OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Kemiantekniikan koulutusohjelma > Kemiantekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Kemiantekniikan koulutusohjelma

Syksy 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Kielet
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                     
             
Ammatillinen englanti 3
     
             
                             
Kemiantekniikan englanti ja viestintä 3  
       
                 
                     
Työelämän ruotsi 3  
       
                 
                     
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3      
           
                       
Matematiikka
                                                       
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
             
                             
Funktiot ja derivaatta 3
     
             
                             
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
     
             
                             
Tilastomatematiikka 3  
       
                 
                     
Differentiaaliyhtälöt, mallinnus ja simulointi 3  
       
                 
                     
Koesuunnittelu ja tilastollinen laadunohjaus 3    
         
                     
             
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja sähköopin perusteet 3
     
             
                             
Nesteet ja lämpöoppi 3
     
             
                             
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                     
Kemia
                                                       
Epäorgaaninen kemia 6
     
             
                             
Analyyttinen kemia 3
     
             
                             
Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian laboratoriotyöt 4
     
             
                             
Tietotekniikka
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Tuotantotalous
                                                       
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
                 
                     
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
     
Projektinhallinta 3
     
             
                             
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
Orientoiva projekti 6
     
             
                             
491866490180604.51.5490001800060003.80.80.80.8
Ammattiopinnot
                                                       
Innovaatioprojekti
                                                       
Kehittämisprojekti 6    
         
                     
             
Valinnaiset ammattiopinnot
                                                       
Ympäristökemia 3    
         
                     
             
Vesiensuojelutekniikka 3    
         
                     
             
Maaperän ja pohjaveden suojelutekniikka 3      
           
                         
     
Ilmansuojelutekniikka 3    
         
                     
             
Ympäristöriskien arviointi 3    
         
                     
             
Kemiallinen reaktiotekniikka 3    
         
                     
             
Prosessitekniikan laboratoritotyöt 2 3    
         
                     
             
Automaatiojärjestelmien käyttö 3    
         
                     
             
Prosessien käytönvalvonta ja käynnissäpito 3      
           
                         
     
Prosessien simulointitekniikka 3      
           
                         
     
Tuotteen turvallisuus ja elinkaari 3      
           
                         
     
Jätevesitekniikka 3      
           
                         
     
Jätehuoltotekniikka 3    
         
                     
             
Päästö- ja ympäristömittaukset 3    
         
                     
             
3D-putkistosuunnittelu 3    
         
                     
             
Ympäristöbiotekniikka 3      
           
                         
     
Prosessikierrot ja energiatalous 3      
           
                         
     
Orgaaninen kemia 4
     
             
                             
Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 3
     
             
                             
Fysikaalinen kemia 6  
       
                 
                     
Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt 3  
       
                 
                     
Virtaustekniikka ja taseet 6  
       
                 
                     
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 3    
         
                     
             
Biokemia ja mikrobiologia 3  
       
                 
                     
Ympäristölainsäädäntö 3  
       
                 
                     
Lämmönsiirto 3  
       
                 
                     
Aineensiirtoprosessit 6    
         
                     
             
Teolliset prosessit 3    
         
                     
             
Automaatiotekniikka 5  
       
                 
                     
Mekaaniset prosessit 1 3  
       
                 
                     
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 1 3    
         
                     
             
Tekninen dokumentointi ja CAD 3  
       
                 
                     
Prosessi- ja kemikaaliturvallisuus 4    
         
                     
             
Mekaaniset prosessit 2 3  
       
                 
                     
Materiaali- ja lujuusoppi 4  
       
                 
                     
Prosessisuunnittelu 3    
         
                     
             
7425821704205802107000420005800021000
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Kemian perusteet 3                                                        
Fysiikan täydentävät opinnot 3                                                        
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                             
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3
     
             
                             
Valmennus ammattiruotsiin 1 3  
       
                 
                     
6300603000006000300000000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 30                                                        
0000000000000000000000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
     
0001500000015000000000000015000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6263644262063064040.51.562000630006400039.80.80.80.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Kemiantekniikan koulutusohjelma

Metropolia Ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutusohjelmasta valmistuu ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioita monipuolisesti hallitsevia kemiantekniikan insinöörejä (AMK), joiden osaaminen perustuu luonnontieteisiin, erityisesti kemiaan, sekä prosesessitekniikkaan. Alalla panostetaan voimakkaasti myös tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jossa huomioidaan tuotteen koko elinkaari raaka-aineiden valinnasta ja hankinnasta kierrätykseen ja jätehuoltoon. Ekologisesti kestäviin ratkaisuihin päästään vain tarkastelemalla ympäristövaikutuksia kokonaisuutena.

Kemiantekniikan insinööritutkinto on laaja-alainen ja monenlaisiin työtehtäviin soveltuva; valmistuneet insinöörit työskentelevät mm. asiantuntija- tai esimiestehtävissä, käyttötehtävissä, suunnittelutehtävissä, tutkimus- tai tuotekehitystehtävissä sekä myynti- tai markkinointitehtävissä kemianteollisuudessa, alan insinööritoimistoissa, ympäristötekniikan yrityksissä tai näiden lähialoilla.

Koulutuksessa painotetaan hyvää perusammattitaitoa ja opintojen laaja-alaisuutta, jotta tarvittaessa myöhemmin voidaan jatko- ja täydennyskoulutuksella syventää jonkin osa-alueen erityisosaamista. Kemiantekniikan insinööri tarvitsee myös oma-aloitteisuutta ja luovuutta, pitkäjänteisyyttä, yhteistyövalmiuksia sekä liiketoimintaosaamista yritysmaailman tiimi- ja projektitehtävissä. Hyvä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, looginen ajattelutapa sekä kemian ja prosessitekniikan perusosaaminen ovat pohjana ammatissa kehittymiselle ja eri osaamisalueiden laajamittaiselle integroinnille. Kotimaisten kielten sekä englannin suullinen ja kirjallinen viestintätaito sekä taito hakea ja soveltaa uutta tietoa ovat välttämättömiä jatkuvasti kansainvälistyvässä työympäristössä.

Laaja-alaisen perusosaamisen lisäksi opiskelijat perehtyvät tarkemmin alan syventymiskohteisiin: prosessien suunnitteluun ja käyttöön tai ympäristötekniikkaan.


Osaamistavoitteet

Kemiantekniikan koulutusohjelma antaa valmiudet toimia ja kehittyä asiantuntijaksi sekä kemiantekniikan suunnittelu-, käyttö- tai kehitystehtävissä että ympäristötekniikkaan painottuvissa työtehtävissä.

Kemiantekniikan insinöörin ydinosaamisen muodostavat seuraavat avainosaamisalueet:

-matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet
- kemian ja sovellusten osaaminen ja ymmärtäminen
- prosessitekniikan osaaminen
- ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen
- ympäristötekninen osaaminen

Kemian ymmärtämisen ja soveltamisen osaaminen tarkoittaa kemian käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämistä sekä oman alan analyyttisten mahdollisuuksien ja näytteenoton tuntemista. Prosessitekniikasta opiskelija ymmärtää yksikköoperaatiot ja kokonaisprosessit, hallitsee prosessien taselaskennan ja ymmärtää prosessidynamiikkaa ja säätötekniikkaa. Ympäristö-laatu- ja turvallisuusosaaminen käsittää kestävän kehityksen periaatteiden, BAT-ajattelun, kemikaali- ja prosessiturvallisuuden soveltamisen osaamisen sekä ympäristölainsäädännön ja laatujärjestelmien tuntemisen. Jokainen koulutusohjelman ammattiopintoihin kuuluvista opintojaksoista keskittyy yhden tai useamman esitetyn osaamisalueen syventämiseen. Lisäksi painopiste on yleisen matemaattisluonnontieteellisten valmiuksien sekä yleisteknisen osaamisen rakentamisella, mikä on ehdoton edellytys myöhemmälle asiantuntijaksi kehittymiselle ja uuden tiedon oppimiselle alan työtehtävissä.

Opintojen rakenne ja toteutus

Kemiantekniikan koulutusohjelman kokonaislaajuus on 240 opintopistettä. Opinnot koostuvat perusopinnoista (76 op), ammattiopinnoista (104 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), harjoittelusta (30 op) sekä opinnäytetyöstä (15 op). Aikuiskoulutuksessa alalla jo toimivilta opiskelijoilta ei edellytetä erillistä harjoittelun suorittamista, vaan heille tutkinnon laajuus on 210 op. Aikaisempia korkeakoulutasoisia opintoja voidaan korvata tai hyväksilukea. Korvaavuudet ja hyväksi lukemiset kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS).

Opintojaksot toteutetaan monimuotoisesti lähiopetuksena, projektioppimisena, harjoitustöinä sekä itseopiskeluna. Opintojakso voi koostua myös laboratoriossa toteutettavasta pienryhmätyöskentelystä uudenaikaisilla ja monipuolisilla laboratoriolaitteilla.

Perusopinnot (76 op)

Koulutusohjelman perusopinnot toteutetaan pääosin kahden ensimmäisen opintovuoden aikana. Perusopinnot koostuvat matematiikan, fysiikan, tietotekniikan, talousaineiden ja kielten opintojaksoista, jotka edesauttavat varsinaisten ammattiaineiden opiskelua. Monet ammattiaineet kemiantekniikan koulutusohjelmassa vaativat matemaattista ongelmanratkaisukykyä, joten perusaineiden omaksuminen on olennaisen tärkeää insinööriopintojen onnistumiseksi.

Ammattiopinnot (104 op)

Koska tavoitteena on monipuolinen osaaminen ja laaja pohja ammattitaidolle, opiskellaan kemian opintojaksojen ja laboratoriotöiden lisäksi myös prosessitekniikan opintojaksoja, jotka ovat perustana ammattitaidolle. Kaikki opiskelijat perehtyvät biokemiaan ja mikrobiologiaan, ympäristölainsäädäntöön, laatu- ja ympäristöjärjestelmiin, prosessi- ja kemikaaliturvallisuuteen sekä koesuunnitteluun. Opintoihin sisältyy myös kaksi projektioppimisjaksoa. Projektityöt sekä laboratoriotyöt ovat olennainen osa kemiantekniikan opiskelua.

Suuntautumisvaihtoehdot

Valinnainen ammattiainemoduuli suuntaa opintoja joko:

* prosessien suunnitteluun ja käyttöön tai
* ympäristötekniikkaan.

Valinnaisessa prosessien suunnittelu- ja käyttö -moduulissa opiskellaan mm. reaktiotekniikkaa, prosessien suunnittelua, simulointia, käytönvalvontaa ja käynnissäpitoa sekä automaatiojärjestelmien käyttöä. Ympäristötekniikan opintoihin kuuluvat mm. vesien, ilman, maaperän ja pohjaveden suojelu, sekä ympäristöriskien arviointi. Haluttaessa voidaan myös valita Metropolia Ammattikorkeakoulun muiden koulutusohjelmien tarjoamia ammattiopintokokonaisuuksia, kuten tuotantotalouteen, tietotekniikkaan tai esim. uusiutuviin energiatekniikoihin liittyviä opintoja.

Projektit

Orientoiva projekti (6 op) tehdään jo 1.opiskeluvuoden ja kehittämisprojekti (6 op) 3.opiskeluvuoden aikana. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteistoiminnallisia työtapoja, ongelmanratkaisutaitoa, luovuutta, oma-aloitteisuutta, poikkitieteellisyyttä ja viestintätaitoja. Projekteissa opetellaan soveltamaan käytäntöön jo opittuja tietoja ja taitoja.


Vapaasti valittavat opinnot (15 op)

Vapaasti valittavat opinnot koostuvat joko kemiantekniikan tarjoamista opinnoista, kieliopinnoista tai muiden koulutusohjelmien tarjoamista opinnoista. Myös matematiikan, fysiikan ja kielten täydentävät opinnot sisältyvät vapaasti valittaviin opintoihin.


Harjoittelu (30 op)

Harjoittelu perehdyttää opiskelijan omaan ammattialaan ja työelämän keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä lisää motivaatiota ja valmiuksia oman ammatin opiskeluun. Harjoittelun laajuus 30 op vastaa 20 työviikkoa. Aikuiskoulutuksessa alalla jo toimivilta opiskelijoilta ei edellytetä erillistä harjoittelun suorittamista, vaan heille tutkinnon laajuus on 210 op.


Opinnäytetyö (15 op)

Insinöörityö tehdään viimeisen opiskeluvuoden aikana. Se on laajahko suunnittelu-, tutkimus- tai selvitystyö ja se tehdään useimmiten yritysten antamasta aiheesta. Opinnäytetyöprosessiin kuuluu työn tekemisen ja kirjallisen raportoinnin lisäksi suullinen esittely ja kypsyyskokeen hyväksytty suorittaminen. Opinnäytetyö kehittää opiskelijan ongelmanratkaisutaitoa, luovuutta itsenäistä työskentelyä sekä valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä.
Oppimisprosessin vuositeemat

Opinnot etenevät ajallisesti vuositeemojen mukaisesti. Opintojaksojen suoritusjärjestys on suunniteltu niin, että kunakin opiskeluvuotena näkökulma ja painotukset toteuttavat vuositeemojen mukaisia tavoitteita.

Vuositeemat osaamistavoitteineen ovat:

1. vuosi: Kemiantekniikan insinöörin perusvalmiuksien kehittäminen

Kemian perusosaamisen (käsitteet ja ilmiöt) sekä peruslaboratoriotaitojen hankkiminen, luonnontieteellisten valmiuksien sekä tietoteknisen osaamisen ja viestintätaitojen kehittäminen.


2. vuosi: Ammattikemiaan ja prosessitekniikkaan perehtyminen

Ammattikemian tietojen ja taitojen syventäminen (ilmiöiden syvällinen ymmärtäminen ja laboratoriotaitojen kehittyminen) sekä luonnontieteellisten valmiuksien ja viestintätaitojen kehittäminen. Prosessitekniikan perusosaamisen hankkiminen, kestävän kehityksen periaatteiden sisäistäminen ja ympäristölainsäädäntöön tutustuminen.

3. vuosi: Prosessitekniikan osaamisen syventäminen ja projektityötaitojen kehittäminen

Prosessitekniikan yksikköoperaatioihin ja kokonaisprosesseihin liittyvän osaamisen syventäminen, prosessilaitteistojen mitoitukseen perehtyminen ja liiketaloudellisen osaamisen kehittäminen. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kolmannen opiskeluvuoden aikana puolen vuoden tai koko vuoden kestävä vaihto-opiskelujakso ulkomailla.


4. vuosi: Kemiantekniikan insinöörin työtehtävien ja projektityöskentelyn hallinta

Tiedonhankintataitojen, viestintätaitojen ja projektityötaitojen kehittäminen päättötyöhön liittyen. Kypsyminen aloittelevaksi ammattilaiseksi syventämällä osaamista omalla erityisalalla.