OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Mediatekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Mediatekniikan koulutusohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Tutoropettaja Harri Airaksinen

etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia, yleiset tekniikan alan pääsyvaatimukset

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö

Tutkinnon profiili

Viestintätekniikan kehittyminen on erittäin nopeaa ja sillä on merkittäviä yhteiskunnallisiakin vaikutuksia. Koulutusohjelmassa pyritään seuraamaan valppaasti nopeasti kehittyvän viestintätekniikan valtavirtoja ja reagoimaan niiden asettamiin vaatimuksiin tarvittaessa.

Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa graafinen tekniikka ja digitaalinen media. Koulutusohjelman sisällöissä katetaan kaikki julkaisemisen jakelukanavat paperista mobiililaitteisiin ja digitaaliseen televisioon. Erityinen painoarvo on eri teknologioita yhdistävässä monikanavajulkaisemisessa. Tavoitteena on antaa vahva teknologinen osaaminen tiedon jakelusta eri kanavilla sisältötuotantoa unohtamatta.

Keskeiset oppimistulokset

Mediatekniikan insinöörin ydinosaamisen muodostaa
- viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikoiden ja prosessien osaaminen
- digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
- oman alan asiantuntijuus ja taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
- visuaalisen viestinnän ja sisällön tuotannon perustaidot

Ammatillisten osaamistavoitteiden lisäksi opinnoissa kiinnitetään huomiota erilaisten yleisten työelämävalmiuksien kehittämiseen, jotka luovat opiskelijalle edellytykset esimies- ja johtotehtävissä toimimiseen, työelämään sopeutumiseen yleensä, viestintään, elämän ikäiseen oppimiseen ja uuden tiedon hankintaan ja omaksumiseen. Tällaisia ydinosaamisalueita ovat:
- Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet
- Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen
- Yrittäjyyden-, liiketoiminnan- ja johtamisen osaaminen
- Kansainväliset valmiudet

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Mediatekniikan koulutusohjelma antaa valmiudet digitaalisen ja graafisen viestinnän sovellusten kehittämiseen, viestinnän tuotantoprosessien johtamiseen, media-alan asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävien hoitamiseen sekä yrittäjänä toimimiseen alalla.

Viestintäalan keskeisiä toimijoita ovat painoviestintää harjoittavat yritykset, sähköisen viestinnän ja digitaalisen media-alan yritykset, mainostoimistot, teleoperaattorit sekä viestimiin sisältöjä ja palveluita tuottavat yritykset. Viestintäalan yritysten tuotteita ovat sanomalehdet, kirjat, aikakauslehdet, mainospainotuotteet, digitaaliset julkaisut tietoverkoissa, muut Internet- ja mobiilipalvelut, CD- ja DVD-tuotteet sekä radio- ja TV-ohjelmat.
Tyypillisiä ammatillisia tehtäväaloja mediatekniikan insinöörille ovat teknisen suunnittelun, kehityksen tai asiakaspalvelun tehtävät viestintäalan ja laajemminkin tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävissä yrityksissä. Mediatekniikan insinööri voi toimia esimerkiksi kirjapainon esimies- tai asiantuntijatehtävissä, digitaalisen julkaisutoiminnan kehitystehtävissä, Internet- tai mobiilipalveluiden kehittäjänä, multimediatuottajana, digitaalisen TV:n ja videotekniikan kehitystehtävissä. Muita mediatekniikan insinöörille soveltuvia työtehtäviä ovat markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtävät sekä esimies- ja johtotehtävät alan tai alalle palveluita tuottavissa yrityksissä. Mediatekniikan insinöörit voivat toimia myös alan opetus- ja neuvontatehtävissä sekä yrittäjinä.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Mediatekniikan koulutusohjelma antaa valmiudet digitaalisen ja graafisen viestinnän sovellusten kehittämiseen, viestinnän tuotantoprosessien johtamiseen, media-alan asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävien hoitamiseen sekä yrittäjänä toimimiseen alalla.

Viestintäalan keskeisiä toimijoita ovat painoviestintää harjoittavat yritykset, sähköisen viestinnän ja digitaalisen media-alan yritykset, mainostoimistot, teleoperaattorit sekä viestimiin sisältöjä ja palveluita tuottavat yritykset. Viestintäalan yritysten tuotteita ovat sanomalehdet, kirjat, aikakauslehdet, mainospainotuotteet, digitaaliset julkaisut tietoverkoissa, muut Internet- ja mobiilipalvelut, CD- ja DVD-tuotteet sekä radio- ja TV-ohjelmat.
Tyypillisiä ammatillisia tehtäväaloja mediatekniikan insinöörille ovat teknisen suunnittelun, kehityksen tai asiakaspalvelun tehtävät viestintäalan ja laajemminkin tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävissä yrityksissä. Mediatekniikan insinööri voi toimia esimerkiksi kirjapainon esimies- tai asiantuntijatehtävissä, digitaalisen julkaisutoiminnan kehitystehtävissä, Internet- tai mobiilipalveluiden kehittäjänä, multimediatuottajana, digitaalisen TV:n ja videotekniikan kehitystehtävissä. Muita mediatekniikan insinöörille soveltuvia työtehtäviä ovat markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtävät sekä esimies- ja johtotehtävät alan tai alalle palveluita tuottavissa yrityksissä. Mediatekniikan insinöörit voivat toimia myös alan opetus- ja neuvontatehtävissä sekä yrittäjinä.

Jatko-opinnot

Maisteriopinnot

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen

Kokopäiväopinnot

Tutkinnon taso

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto