OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Kemiantekniikan koulutusohjelma > Kemiantekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Kemiantekniikan koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Johdanto-opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Orientoiva projekti 3
       
               
                       
Kielet
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
Ammatillinen englanti 3
       
               
                       
Työelämän ruotsi 3  
         
                   
               
Kemiantekniikan englanti 3    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3      
           
                       
Matematiikka
                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
             
                           
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
             
                           
Funktiot ja derivaatta 3
       
               
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
       
               
                       
Tilastomatematiikan peruskurssi 3  
       
                 
                   
Koesuunnittelu ja tilastollinen laadunohjaus 3  
         
                   
               
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja nesteet 4
     
             
                           
Lämpö ja kosteus 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja -magnetismi 4
       
               
                       
Aaltoliike ja modernia fysiikkaa 3
       
               
                       
Kemia
                                                       
Kemian perusteet 3
     
             
                           
Ympäristökemia 3
       
               
                       
Epäorgaaninen kemia 3
     
             
                           
Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 3
     
             
                           
Analyyttinen kemia 3
       
               
                       
Orgaaninen kemia 4
       
               
                       
Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Fysikaalinen kemia 6  
       
                 
                   
Fysikaalisen kemian jatkokurssi 3  
         
                   
               
Tietotekniikka
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Talousaineet
                                                       
Yrityksen kannattavuus- ja kustannuslaskenta 3    
         
                     
           
Henkilöstöjohtaminen ja lainsäädäntö 3    
           
                       
       
6021932832129631.51.514141616664.54.5331.51.50.80.80.80.8
Ammattiopinnot
                                                       
Ympäristötekniikka
                                                       
Jätehuoltotekniikka 3                                                        
Vesiensuojelutekniikka 4                                                        
Ympäristöriskien arviointi 3    
           
                       
       
Ilmansuojelutekniikka 3                                                        
Päästö- ja ympäristömittaukset 3    
           
                       
       
Maaperän ja pohjaveden suojelutekniikka 3                                                        
Prosessien suunnittelu ja käyttö
                                                       
Kemiallinen reaktiotekniikka 3  
         
                   
               
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 2 4    
           
                       
       
Automaatiojärjestelmien käyttö 3    
           
                       
       
Prosessien simulointitekniikka 3      
             
                           
Prosessien käytönvalvonta ja kunnossapito 3      
           
                         
   
3D-putkistosuunnittelu 3      
             
                           
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                       
Virtaustekniikka ja taseet 6  
       
                 
                   
Mikrobiologia 1 3  
       
                 
                   
Ympäristöjärjestelmät ja – lainsäädäntö 4                                                        
Lämmönsiirto 4  
         
                   
               
Aineensiirtoprosessit 6    
         
                     
           
Teolliset prosessit 4    
         
                   
       
Automaation perusteet 3  
         
                   
               
Säätötekniikka 3    
         
                     
           
Mekaaniset prosessit 1 3  
         
                   
               
Mekaaniset prosessit 2 3  
         
                   
               
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 1 4    
         
                   
       
Tekninen dokumentointi ja CAD 3  
       
                 
                   
Prosessi- ja kemikaaliturvallisuus 4    
           
                       
       
Laiterakenteet 3    
           
                       
       
Materiaalivalinta 3    
         
                     
           
Painelaite ja -lainsäädäntö 3      
           
                         
   
Prosessisuunnittelu ja investointilaskelmat 4    
         
                     
           
Prosessikierrot ja energiatalous 3      
           
                       
0284425001216202412.512.500006688101012126.36.36.36.3
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
           
                       
       
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
001515000001515000000000007.57.57.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Insinöörityö 15                                                        
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60496843283224252642291414141616121212.512.51313212114.614.67.17.1

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Kemiantekniikan koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Suoritettavat tutkinnot
Insinööri (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Ei erityispääsyvaatimuksia

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö>>

Tutkintoon vaaditaan 240 opintopisteen suoritukset opetussuunnitelman mukaisesti

Tutkinnon profiili
Kemiantekniikan koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kemian käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämistä sekä niiden soveltamista. Prosessitekniikasta opiskelija ymmärtää yksikköoperaatiot ja kokonaisprosessit, hallitsee prosessien taselaskennan ja ymmärtää prosessidynamiikkaa ja säätötekniikkaa. Ympäristö-laatu- ja turvallisuusosaaminen käsittää kestävän kehityksen periaatteiden, BAT-ajattelun, kemikaali- ja prosessiturvallisuuden soveltamisen osaamisen sekä ympäristölainsäädännön ja laatujärjestelmien tuntemisen. Lisäksi painopiste on yleisen matemaattisluonnontieteellisten valmiuksien sekä yleisteknisen osaamisen rakentamisella, mikä on ehdoton edellytys myöhemmälle asiantuntijaksi kehittymiselle ja uuden tiedon oppimiselle alan työtehtävissä.

Keskeiset oppimistulokset
Vaihtelevat syventymisvaihtoehtokohtaisesti

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Kemiantekniikan insinööritutkinto on laaja-alainen ja monenlaisiin työtehtäviin soveltuva; valmistuneet insinöörit työskentelevät mm. asiantuntija- tai esimiestehtävissä, käyttötehtävissä, suunnittelutehtävissä, tutkimus- tai tuotekehitystehtävissä sekä myynti- tai markkinointitehtävissä kemianteollisuudessa, alan insinööritoimistoissa, ympäristötekniikan yrityksissä tai näiden lähialoilla.

Pääsy jatko-opintoihin
Jatko maisteriopintoihin tulevan oppilaitoksen pääsyvaatimusten mukaisesti

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Kaikki opintojaksot arvioidaan skaalalla 0-5. Hyväksytyn opintojakson arvosana on 1-5, hylätyn 0. Arviointikriteerit on esitetty opintojaksokuvauksissa ja varsinaiset arviointimenetelmät määräytyvät toteutuskohtaisesti

Valmistumisen vaatimukset
Suoritettava 240 opintopisteen opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen
Opiskelu on kokopäiväistä

Koulutusohjelman päällikkö
Riitta Lehtinen, riitta.lehtinen@metropolia.fi
+358 20 783 6138
PL 4021
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi