventävä kemiallinen analytiikka
                                                 
Sähkökemiallinen analytiikka 3    
         
                     
       
Green Chemistry 5    
           
                     
     
Näytteen käsittely 4    
         
                   
         
Yhdistelmätekniikat 4    
         
                     
       
Atomispektrometria 3    
         
                   
         
Analyysimenetelmän kehitys 6    
           
                     
     
23374103201522271403081231215.56.5151214000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                 
Tietotekniikan perusteet 3                                                  
Yrityksen kannattavuus- ja kustannuslaskenta 3                                                  
Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö 3                                                  
Elintarvikekemia ja -analytiikka 4                                                  
0000000000000000000000000
Harjoittelu
                                                 
Työharjoittelu 1 10  
         
                   
           
Työharjoittelu 2 20    
         
                     
 
0101010000100101000000001000010100
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 616351253130313227242515161515161515.516.51512141017.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Syventävä kemiallinen analytiikka

Laboratorioalan koulutusohjelma

Laboratorioalan koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Laboratorioanalyytikko (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Tekniikan koulutusohjelmien yleiset pääsyvaatimukset

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.
Laboratorioalan koulutusohjelmassa noudatetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun yleisiä AHOT-käytäntöjä: Muissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen käyttäminen korvaamina suorituksina on mahdollista. Opintoja voidaan suorittaa myös näyttöinä. Korvaavat suoritukset voivat sisältää aikaisempia opintoja tai työkokemusta.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinto edellyttää 210 opintopistettä opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Tutkinnon profiili
Laboratorioalan opiskelussa painotetaan laiteanalytiikkaa sekä laboratorion laatujärjestelmien ja työturvallisuuden osaamista. Laboratorioanalyytikot osaavat tehdä vaativia kemiallisia ja biologisia laboratorioanalyysejä, kuin myös kehittää ja validoida niitä. He tuntevat laboratorion toiminnan kokonaisuudessaan ja kykenevät itsenäisesti vastaamaan laboratorion toiminnoista.

Keskeiset oppimistulokset
Suuntautumisvaihtoehdoilla, ”Syventävä kemiallinen analytiikka” ja ”Biotieteet”, vastataan koko metropolialueen laboratorioiden työvoiman tarpeeseen.

Syventävässä kemiallisessa analytiikassa perehdytään syvällisesti laiteanalytiikkaan, syntetiikkaan ja analyysimenetelmien kehittämiseen ja validointiin.

Biotieteissä syvennetään mikro- ja molekyylibiologian teoreettista osaamista sekä kykyä hallita alaan liittyviä vaativia laboratoriotekniikoita. Bioinformatiikkaa opitaan käyttämään DNA-sekvenssien analysoinneissa, PCR-reaktioiden suunnitteluissa sekä proteiinirakenteen tutkimisessa. Laboratorioanalyytikot hallitsevat soluviljely- ja mikroskopointitekniikat sekä modernit mikrobiologiset tutkimusmenetelmät.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Laboratorioanalyytikot työskentelevät pääsääntöisesti laboratorioympäristössä. Työpaikat ovat tutkimuslaitoksissa, viranomaislaboratorioissa sekä teollisuudessa. Laboratorioalan työkenttä on hyvin laaja-alainen; koulutus antaa valmiudet työskennellä mm. ympäristötutkimuksen, elintarvikevalvonnan, lääkekehityksen, biologisen ja biolääketieteellisen tutkimuksen sekä kemian teollisuuden tutkimuksen ja kehityksen parissa. Metropoliasta valmistuneiden laboratorioanalyytikoiden työnimikkeitä ovat olleet esimerkiksi laboratorioanalyytikko, laboratoriomestari, tutkimusavustaja/apulainen tai laboratoriokoordinaattori.

Pääsy jatko-opintoihin
- hakukelpoinen ammattikorkeakoulun erikoistumisopintoihin
- hakukelpoinen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vähintään kolmen vuoden soveltuvan työkokemuksen ja 30 op lisäopintojen esim. erikoistumisopintojen jälkeen
- hakukelpoinen yliopistojen ”Bachelorista Masteriksi”-koulutusohjelmiin.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Jokaiselle opintosuoritukselle on laadittu osaamisperustainen arviointikriteeristö, joka on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Valmistumisen vaatimukset
Hyväksytysti suoritetut opinnot.

Opintojen toteuttaminen
Kokopäiväopiskelu

Koulutusvastaavat
Mia Ruismäki ja Tiina Soininen
+358 20 783 5000
PL 4021
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi