OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Mediatekniikan koulutusohjelma > Mediatekniikan koulutusohjelma, Graafinen tekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Mediatekniikan koulutusohjelma, Graafinen tekniikka

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Matematiikka
()
                                                       
Matemaattiset funktiot 3
     
               
                           
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                         
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Tilastomatematiikka 3  
       
                 
                     
Mediatekniikan matemaattiset menetelmät 3      
           
                         
     
Fysiikka
()
                                                       
Mekaniikka 3
     
               
                           
Lämpö ja aallot 3
       
                 
                       
Elektromagnetismi, optiikka 3  
       
                 
                     
Moderni fysiikka 3  
         
                   
                 
Kemia graafiselle suuntautumiselle
                                                       
Graafinen kemia 3  
         
                   
                 
Kieliopinnot
()
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3                                                        
Tekniikan englannin raportointi 3    
           
                         
       
Mediatekniikan englanti ja viestintä 3  
         
                   
               
Työelämän ruotsi 3    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3  
         
                   
               
Tuotantotalous
()
                                                       
Projektinhallinta 3
       
               
                         
Teknologian ja palveluiden myynti ja markkinointi 3    
           
                       
       
Teknologiayrittäjyys 3      
           
                           
   
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
     
Mediatuotannon arvoketjut, ekosysteemit ja tuottajuus 3  
         
                     
               
Johdantoprojekti
                                                       
Orientoiva projekti 4  
       
                 
                   
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                         
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa 3
       
                 
                       
3325129151810150129069998296004.57.56300
Ammattiopinnot
()
                                                       
Yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Viestintätekniikan perusteet 6
     
             
                           
Julkaisutekniikka 4
     
               
                           
Multimediatekniikka 3
       
               
                         
Graafisen suunnittelun perusteet 3
       
                 
                       
Tietoliikennetekniikan perusteet 3  
       
                 
                     
Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät 4
       
               
                       
Tiedonhallinta 4  
       
                   
                   
XML ja monikanavajulkaiseminen 4  
       
                   
                   
Innovaatio-opinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
Graafinen tekniikka
()
                                                       
Graafisen tekniikan perusteet 3  
       
                 
                     
Kuvatekniikka 5  
       
                   
                   
Prepress-työnkulku 4  
       
                   
                   
Digitaaliset tulostustekniikat 4      
           
                           
   
Painotekniikka 5  
         
                   
                 
Paperit ja painovärit 3  
         
                     
               
Jälkikäsittelytekniikka 3  
         
                   
                 
Tuotannon suunnittelu 3      
           
                         
     
Sisällön tuotanto ja monikanavajulkaiseminen
()
                                                       
Mediatuotteen suunnittelu 5    
           
                       
       
Viestinnän menetelmät 3      
           
                         
     
Visuaalinen suunnittelu 3      
           
                         
     
Verkkopedagogiikka 3      
             
                           
 
Tekninen luovuus ja tuotekehitys 3      
             
                           
 
Hybridimediatekniikka 3    
           
                         
       
Digitaalinen valokuvaus 3      
             
                           
 
Sisällönhallintajärjestelmät 4    
           
                       
       
Graafisen tekniikan jatko-opinnot
()
                                                       
Paperitekniikka 3      
             
                           
 
Pakkaustekniikan perusteet 3    
           
                       
         
Hybridimediatekniikka 3    
           
                         
       
Tuotannon varmistus ja ylläpito 3      
             
                           
 
Laatutekniikka 3      
           
                         
     
RFID teknologian perusteet 3      
           
                         
     
Pakkaustekniikka
()
                                                       
Kuljetusjärjestelmät 3      
           
                           
   
Varasto- ja automaatiotekniikka 3      
             
                           
 
RFID teknologian perusteet 3      
           
                         
     
Tilaus-toimitusketjun perusteet 3      
           
                         
     
Pakkaussuunnittelu 3    
           
                       
         
Elintarvikkeiden pakkaustekniikka 3      
             
                           
 
Hybridimedia
()
                                                       
Hybridimediatekniikka 3    
           
                         
       
RFID teknologian perusteet 3      
           
                         
     
Tekninen luovuus ja tuotekehitys 3      
             
                           
 
Sisällönhallintajärjestelmät 4    
           
                       
       
Digitaalinen kuvankäsittely ja näyttötekniikka 3    
           
                         
       
Kansainväliset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
203441551010231104131243755617830017.523.5247240
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                     
           
Työharjoittelu 2 15    
         
                     
           
00300000030000000000001515000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5359837925283326305347.531.5916141414191791515223133.813.827.83.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Graafinen tekniikka

Mediatekniikan koulutusohjelma

Mediatekniikan koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Insinööri (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ei erityispääsyvaatimuksia, yleiset tekniikan alan pääsyvaatimukset.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Viestintätekniikan kehittyminen on erittäin nopeaa ja sillä on merkittäviä yhteiskunnallisiakin vaikutuksia. Koulutusohjelmassa pyritään seuraamaan valppaasti nopeasti kehittyvän viestintätekniikan valtavirtoja ja reagoimaan niiden asettamiin vaatimuksiin tarvittaessa.

Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa graafinen tekniikka ja digitaalinen media. Koulutusohjelman sisällöissä katetaan kaikki julkaisemisen jakelukanavat paperista mobiililaitteisiin ja digitaaliseen televisioon. Erityinen painoarvo on eri teknologioita yhdistävässä monikanavajulkaisemisessa. Tavoitteena on antaa vahva teknologinen osaaminen tiedon jakelusta eri kanavilla sisältötuotantoa unohtamatta.

Keskeiset oppimistulokset
Mediatekniikan insinöörin ydinosaamisen muodostaa
- viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikoiden ja prosessien osaaminen
- digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
- oman alan asiantuntijuus ja taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
- visuaalisen viestinnän ja sisällön tuotannon perustaidot

Ammatillisten osaamistavoitteiden lisäksi opinnoissa kiinnitetään huomiota erilaisten yleisten työelämävalmiuksien kehittämiseen, jotka luovat opiskelijalle edellytykset esimies- ja johtotehtävissä toimimiseen, työelämään sopeutumiseen yleensä, viestintään, elämän ikäiseen oppimiseen ja uuden tiedon hankintaan ja omaksumiseen. Tällaisia ydinosaamisalueita ovat:
- Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet
- Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen
- Yrittäjyyden-, liiketoiminnan- ja johtamisen osaaminen
- Kansainväliset valmiudet

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Mediatekniikan koulutusohjelma antaa valmiudet digitaalisen ja graafisen viestinnän sovellusten kehittämiseen, viestinnän tuotantoprosessien johtamiseen, media-alan asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävien hoitamiseen sekä yrittäjänä toimimiseen alalla.

Viestintäalan keskeisiä toimijoita ovat painoviestintää harjoittavat yritykset, sähköisen viestinnän ja digitaalisen media-alan yritykset, mainostoimistot, teleoperaattorit sekä viestimiin sisältöjä ja palveluita tuottavat yritykset. Viestintäalan yritysten tuotteita ovat sanomalehdet, kirjat, aikakauslehdet, mainospainotuotteet, digitaaliset julkaisut tietoverkoissa, muut Internet- ja mobiilipalvelut, CD- ja DVD-tuotteet sekä radio- ja TV-ohjelmat.
Tyypillisiä ammatillisia tehtäväaloja mediatekniikan insinöörille ovat teknisen suunnittelun, kehityksen tai asiakaspalvelun tehtävät viestintäalan ja laajemminkin tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävissä yrityksissä. Mediatekniikan insinööri voi toimia esimerkiksi kirjapainon esimies- tai asiantuntijatehtävissä, digitaalisen julkaisutoiminnan kehitystehtävissä, Internet- tai mobiilipalveluiden kehittäjänä, multimediatuottajana, digitaalisen TV:n ja videotekniikan kehitystehtävissä. Muita mediatekniikan insinöörille soveltuvia työtehtäviä ovat markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtävät sekä esimies- ja johtotehtävät alan tai alalle palveluita tuottavissa yrityksissä. Mediatekniikan insinöörit voivat toimia myös alan opetus- ja neuvontatehtävissä sekä yrittäjinä.

Pääsy jatko-opintoihin
Maisteriopinnot

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistumisen vaatimukset
Opetussuunnitelman mukaiset opinnot suoritettu hyväksytysti.

Opintojen toteuttaminen
Kokopäiväopinnot

Koulutusohjelman päällikkö
Koulutuspäällikkö Harri Airaksinen
puhelin 020 783 6337
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi