OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Mediatekniikan koulutusohjelma > Mediatekniikan koulutusohjelma, Graafinen tekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Mediatekniikan koulutusohjelma, Graafinen tekniikka

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
(Valitaan opintoja 79 op)
                                                       
Matematiikka
                                                       
Matemaattiset funktiot 3                                                        
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                         
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Tilastomatematiikka 3                                                        
Mediatekniikan matemaattiset menetelmät 3      
           
                         
     
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka 3
     
               
                           
Lämpö ja aallot 3
       
                 
                       
Elektromagnetismi, optiikka 3  
       
                 
                     
Moderni fysiikka 3  
         
                   
                 
Kemia graafiselle suuntautumiselle
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                       
Graafinen kemia 3  
         
                   
                 
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 18 op)
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3
     
             
                           
Tekniikan englannin raportointi 3    
           
                         
       
Mediatekniikan englanti ja viestintä 3  
         
                   
               
Työelämän ruotsi 3    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3  
         
                   
               
Tuotantotalous
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Projektinhallinta 3
       
               
                         
Teknologian ja palveluiden myynti ja markkinointi 3    
           
                       
       
Teknologiayrittäjyys 3      
           
                           
   
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
     
Mediatuotannon arvoketjut, ekosysteemit ja tuottajuus 3  
         
                     
               
Johdantoprojekti
                                                       
Orientoiva projekti 4  
       
                 
                   
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                         
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa 3
       
                 
                       
33221291518715012907.57.5995296004.57.56300
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 101 op)
                                                       
Yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Viestintätekniikan perusteet 6
     
             
                           
Julkaisutekniikka 4
     
               
                           
Multimediatekniikka 3
       
               
                         
Graafisen suunnittelun perusteet 3
       
                 
                       
Lähiverkot (CCNA1) 4  
       
                 
                   
Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät 4
       
               
                       
Tiedonhallinta 4  
       
                   
                   
XML ja monikanavajulkaiseminen 4  
       
                   
                   
Innovaatio-opinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
Graafinen tekniikka
                                                       
Graafisen tekniikan perusteet 3  
       
                 
                     
Kuvatekniikka 5  
       
                   
                   
Prepress-työnkulku 4  
       
                   
                   
Digitaaliset tulostustekniikat 4      
           
                           
   
Painotekniikka 5  
         
                   
                 
Paperit ja painovärit 3  
         
                     
               
Jälkikäsittelytekniikka 3  
         
                   
                 
Tuotannon suunnittelu 3      
           
                         
     
Sisällön tuotanto ja monikanavajulkaiseminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Mediatuotteen suunnittelu 5    
           
                       
       
Viestinnän menetelmät 3      
           
                         
     
Visuaalinen suunnittelu 3      
           
                         
     
Verkkopedagogiikka 3      
             
                           
 
Tekninen luovuus ja tuotekehitys 3      
             
                           
 
Hybridimediatekniikka 3    
           
                         
       
Digitaalinen valokuvaus 3      
             
                           
 
Sisällönhallintajärjestelmät 4    
           
                       
       
Paino- ja pakkaustuotanto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Paperitekniikka 3      
             
                           
 
Pakkaustekniikan perusteet 3    
           
                       
       
Laatutekniikka 3      
           
                         
     
Pakkaussuunnittelu 3    
           
                       
         
Logistics 3      
           
                         
   
Hybridimediatekniikka 3    
           
                         
       
Tekninen luovuus ja tuotekehitys 3      
             
                           
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka 3    
           
                       
       
RFID teknologian perusteet 3      
           
                         
     
Hybridimedia
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Hybridimediatekniikka 3    
           
                         
       
RFID teknologian perusteet 3      
           
                         
     
Tekninen luovuus ja tuotekehitys 3      
             
                           
 
Sisällönhallintajärjestelmät 4    
           
                       
       
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka 3    
           
                         
       
Kansainväliset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
203544431010241104425183755519830017.526.519.55.516.51.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                     
           
Työharjoittelu 2 15    
         
                     
           
00300000030000000000001515000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5357866725283126305641.525.510.514.5141410211791515223429.312.320.35.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Graafinen tekniikka

