OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma > Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Matematiikka
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
     
               
                           
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
               
                           
Integraalimuunnokset 3  
       
                   
                   
Tilastomatematiikka 3    
           
                       
         
Digitaalisen signaalinkäsittelyn matematiikka 3  
         
                   
                 
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
       
               
                         
Sähköoppi 3
       
                 
                       
Magnetismi 3  
       
                 
                     
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
       
                   
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
               
               
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3      
           
                         
   
Ammatillinen englanti 3    
         
                     
           
Hyvinvointiteknologian englanti ja viestintä 3      
           
                           
   
Työelämän ruotsi 3    
           
                       
         
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
           
                       
         
Tuotantotalous
                                                       
Projektin hallinta 3  
       
                 
                   
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3    
         
                     
           
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3    
           
                       
         
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
   
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                           
3021189181216.54.561290612668.38.33.80.8331203600
Ammattiopinnot
                                                       
Tietotekniset perusopinnot
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
       
               
                       
Elektroniset järjestelmät 3  
       
                   
                   
Digitaalitekniikka (piirit) 3
       
                 
                       
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
         
                   
                 
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                         
Tiedonhallinnan perusteet 3  
         
                   
                 
Tietoliikenteen perusteet 3    
         
                     
           
Lähiverkot (CCNA 1) 3    
         
                       
           
Mikroprosessorit 3    
         
                     
           
Sähkötekniikka ja elektroniikka
                                                       
Elektroniikan komponentit 3  
         
                   
                 
Anturi- ja vahvistintekniikka 3    
         
                     
             
Optiikan sovellutkset hyvinvointitekniikassa 3    
         
                       
           
Hyvinvointiteknologian lähtökohdat
                                                       
Hyvinvointiteknologian käsitteistö 3
     
             
                           
Hyvinvointiteknologian kehitysnäkymät 3
       
               
                       
Ihminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena 3
       
               
                       
Sosiaali- ja terveysalan perusteet 3  
       
                 
                   
Esteettömät ympäristöt 3    
         
                     
           
Fyysinen ihminen ja teknologia
                                                       
Fyysisen kunnon mittaus 3
     
             
                           
Fysiologia ja biofysiikka 1 3
       
               
                       
Fysiologia ja biofysiikka 2 3  
       
                 
                   
Fysiologia ja biofysiikka 3 3    
         
                     
           
Fyysinen ergonomia 3    
           
                       
         
Hyvinvointiteknologian sovellukset
                                                       
Tuotteiden laatu- ja turvallisuusstandardit 3    
           
                       
         
Geronteknologia 3      
           
                         
   
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3      
             
                           
 
Telelääketiede 1 3      
             
                           
 
Valaistus ja toimintakyky 3      
             
                           
 
Hyvinvointiteknologian verkostot
                                                       
Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät 3  
         
                   
                 
Hyvinvointiteknologian kansainväliset verkostot 3      
           
                         
   
Teknologiayrittäjyys 3      
           
                           
   
Projektiopinnot
                                                       
Kognitiivinen ergonomia ja käytettävyys 3      
           
                         
     
Käyttäjälähtöinen tuotekehitystyö 3      
           
                         
     
Hyvinvointiteknologian projekti 9      
           
                       
 
24212733618912216211233993612091260129120
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                             
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                           
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3
     
             
                           
Valmennus ammatilliseen englantiin 2 3
       
               
                       
Communication Skills in ICT 3      
           
                         
   
Valmennus ammattiruotsiin 1 3  
       
                 
                   
Valmennus ammattiruotsiin 2 3  
         
                   
               
Tietoturvallisuuden perusteet 3
       
               
                       
Reititinverkot (CCNA 2) 3    
         
                     
           
156339633303063331.51.51.51.51.51.5001.51.500
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelujaksot
                                                       
Hyvinvointialan harjoittelu 15  
         
                     
               
Tietotekniikan harjoittelu 15    
           
                         
       
0151500001501500000000015000150000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                             
0001500000001500000000000000015
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 69636360333628.534.5303333271518181812.815.817.317.313.516.5181516.516.51215

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Hyvinvointiteknologia suuntaa insinööriosaamista kohti hyvinvoinnin käytäntöä. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä tekniikkaan ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ehdoilla. Alan opiskelijan pitää olla kiinnostunut sekä ihmisläheisestä työstä että tekniikasta.

Opinnoissa perehdytään tietotekniikan kautta alan sovelluksiin, kuten
etädiagnostiikkaan, etävalvontaan sekä erilaisiin potilastietojärjestelmiin. Elektroniikan, mekaniikan ja muotoilun kautta perehdytään laitteisiin ja apuvälinetekniikan sovelluksiin.

Lisäksi opintoihin kuluvat perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta,
biomekaniikasta ja biofysiikasta sekä hoitomenetelmistä ja apuvälinetekniikasta. Hyvinvointiteknologiaan erikoistuneella insinöörillä on valmiudet työskennellä monialaisten sovellusten ja asiantuntijoiden parissa. Hyvinvointiteknologiaan erikoistunut insinööri suunnittelee ja kehittää terveydenhuoltoalan järjestelmiä, laitteita ja uusia palveluja yhteistyössä monialaisen tiimin kanssa.

Hyvinvointiteknologiaan erikoistuneet insinöörien työllisyysnäkymät ovat hyvät.