OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Talotekniikan koulutusohjelma > Talotekniikan koulutusohjelma, Sähköinen talotekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Talotekniikan koulutusohjelma, Sähköinen talotekniikka

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Matematiikka
                                                       
Algebra ja geometria 3
     
             
                           
Funktiot 3
       
               
                         
Tilasto- ja talousmatematiikka 3
       
                 
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                 
                   
Talotekniikan matemaattiset menetelmät 3  
         
                   
                 
Fysiikka ja kemia
                                                       
Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 1 3
       
               
                         
Mekaniikka 3
     
             
                           
Valo- ja sähköoppi 3
       
               
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
                 
                       
Rakennusfysiikka 3  
       
                 
                     
Rakennusainekemia 3    
         
                     
             
Materiaalifysiikka 3    
         
                     
             
Kielet
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
               
                         
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3      
           
                           
   
Ammatillinen englanti 3  
       
               
                 
Talotekniikan englanti ja viestintä 3    
         
                     
           
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Tuotantotalous
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
         
                   
                 
Talotekniikan elinkaaritalous 3    
           
                       
         
Vuorovaikutustaidot ja johtaminen 3    
           
                       
         
Tietotekniset aineet
                                                       
Tietojenkäsittelyn perusteet 3
     
             
                             
CAD-perusteet 3
     
               
                           
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
3315183151887126307.57.51265.52.57093600300
Ammattiopinnot
                                                       
Projektiopinnot
                                                       
Johdantoprojekti 6
     
             
                         
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
Sähköinen talotekniikka
                                                       
Vaihtomoduuli
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Sähkömittaustekniikka 3
       
                 
                       
Sähköasennustyöt 3
       
                 
                       
Sähkösuunnittelun sovellusohjelmat 3  
       
                   
                   
3D-suunnittelu ja mallintaminen 3    
         
                       
           
CAD-teknologia 3  
       
                 
                     
Tietoverkkojärjestelmät 3  
       
                   
                   
Puhelin-, viestintä- ja merkinantojärjestelmät 3  
       
                 
                     
Sähkömagnetismi 3  
       
                   
                   
Sähköverkkolaskenta 3  
         
                   
                 
Talotekniikan tehoelektroniikka 3    
         
                     
             
Sähkön jakelu ja käyttö 3    
         
                       
           
Sähkömitoituslaskenta 3  
         
                   
                 
Turvallisuusjärjestelmät 3    
         
                       
           
Tietoliikennetekniikka 3    
         
                       
           
Sähköasennukset 2 3    
         
                     
             
Sähkösuunnittelu 3    
           
                       
         
Sähkökoneet ja tehoelektroniikka 3      
             
                           
 
Valaistustekniikka 3      
           
                           
   
Sähköalan säädökset 3      
             
                           
 
Sähkön jakeluverkot 3      
           
                           
   
Piirikaaviot ja keskukset 3      
             
                           
 
Korjausrakentamisen sähkösuunnittelu 3      
           
                           
   
Sähkösuunnitteluprojekti 6    
           
                         
       
Suurjännitetekniikka 4    
           
                         
       
LVI-tekniikan perusteet 3
     
             
                             
Sähkötekniikan perusteet 3
     
             
                             
Sähköasennukset 1 3
     
               
                           
Lämmitystekniikka 1 3  
       
                 
                     
Ilmastointitekniikka 1 3  
         
                   
                 
Automaatiotekniikan perusteet 3
       
                 
                       
Automaatiojärjestelmät 3    
         
                     
             
Rakennussuunnittelu 3  
       
                   
                   
2430441812122192123996639912909128150990
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15  
         
                     
               
Harjoittelu 2 15      
           
                         
     
0150150001500150000000015000015000
Talotekniikan vapaasti valittavat opinnot 10 op
()
                                                       
Insinöörityö
                                                       
Insinöörityö 15      
           
                         
000150000005100000000000000555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 57606251273029313329321913.513.5151514.514.51615181514151517145

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sähköinen talotekniikka

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Insinööri (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ei erityispääsyvaatimuksia.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö
>>

Tutkinnon profiili
LVI-tekniikan sekä sähköisen talotekniikan suuntautumisvaihtoehdoissa teoreettinen opiskelu on niin syventävää, että se mahdollistaa sijoittumisen esimerkiksi oman alan vaativiin suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviin tai lähialojen insinöörin tehtäviin.