Mediatekniikan koulutusohjelma

Viestintäalan keskeisiä toimijoita ovat painoviestintää harjoittavat yritykset, sähköisen viestinnän ja digitaalisen media-alan yritykset, mainostoimistot, teleoperaattorit sekä viestimiin sisältöjä ja palveluita tuottavat yritykset. Viestintäalan yritysten tuotteita ovat sanomalehdet, kirjat, aikakauslehdet, mainospainotuotteet, digitaaliset julkaisut tietoverkoissa, muut Internet- ja mobiilipalvelut, CD- ja DVD-tuotteet sekä TV-ohjelmat.
Tyypillisiä ammatillisia tehtäväaloja mediatekniikan insinöörille ovat teknisen suunnittelun, kehityksen tai asiakaspalvelun tehtävät viestintäalan ja laajemminkin tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävissä yrityksissä. Mediatekniikan insinööri voi toimia esimerkiksi kirjapainon esimies- tai asiantuntijatehtävissä, digitaalisen julkaisutoiminnan kehitystehtävissä, Internet- tai mobiilipalveluiden kehittäjänä, multimediatuottajana, digitaalisen TV:n ja videotekniikan kehitystehtävissä. Muita mediatekniikan insinöörille soveltuvia työtehtäviä ovat markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtävät sekä esimies- ja johtotehtävät alan tai alalle palveluita tuottavissa yrityksissä. Mediatekniikan insinöörit voivat toimia myös alan opetus- ja neuvontatehtävissä sekä yrittäjinä.
Viestintätekniikan kehittyminen on erittäin nopeaa ja sillä on merkittäviä yhteiskunnallisiakin vaikutuksia. Koulutusohjelmassa pyritään seuraamaan valppaasti nopeasti kehittyvän viestintätekniikan valtavirtoja ja reagoimaan niiden asettamiin vaatimuksiin tarvittaessa.
Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa; graafinen tekniikka ja digitaalinen media. Koulutusohjelman sisällöissä katetaan kaikki julkaisemisen jakelukanavat paperista mobiililaitteisiin ja digitaaliseen televisioon. Erityinen painoarvo on eri teknologioita yhdistävässä monikanavajulkaisemisessa. Tavoitteena on antaa vahva teknologinen osaaminen tiedon jakelusta eri kanavilla sisältötuotantoa unohtamatta.
Osaamistavoitteet
Mediatekniikan koulutusohjelma antaa valmiudet digitaalisen ja graafisen viestinnän sovellusten kehittämiseen, viestinnän tuotantoprosessien johtamiseen, media-alan asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävien hoitamiseen sekä yrittäjänä toimimiseen alalla.
Mediatekniikan insinöörin ydinosaamisen muodostaa
• viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikoiden ja prosessien osaaminen
• digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
• oman alan asiantuntijuus ja taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
• visuaalisen viestinnän ja sisällön tuotannon perustaidot
Ammatillisten osaamistavoitteiden lisäksi opinnoissa kiinnitetään huomiota erilaisten yleisten työelämävalmiuksien kehittämiseen, jotka luovat opiskelijalle edellytykset esimies- ja johtotehtävissä toimimiseen, työelämään sopeutumiseen yleensä, viestintään, elämän ikäiseen oppimiseen ja uuden tiedon hankintaan ja omaksumiseen. Tällaisia ydinosaamisalueita ovat:
• Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet
• Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen
• Yrittäjyyden-, liiketoiminnan- ja johtamisen osaaminen
• Kansainväliset valmiudet
Tutkinnon rakenne ja opintojen toteutus
Opintojen laajuus on 240 op ja ne rakentuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja insinöörityöstä seuraavasti:
Perusopinnot 75 op
Ammattiopinnot
Yhteiset 45 op
Suuntaavat 30 op
Syventävät (valinnaiset 30 op)
Vapaasti valittavat 15 op
Harjoittelu 30 op
Insinöörityö 15 op
yhteensä 240 op

Perusopinnot koostuvat matemaattis-luonnontieteellisistä opinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, tietotekniikan perusopinnoista ja liiketoimintaan liittyvistä opinnoista. Perusopinnot ovat yhteiset kaikille koulutusohjelman opiskelijoille.
Ammattiopinnot jakautuvat kaikille yhteisiin ammattiopintoihin, joissa perehdytään mediatekniikan perusteknologioihin sekä suuntautumisvaihtoehdon mukaan määräytyviin ja valinnaisiin, syventäviin opintoihin. Valinnaiset opinnot mahdollistavat erikoistumisen tai osaamisen syventämiseen valittavana oleviin sisältöihin.
Opintoihin kuluu lisäksi 15 op vapaasti valittavia opintoja, jotka opiskelija voi valita haluamallaan tavalla Metropolia ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan myös hyväksyä muualla, vähintään ammattikorkeakoulutasoisessa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja, jotka tukevat media-alan ammatillista osaamista tai yleisten työelämävalmiuksien kehittymistä.
Insinöörin työn osaaminen osoitetaan opintojen loppuvaiheessa tehtävässä insinöörityössä, joka on 15 op:n laajuinen itsenäisesti, useimmiten yrityksen aiheesta tehtävä projektityö. Opintojen tärkeänä osana on myös harjoittelu, joka suoritetaan kolmannen opintovuoden syyslukukauden aikana.
Suuntautumisvaihtoehto (graafinen tekniikka tai digitaalinen media) valitaan ensimmäisen opintovuoden jälkeen.
Graafisen tekniikan opinnot antavat perustiedot painoviestinnän prosesseista, materiaaleista ja järjestelmistä, ottaen huomioon myös kehittyvät digitaaliset painamistekniikat ja elektronisen julkaisutoiminnan sekä digitaalisen ja painetun viestinnän integroitumisen. Digitaalisen painamisen alueella Metropoliassa on erittäin monipuolinen koulutusympäristö. Digitaaliset työnkulut painoviestinnässä sekä monikanavajulkaisemisen menetelmät muodostavat keskeisen opetuksellisen sisällön. Opinnot antavat myös perustiedot painotuotteen ulkoasun suunnittelusta. Opintoja suuntaamalla opiskelija voi erikoistua digitaalisen julkaisemisen suuntaan tai esimerkiksi pakkaustekniikkaan. Hän voi syventää graafisen tekniikan opintoja tai täydentää osaamistaan tuotantotalouden opinnoilla, jotka sopivat hyvin graafisen suunnan valinneille.
Digitaalisen median suuntautumisvaihtoehdossa keskeisessä asemassa on ohjelmointitaitojen sekä digitaalisen viestinnän eri jakeluteiden teknologioiden oppiminen. Avainalueita ovat internet- ja mobiilisovelluksissa käytettävät ohjelmointityökalut, multimediatekniikka, digitaalinen dokumentointi ja julkaiseminen, 3D- ja audiovisuaalinen tekniikka. Keskeisiä aihealoja ovat lisäksi mobiilisovellukset, virtuaalitekniikka, interaktiivinen televisio- ja videotekniikka, kaupallinen mediatuotanto ja digitaaliset oppimisympäristöt. Sisältötuotannon kysymyksiä käsitellään mm. projekteissa, jotka muodostavat keskeisen oppimismenetelmän. Digitaalisen median opintoja hyvin täydentäviä ovat syventävät tietotekniset opinnot, tuotantotalouden ja graafisen tekniikan opinnot.
Opiskelija voi erikoistua ja suunnata opintojaan haluamallaan tavalla valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ja opinnäytetyön aiheen valinnalla. Valinnaiset opintojaksot valitaan valinnaisten opintojen tarjonnasta niin, että niistä muodostuu tutkintorakenteessa mainittuja sisältökokonaisuuksia.
Opintoihin kuuluu myös projektikursseja, joissa kehitetään valmiuksia opittujen asioiden soveltamiseen, asiakasprojektien johtamiseen ja kannustetaan yrittäjyyteen. Ensimmäisen, orientoivan projektin tarkoituksena on opettaa soveltamaan ensimmäisen vuoden opintoja käytäntöön, perehdyttää ammatillisten sovellusten tekemiseen ja projektityöskentelyyn sekä motivoida opintoihin. Kolmannen vuoden projekti on ns. innovaatioprojekti, jossa ammatillinen projekti (mediaprojekti) ja sen kanssa samanaikaisesti opiskeltavat opintojaksot integroituvat. Projekti on luonteeltaan asiakasprojekti ja se tehdään Metropolian innovaatioalustoilla.
Opiskelija voi myös suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla vaihto-opiskeluna koulutusohjelman eri yhteistyöoppilaitoksissa.
Oppimisprosessi
Opinnot etenevät ajallisesti vuositeemojen mukaan. Opintojaksojen suoritusjärjestys on suunniteltu niin, että kunakin opiskeluvuotena näkökulma ja painotukset toteuttavat vuositeemojen mukaisia tavoitteita. Lukuvuoden sisällä opintojaksot toteutetaan periodeittain noin 15 op:n jaksoissa siten, että jakson opinnot tukevat toisiaan ns. CDIO - pedagogiikan mukaisesti.
Vuositeemat osaamistavoitteineen ovat:
1.vuosi: Insinööritieteet ja motivoituminen mediatekniikkaan
Ensimmäisenä opintovuonna luodaan pohja matemaattis-luonnontieteellisille ja tietoteknisille opinnoille. Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan myös kieliä ja ammattiin orientoivia perusopintoja. Ensimmäisen opintovuoden aikana tehdään ns. orientoiva projekti, jonka tavoitteena on muiden opintojaksojen tulemana opettaa projektimuotoisia työskentelytapoja, motivoida ja perehdyttää ammatillisiin sovellustehtäviin.
Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelijalla on teoreettiset, matemaattis-luonnontieteelliset sekä käytännön tietotekniset perusvalmiudet opintojen eteenpäin viemiseksi sekä media-alan perustuntemus ammattiin valmistautumiseksi.
2.vuosi: Digitaalisen ja graafisen median työprosessit; suuntautuminen
Toisen opintovuoden aikana perehdytään ammatillisiin perusopintoihin ja mediasovellusten tekemiseen tarvittaviin työkaluihin ja perusteorioihin. Opinnot eriytyvät osittain suuntautumisvaihtoehdon (graafinen tai digitaalinen media) valinnan perusteella. Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija tuntee paperille ja erilaisille digitaalisille välineille tapahtuvan julkaisemisen perusteknologiat ja osaa käyttää niissä tarvittavia sovellusohjelmia ja ohjelmointikieliä. Hänellä on valmius hakeutua ammatillista osaamista edellyttäviin harjoittelutehtäviin.
3.vuosi: Harjoittelu ja innovaatioprojekti
Kolmannen vuoden syyslukukausi on varattu harjoittelulle. Kevätlukukauden aikana tehdään oikeita mediasovelluksia toisen vuoden aikana ja harjoittelussa opittuja työkaluja hyödyntäen ja syvennetään teoreettista ja tietoteknistä osaamista. Kolmannen vuoden aikana opiskellaan myös liiketoimintaan liittyviä aineita ja erikoistutaan moduulivalintojen kautta omaan syventymiskohteeseen. Kolmannen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa tehdä mediasovelluksia erilaisille julkaisualustoille ja toimia niihin liittyvissä projekteissa. Hän osaa yritystalouden ja markkinoinnin periaatteet. Oman erikoistumisalansa mukaan hänellä on syventävää osaamista ohjelmointikielistä, AV-tekniikasta, monikanavajulkaisemisesta, graafisesta tuotantotekniikasta ja/tai tuotantotaloudesta.
?
4.vuosi: Ammatillinen syventäminen ja erikoistuminen
Neljännen opintovuoden aikana perehdytään siihen, miten media-alan tuotantoprosesseja ja henkilöstöä johdetaan. Viimeisen vuoden opintoihin kuuluu myös syventäviä ammatillisia opintoja sekä aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja yhdistäviä opintoja. Luodaan katsaus uusimpiin media-alan sovelluksiin ja opitaan, mitä on median konvergenssi. Neljäntenä vuonna tapahtuu erikoistuminen ammatillisten moduulivalintojen kautta. Neljännen opiskeluvuoden aikana tehdään myös henkilökohtainen opinnäytetyö, insinöörityö, jossa osoitetaan valmiudet mediainsinöörin ammattiin.
Neljännen opintovuoden jälkeen opiskelijalla on valmiudet tehdä luovasti uusia monikanavaisia mediasovelluksia. Hänellä on myös tuotannon johtamiseen tarvittavia esimiestaitoja. Hän osaa yhdistää ja soveltaa opittuja asioita insinöörin työssä. Neljännen vuoden opintojen jälkeen opiskelija on valmis työelämän palvelukseen AMK-insinöörinä.