OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma > Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Yhteiset perusopinnot
                                                 
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
       
             
                   
Neuvottelu- ja esitystaito 3    
         
                   
       
Muut perusopinnot
                                                 
Rakentamisen matematiikka 1 3
     
           
                       
Rakentamisen geometria 3
       
             
                   
Rakentamisen matematiikka 2 3  
       
               
               
Rakennusfysiikka 1 3
       
             
                   
Rakennusfysiikka 2 3  
         
                 
           
Rakentamisen kemia 3
       
             
                   
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Ammatillinen englanti 3  
         
                 
           
14820684420033442222110000
Ammattiopinnot
                                                 
Rakenteiden mekaniikan perusteet
                                                 
Rakenteiden toiminta 3  
       
               
               
Rakenteiden lujuus 3  
       
               
               
Talonrakentaminen
                                                 
Rakennuspiirustukset ja CAD 3
     
           
                       
Talorakenteet ja rakennusmateriaalit 4
       
             
                   
Betonirakenteiden toteutuksen perusteet 3    
         
                   
       
Betonirakenteiden toteutus 3    
           
                     
   
Puurakenteiden suunnittelu ja toteutus 3  
         
                 
           
Muuratut ja metallirakenteet 3      
           
                       
Talonrakennus 5
     
           
                       
Betonin valmistus 3
       
             
                   
Infrarakentaminen
                                                 
Talon maa- ja pohjarakenteet 5
     
         
                   
Maarakennustyöt 3  
       
               
               
Rakennusmittaukset 3
     
           
                       
Tuotantotekniikka
                                                 
Tuotantotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Työnjohto ja työlainsäädäntö 4      
           
                       
Työturvallisuuden toteutus 3    
           
                     
   
Rakentamisen säädäntö ja laatu 3
       
             
                   
Rakentamistalous
                                                 
Rakentamistalouden perusteet 3
     
           
                       
Työmaatekniikka 4  
         
                 
           
Yrittäjyys ja asiakaspalvelu 3      
           
                       
Rakentamisen sopimukset 4    
         
                   
       
Kustannuslaskenta 4  
       
               
               
Aikataulusuunnittelu ja valvonta 4  
       
               
               
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus 4    
         
                   
       
Työmaan hankinnat ja logistiikka 3    
         
                   
       
Rakentamisen tietotekniikka 3
       
             
                   
Korjausrakentaminen
                                                 
Korjausrakentamisen perusteet 4    
         
                   
       
Korjausrakennustyömaan läpivienti 3    
           
                     
   
Korjausrakentamisen työnsuunnittelu 3    
           
                     
   
Talotekniikan järjestelmät
                                                 
Talotekniikan perusteet 3    
         
                   
         
Talotekniikan toteutus 3    
           
                     
   
Ammatilliset projektit
                                                 
Työmaaprojekti1 5    
           
                     
   
Työmaaprojekti 2 5      
           
                       
Projektihallinnan perusteet 3  
         
                 
           
Projektityö 6    
         
                   
       
23.41832.31012.710.711.36.71913.3106.46.45.35.45.65.73.33.410.98.16.76.655
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Rakennusten energiatehokkuus 3    
         
                   
         
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3
       
             
                     
Valmennus ammatilliseen englantiin 2 3  
       
               
                 
Valmennus ammattiruotsiin 1 3
     
           
                         
Valmennus ammattiruotsiin 2 3
       
             
                     
9330363030030603000300000
Harjoittelu
                                                 
Työharjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 5  
       
               
               
Harjoittelu 2 13  
         
                 
           
Harjoittelu 3 12    
           
                     
   
012.180003.48.708000001.71.74.34.4004400
Opinnäytetyö
                                                 
Mestarityö 10      
           
                       
0006.70000006.70000000000003.33.3
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 46.441.145.316.721.724.721.719.42421.316.712.49.415.39.412.39.49.69.814.99.110.710.68.38.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

RKM07
Rakennusalan arvoperusta
Rakentaminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa, säilyttää ja uudistaa elinympäristömme siten, että se tyydyttää fyysisiä, sosiaalisia ja henkisiä tarpeitamme. Rakennettu ympäristö muodostaa suurimman osan kansallisvarannostamme, minkä lisäksi sillä on keskeinen merkitys ihmisen hyvinvoinnille, liikkumiselle, yhteiskunnan taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle, kulttuuriympäristön säilyttämiselle, elinympäristön laadulle ja luonnon hyvinvoinnille.

Rakennetun ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa ovat arvopäämäärinä korkea laatu, terveellisyys, turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus sekä asiakastyytyväisyys. Yhtä tärkeitä arvopäämääriä ovat viihtyisyys, ympäristöystävällisyys ja esteettisyys sekä rakennusperinteen vaaliminen ja ekologisen rakennuskulttuurin kehittäminen.

Rakennusalan toimintaa ohjaavia periaatteita ovat ympäristötietoisuus, elinkaariajattelu ja vastuu rakennetusta ympäristöstä sekä luonnon elinkelpoisuudesta ja monimuotoisuudesta.

Rakennusalan yritys- ja liiketoiminnassa korostuvat asiakaskeskeisyys, kannattavuus, kestävä kehitys, yrittäjyys ja terve kilpailu sekä palvelujen, työn ja tuotteiden korkea laatutaso. Keskeisiä arvoja ja periaatteita ovat myös luotettavuus ja rehellisyys, ammattitaidon arvostus sekä vastuu turvallisuudesta, henkilöstön kehittämisestä ja hyvinvoinnista.

Rakennusalalla on runsaasti rakennushankkeen eri osapuolien välistä yhteistyötä. Verkottuminen ja menestyksellinen yhteistyö sekä kotimaisissa että kansainvälisissä hankkeissa perustuvat asiakkaiden ja kanssaihmisten kunnioittamiseen, toisen työn, perinteiden ja kulttuuriympäristön tuntemiseen ja arvostamiseen sekä tasa-arvoisuuteen ja suvaitsevuuteen.

Rakennusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä ovat keskeisiä ammattieettisiä periaatteita ihmisen kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, vastuu toiminnan kokonaisuudesta sekä ammattitaidon jatkuva kehittäminen ja terve ammattiylpeys.

Rakennustekniikan koulutusohjelman tavoitteet
Rakennustekniikka perustuu pääosin luonnontieteisiin eli fysiikan ja kemian laaja-alaisiin sovelluksiin. Koska matematiikka, fysiikka ja kemia muodostavat luonnollisen perustan rakennustekniikan opiskelulle, on näiden perusopintojen sisältöön ja suuntaamiseen kiinnitetty erityistä huomiota. Lisäksi rakennustekniikan eri tehtävissä tarvitaan rakennusaineiden ja -tarvikkeiden ominaisuuksien, ympäristöolosuhteiden vaikutuksien, rakenteiden toimintatavan, työmenetelmien, vakiintuneen ammattikäytännön sekä taloudellisten ja tuotannollisten tekijöiden tuntemusta.

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelman yleistavoitteena on tuottaa ammattilaisia rakennustyömaan johtoon. Koulutuksen päämääränä on rakennustyömaan toteutuksen vaatima ammattisivistys, jossa yhdistyvät hyvä ammattiteoreettinen, käytännöllinen ja menetelmällinen osaaminen sekä monipuolinen asiantuntemus, hyvä yleissivistys ja kansalaistaidot. Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja johtaa rakennustyömaata ja ratkaista siinä esiintulevia ongelmia luovasti, työskennellä projekteissa, kestää ja hallita muutoksia ja ratkaista ristiriitatilanteita. Opiskelijaa kannustetaan elinikäiseen oppimiseen sekä itsensä ja ammattitaitonsa jatkuvaan kehittämiseen.

Koska rakentaminen vaikuttaa aina hyvin voimakkaasti luontoon ja ympäristöön, painotetaan koulutuksessa erityisesti valmiuksia ympäristön suojelemiseen ja parantamiseen. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus kehittää arvomaailmaansa siten, että hän soveltaa työssään eettisyyden, estetiikan ja viihtyvyyden, kestävän kehityksen, ympäristön suojelun ja ekologian vaatimuksia.

Koulutuksessa painotetaan lisäksi opiskelijan viestintä-, vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja sekä johtamis- ja ihmissuhdetaitoja. Käytettävät opiskelumenetelmät kehittävät opiskelijan huolellisuutta, suunnitelmallisuutta, suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaitoja, taloudellista ajattelua ja yrittäjyyttä sekä valmiuksia teknisesti ja taloudellisesti perusteltujen ratkaisujen tekemiseen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Koulutus muodostaa monitieteisen toiminta- ja yhteistyöympäristön, jossa opiskelutavoitteet johdetaan aina työelämän osaamistavoitteista ja jota leimaa jatkuva, kiinteä vuorovaikutus työelämän kanssa.

Koulutus rakentuu perusopinnoista, ammatillisista opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä
Seudulliset näkökohdat ovat aiheuttaneet koulutuksessa painotuksia korjausrakentamisen ja kansainvälistymisen suuntaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista tai harjoittelusta ulkomailla.

Laboratoriot
Osa opinnoista suoritetaan laboratorioissa, joita käytetään myös projektimuotoisessa opetuksessa, opinnäytetöiden tekemisessä sekä lisäksi maksullisessa palvelutoiminnassa. Seuraavassa on esitetty lyhyet kuvaukset rakennustekniikan koulutusohjelman laboratorioista.

Betonitekniikan laboratorio
Betonitekniikan laboratorion tehtävänä on perehdyttää kaikki rakennusosaston opiskelijat betonin ominaisuuksiin. Opetus tapahtuu ryhmätöinä, joissa selvitetään tuoreen ja kovettuneen betonin ominaisuuksia. Normaalibetonien lisäksi tutustutaan korkealujuusbetoniin, lisäainebetoniin, kuitu- ja kevytsorabetoniin sekä erikoisbetoniin. Pienten rakennevalujen yhteydessä perehdytään myös muotti-, raudoitus- ja betonointityöhön. Laboratoriossa voidaan suorittaa myös erilaisia kokeita ja tutkimuksia sekä tuoreelle että kovettuneelle betonille.

Laboratoriossa tehdään myös opinnäytetöitä, joista useimmat ovat rakennusteollisuuden tilaustöitä. Laboratoriolla on valmiudet tehdä myös palvelustoimintana julkisivujen kuntokartoitusta, betonin koestusta sekä rakennekoekappaleiden irrotusta timanttiporauksineen.

Rakennetekniikan laboratorio
Rakennetekniikanlaboratorion pääsuuntautumisalueet ovat korjausrakentamisen käytännön tutkimukset sekä rakennetekniikkaan liittyvät lujuustekniset kokeet. Laboratorio suorittaa resurssien puitteissa palvelutoimintaa. Toimeksianto voi sisältää joko pelkästään mittauksia asiakkaan suunnitelmien mukaisesti tai kokonaisia tutkimuksia tutkimussuunnitelmineen ja -raportteineen.

Tietotekniikan laboratorio
Tietotekniikan laboratorioon kuuluu tällä hetkellä kolme opetuskäyttöön tarkoitettua mikrotietokoneluokkaa ja yksi opiskelijoiden itseopiskelua varten tarkoitettu mikrotietokoneluokka.

Tietotekniikan perusopetuksessa sekä opintojen tukena käytetään myös tavallisimpia työkaluohjelmistoja kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, tietokantaohjelmistoja, CAD/tuotemallinnus, rakennustuotannon hallintaohjelmistoja ja vieraiden kielten opetusohjelmia.

Yhdyskuntatekniikan laboratorio
Yhdyskuntatekniikan laboratoriossa syvennetään opetusta mm. seuraavilla laboratorioharjoituksilla: Laboratoriossa tehdään maa- ja kallionäytteiden tunnistamiseen ja näiden geoteknisten ominaisuuksien määritykseen liittyviä harjoituksia. Maastossa tehdään tela-alustaisella monitoimikairalla maaperätutkimuksia. Tutkimustiedot tallennetaan antureista suoraan maastotallentimeen ja tulostetaan PC:llä. Rakennusmittauksia koskevat laboratorioharjoitukset tehdään pääosin tallentimilla varustetuilla elektronisilla mittauslaitteilla.