Tuotantopainotteisessa LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehdossa opinnot tähtäävät käytäntöä lähellä oleviin insinööritehtäviin kuten projektin- ja työnjohtoon sekä tavanomaisten LVI-järjestelmien suunnitteluun.

Talotekniikan koulutusohjelman kiinteistöjohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle alalla tarvittavat perustiedot ja ammatilliset valmiudet sekä kyky ja halu jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Koulutusohjelman opiskelu painottuu käytäntöä lähellä oleviin insinööritehtäviin. Koulutuksen tavoitteena on myös painottaa kiinteistöalan kokonaisuuden hallitsemista.

Keskeiset oppimistulokset
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle alalla tarvittavat valmiudet sekä kyky ja halu jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Tässä painotetaan LVI- ja sähkötekniikan kokonaisuuden hallitsemista, vaikkakin valmistuvat insinöörit ovat suuntautumisvaihtoehdon mukaan joko LVI-insinöörejä, sähköinsinöörejä tai LVI- ja talotekniikan tuotantopainotteisia insinöörejä.

Opiskelijalla on ammattiopintojen vaatimat valmiudet matemaattisissa ja luonnontieteellisissä asioissa sekä käytännön tieto- tekniikassa ja viestinnässä. Opiskelijalle syntyy kokonaiskäsitys yleisellä tasolla talotekniikka-alan järjestelmistä ja toimintaympäristöstä.

Tavoitteeseen pyritään opiskelemalla hyvin talotekniikan ja rakentamisen perusteet järjestelmätasolla menemättä syvällisesti mitoitusta vaativaan suunnitteluun. Syventävien ammattiopintojen pääpaino on kiinteistötaloudessa, kiinteistöjen hallinnoimisessa, alan lainsäädännössä sekä kiinteistö- ja henkilöjohtamisessa.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Koulutusohjelmasta valmistunut insinööri toimii asiantuntijatehtävissä rakennusalalla, ympäristötekniikassa sekä niiden lähialoilla. Tyypillisiä tehtäviä ovat mm rakennusten suunnittelun, toteutuksen sekä käytön ja huollon tehtävät Suomessa ja ulkomailla, LVI- ja sähköalan tutkimus-, tuotekehitys- ja markkinointitehtävät sekä yhteisöjen ja yhdyskunnan rakennuttamistehtävät.

Tehtävänimike voi olla esimerkiksi sähkö- tai LVI - suunnittelija, projektipäällikkö, työpäällikkö, LVIS- valvoja, tekninen isännöitsijä, huoltopäällikkö, kiinteistöpäällikkö, käyttöpäällikkö, tutkija, tuotepäällikkö, ympäristönsuojelutarkastaja, tarkastusinsinööri tai rakennuttajainsinööri.

Kiinteistöjohtamisen suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut insinööri toimii laaja-alaisesti asiantuntijatehtävissä kiinteistö- ja rakennusalalla, sekä niiden lähialoilla.

Tehtävänimike voi olla esimerkiksi kiinteistöpäällikkö, kiinteistöpalvelupäällikkö, tekninen isännöitsijä, isännöitsijä, projektipäällikkö, työpäällikkö, huoltopäällikkö, käyttöpäällikkö tai rakennuttajainsinööri.

Pääsy jatko-opintoihin
Maisteriopinnot

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet jajotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistumisen vaatimukset
Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen
Talotekniikka: Kokopäiväopinnot

Kiinteistöjohtaminen:
Opiskelu alkaa syksyllä 2012 ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutuksen kesto on kolmesta neljään vuoteen, opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta riippuen. Koska opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna, niin osallistuminen ei ole asuinpaikasta riippuvaista.

Työn ohessa opiskelevien aikuisten opiskelua tuetaan käyttämällä kontaktiopetuksen lisäksi joustavia opetusmenetelmiä, kuten työelämäprojekteja sekä tietoverkkojen käyttöön tukeutuvaa etäopetusta.

Koulutusohjelman päällikkö
koulutuspäällikkö Olli Jalonen
puh 020 7836 044
olli.jalonen@metropolia.fi
PL 4070
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi