OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Laboratorioalan koulutusohjelma > Laboratorioalan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Laboratorioalan koulutusohjelma

Syksy 2006

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                       
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                        
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
             
                             
Ammatillinen englanti 3                                                        
Työelämän ruotsi 3                                                        
Laboratorioalan perusopinnot
                                                       
Työturvallisuus, ensiapu ja laboratoriotekniikka 4
     
             
                             
Yleinen ja epäorgaaninen kemia 6
     
             
                             
Johdatus biotieteisiin 3
     
             
                             
Analyyttinen kemia 12
     
             
                             
Ammatillinen fysiikka 6
     
             
                             
Fysikaalinen kemia 9  
       
                 
                     
Tutkimus- ja ryhmäviestintä 3    
         
                     
             
Matematiikka 5
     
             
                             
4293042090300042000900030000000
Ammattiopinnot
                                                       
Orgaaninen kemia
                                                       
Orgaaninen kemia 1 6
     
             
                             
Orgaaninen kemia 2 3  
       
                 
                     
Orgaanisen kemian työkurssi 7  
       
                 
                     
Laboratorion laatu
                                                       
Laboratorion laatu ja työelämä 3  
       
                 
                     
Tilastolliset menetelmät laboratoriolaadun valvonnassa 3    
         
                     
             
Laiteanalytiikka
                                                       
Kromatografia 1 6
     
             
                             
Spektrometria 6  
       
                 
                     
Kromatografia 2 5    
         
                     
             
Biotieteiden opinnot
                                                       
Mikrobiologia 9  
       
                 
                     
Biokemia 11  
       
                 
                     
Geenitekniikka 3  
       
                 
                     
Kemiallinen analytiikka
                                                       
Atomispektrometria 4    
         
                     
             
Analyysilaitteiden huolto ja ylläpito 3    
         
                     
             
Ympäristö- ja elintarvikekemia 4    
         
                     
             
Syventävä laiteanalytiikka 3    
         
                     
             
Syntetiikka 6    
         
                     
             
Analyysimenetelmän validointi 5    
         
                     
             
Biotieteet
                                                       
Biotekniikka 6    
         
                     
             
Solu- ja molekyylibiologia 4    
         
                     
             
Ympäristömikrobiologia 4    
         
                     
             
Elintarvikemikrobiologia 5    
         
                     
             
Proteiinikemia 3    
         
                     
             
Bioinformatiikka 3    
         
                     
             
1242580120420580001200042000580000000
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
0000000000000000000000000000
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu
                                                       
Ohjattu työharjoittelu 30    
         
                   
       
003000000151500000000007.57.57.57.50000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
()
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15                                                        
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5451910540510761500540005100068.57.57.57.50000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Koulutusohjelman tavoite
Laboratorioanalyytikko työskentelee tutkimuslaitosten ja teollisuuden laboratorioissa esimerkiksi tutkimuksen, tuotekehityksen ja laadunvalvonnan tehtävissä sekä biotieteiden että kemian laboratorioissa. Koulutus pohjautuu vahvaan matemaattis-luonnontieteelliseen perustaan ja käytännönläheiseen laboratoriotyöhön. Koulutus toteutetaan pääosin luento-opetuksen, laboratoriotöiden ja projektien avulla.

Perusopinnoissa harjaannutaan tarkkaan ja huolelliseen työskentelyyn. Opintojen alusta alkaen otetaan käyttöön yleiset laboratorioiden laadunvarmistusmenetelmät. Perusopinnoissa saadaan ryhmätyö- ja viestintätaitoja ja opitaan itsenäiseen työskentelyyn.

Ammattiopinnoissa saadaan perusammattitaito laboratorioalan eri työtehtäviin. Teoriajaksoilla opittuja asioita sovelletaan käytäntöön nykyaikaisissa opetuslaboratorioissa. Monipuolisen laitekannan ansiosta jokainen opiskelija harjoittelee käyttämään työelämässä yleisiä tutkimuslaitteistoja. Kahden vuoden jälkeen opinnoissa voi syventyä biotieteisiin tai kemialliseen analytiikkaan.

Biotieteiden opinnoissa syvennetään biotekniikan, mikrobiologian, molekyylibiologian ja proteiinikemian teoreettista osaamista ja kykyä hallita alaan liittyviä vaativia laboratoriotekniikoita. Opintokokonaisuus antaa opiskelijoille mahdollisuuden toimia hyvinkin haasteellisissa projekteissa niin tutkimus- kuin kehittämistehtävissä.

Kemiallisessa analytiikassa perehdytään syvällisesti laiteanalytiikkaan, syntetiikkaan ja analyysimenetelmien validointiin. Analyysilaitteiden huolto ja ylläpito -opintojaksolla syvennetään osaamista niissä huolto ja ylläpitotoimenpiteissä, joita voidaan itse tehdä laboratoriossa. Analyysimenetelmän validointi toteutetaan projektitöinä.

Harjoittelujakso suoritetaan lähialueen laboratoriossa tai ulkomailla. Opinnäytetyö tehdään harjoittelulaboratoriossa.

Yhteystiedot
Koulutuspäällikkö Arja Miettinen-Oinonen
Onnentie 18, PL 4024
puh 09-31084900
fax 09-31084940
arja.miettinen-oinonen[at]stadia.fi