OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Laboratorioalan koulutusohjelma > Laboratorioalan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Laboratorioalan koulutusohjelma

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Matemaattiset perusopinnot
                                                 
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
         
                   
Funktiot ja derivaatta 3
     
         
                   
Ammatillinen fysiikka 6
     
           
                         
Kieliopinnot
                                                 
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
           
                         
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                   
         
Ammatillinen englanti 3  
       
               
                 
Työelämän ruotsi 3    
         
                   
         
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                         
Työelämä, yrittäjyys ja kansainvälisyys 3    
         
                   
         
213901833090016.51.51.51.53000900000
Ammattiopinnot
                                                 
Kemia
                                                 
Yleinen ja epäorgaaninen kemia 5
     
           
                         
Analyyttinen kemia - teoria 4
     
         
                   
Analyyttinen kemia - laboratoriotyöt 4
     
         
                   
Analyyttisen kemian projekti 3
     
           
                         
Orgaaninen kemia 1 4
     
         
                   
Orgaaninen kemia 2 5
     
         
                   
Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 6  
       
             
           
Fysikaalinen kemia 1 4  
       
               
                 
Fysikaalinen kemia 2 5  
       
               
                 
Laboratorion laatu ja turvallisuus
                                                 
Työturvallisuus ja laboratoriotekniikka 4
     
         
                   
Laboratorion laatu ja tilastolliset menetelmät 5  
       
               
                 
Laiteanalytiikka
                                                 
Spektrometria 5
     
         
                   
Orgaaninen spektrometria 4  
       
             
           
Kromatografia 1 6  
       
             
           
Biotieteet
                                                 
Biomolekyylit 4
     
           
                         
Biokemia 7  
       
               
                 
Mikrobiologia 1 4  
       
               
                 
Mikrobiologia 2 5  
       
               
                 
Geenitekniikka 4  
       
               
                 
Immunotekniikka 3  
       
               
                 
Kemiallinen analytiikka (Ammatillinen suuntautuminen)
                                                 
Kromatografia 2 5    
         
                   
         
Atomispektrometria 4    
         
                   
         
Analyysilaitteiden huolto ja ylläpito 3    
         
                   
         
Ajankohtaiset analyysitekniikat 3    
         
                   
         
Syntetiikka 5    
         
                   
         
Analyysimenetelmän validointi 4    
         
                   
         
Kehittämisprojekti 5    
         
                   
         
Bioteknologia (Ammatillinen suuntautuminen)
                                                 
Syventävä molekyylibiologia ja bioinformatiikka 5    
         
                   
         
Ympäristömikrobiologia 4    
         
                 
   
Elintarvikemikrobiologia 5    
         
                   
         
Soveltava biotekniikka 4    
         
                   
         
Biokemian kromatografiset sovellukset 3    
         
                   
         
Proteiinianalytiikka 3    
         
                   
         
Kehittämisprojekti 5    
         
                   
         
38535802513458562018.56.56.56.5414445511100
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Ohjattu työharjoittelu 30    
       
               
00151500007.57.515000000003.83.83.83.87.57.5
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
 
0001500000015000000000000150
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 59568230431648872.59.530358884444467.84.84.84.822.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Laboratorioanalyytikot työskentelevät pääsääntöisesti tutkimus-, tuotekehitys-,
laadunvalvonta- tai markkinointitehtävissä. Työpaikat ovat
teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa sekä viranomaislaboratorioissa. Työtehtävien
hallitseminen edellyttää hyvää laboratorioalan osaamista niin kemiallisen
analytiikan kuin biotieteiden osalta. Laboratorioanalyytikko tekee työtä tiimissä
yhdessä muun laboratoriohenkilökunnan kanssa.

Koulutuksesta valmistuu laboratorioalan ammattilaisia, joilla on laaja-alaiset
valmiudet toimia vaativissa laboratorioalan tehtävissä. Laboratorioanalyytikot
tuntevat laboratorion toiminnan ja osaavat työskennellä siellä yleisten
laatujärjestelmien mukaisesti. Koulutus pohjautuu vahvaan matemaattisluonnontieteelliseen
perustaan ja käytännönläheiseen laboratoriotyöhön ja se
toteutetaan pääosin luento-opetuksen, laboratoriotöiden ja projektien avulla.
Perusopinnot antavat valmiudet opintojen suunnitteluun, opiskelukäytänteisiin ja
opinnoista suoriutumiseen sekä niissä luodaan tietoperustaa ammattiaineiden
opiskelulle. Perusopinnoissa saadaan myös ryhmätyö- ja viestintätaitoja ja
opitaan itsenäiseen työskentelyyn.

Ammattiopinnoissa luodaan perusammattitaito laboratorioalan eri työtehtäviin.
Teoriassa opittuja asioita sovelletaan käytäntöön monipuolisen laitekannan avulla.
Opintojen alusta alkaen otetaan käyttöön yleiset laboratorioiden
laadunvarmistusmenetelmät. Kahden vuoden jälkeen opinnoissa voi syventyä
bioteknologiaan tai kemialliseen analytiikkaan.

Bioteknologiassa syvennetään mikrobiologian, biotekniikan, proteiinianalytiikan,
molekyylibiologian ja bioinformatiikan teoreettista osaamista ja kykyä hallita
alaan liittyviä vaativia laboratoriotekniikoita. Opintokokonaisuus antaa
opiskelijoille mahdollisuuden toimia hyvinkin haasteellisissa projekteissa niin
tutkimus- kuin kehittämistehtävissä.

Kemiallisessa analytiikassa perehdytään syvällisesti laiteanalytiikkaan,
syntetiikkaan ja analyysimenetelmien validointiin. Analyysilaitteiden huolto ja
ylläpito -opintojaksolla syvennetään osaamista niissä huolto- ja
ylläpitotoimenpiteissä, joita voidaan itse tehdä laboratoriossa.

Harjoittelujakso suoritetaan lähialueen laboratoriossa tai ulkomailla. Opinnäytetyö
tehdään harjoittelulaboratoriossa.