OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Kemiantekniikan koulutusohjelma > Kemiantekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Kemiantekniikan koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Kielet
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
                 
                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Tekniikan englanti ja viestintä 3
       
               
                       
Kemiantekniikan englanti ja viestintä 3    
           
                       
       
Kemiantekniikan ammattiruotsi 3  
         
                   
               
Matematiikka
                                                       
Yhtälöryhmät ja matriisit 3                                                        
Funktiot ja derivaatta 3
     
             
                           
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
       
               
                       
Tilastomatematiikka 3  
         
                   
               
Differentiaaliyhtälöt, mallinnus ja simulointi 3                                                        
Koesuunnittelu ja tilastollinen laadunohjaus 3  
         
                   
               
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja sähköopin perusteet 3
     
             
                             
Nesteet ja lämpöoppi 3
       
               
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Kemia
                                                       
Kemian perusteet 3
     
             
                           
Epäorgaaninen kemia 6
     
           
                       
Analyyttinen kemia 3
       
               
                       
Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 3
     
             
                           
Tietotekniikka
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3                                                        
Tuotantotalous
                                                       
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
               
               
Teknologiayrityksen johtaminen 3                                                        
Projektinhallinta 3                                                        
Orientoivat opinnot 3                                                        
Käytännön projekti 6
       
               
                       
39126015241.510.506009612120.80.85.35.300330000
Ammattiopinnot
                                                       
Valinnaiset ammattiopinnot
                                                       
Biokemia ja mikrobiologia 3  
       
               
               
Ympäristölainsäädäntö 3  
       
               
               
Ympäristökemia 3  
       
               
               
Ilmansuojelutekniikka 3  
       
               
               
Jätehuoltotekniikka 3  
       
               
               
Vesiensuojelutekniikka 3    
         
                   
       
Kemiallinen reaktiotekniikka 3      
           
                       
Maaperän ja pohjaveden suojelutekniikka 3      
           
                       
Prosessi- ja ympäristöturvallisuus 2 3      
           
                       
3D-putkistosuunnittelu 3      
           
                       
Automaatiojärjestelmien käyttö 3      
           
                       
Jätevesitekniikka 3      
           
                       
Tuotteen turvallisuus ja elinkaari 3                                                        
Prosessien tuotannonohjaus ja käynnissäpito 3      
           
                       
Päästö- ja ympäristömittaukset 3      
           
                       
Prosessien simulointitekniikka 3      
           
                       
Ympäristöbiotekniikka 3  
       
               
               
Prosessikierrot ja energiatalous 3                                                        
Orgaaninen kemia 4
     
             
                             
Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 3  
       
               
               
Fysikaalinen kemia 6  
         
                   
               
Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Virtaustekniikka ja taseet 6  
       
                 
                   
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 3                                                        
Prosessi- ja ympäristöturvallisuus 1 3    
           
                       
       
Lämmönsiirto 3  
       
                 
                   
Aineensiirtoprosessit 6    
           
                       
       
Teolliset prosessit 3    
         
                     
           
Automaatiotekniikka 5  
       
               
               
Mekaaniset prosessit 1 3  
         
                   
               
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 1 3    
         
                     
           
Tekninen dokumentointi ja CAD 3  
       
                 
                   
Prosessitekniikan laboratoritotyöt 2 3    
         
                     
           
Mekaaniset prosessit 2 3  
       
               
               
Materiaali- ja lujuusoppi 4    
         
                     
           
Prosessisuunnittelu 3    
         
                     
           
Innovaatioprojekti 6    
         
                   
       
45334274029.523.520.513.513.513.5400014.814.811.811.810.310.36.86.86.86.86.86.8
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                           
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                           
Valmennus ammatilliseen englantiin 1 3
     
             
                           
Valmennus ammattiruotsiin 1 3
     
           
                       
1200010.51.50000005.35.30.80.8000000000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 30    
         
                   
       
003000000151500000000007.57.57.57.50000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5565704229.525.5313435.534.5212118.311.312.812.815.615.617.117.117.817.817.317.310.610.610.610.6

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Kemiantekniikan insinööritutkinto on laaja-alainen ja monenlaisiin työtehtäviin soveltuva. Koulutusohjelmasta valmistuu ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioita monipuolisesti hallitsevia kemiantekniikan insinöörejä (AMK), joiden osaaminen perustuu luonnontieteisiin, erityisesti kemiaan, sekä prosesessitekniikkaan. Alalla panostetaan voimakkaasti myös tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jossa huomioidaan tuotteen koko elinkaari raaka-aineiden valinnasta ja hankinnasta kierrätykseen ja jätehuoltoon. Ekologisesti kestäviin ratkaisuihin päästään vain tarkastelemalla ympäristövaikutuksia kokonaisuutena.

Kemiantekniikasta valmistuneet insinöörit työskentelevät mm. asiantuntija- tai esimiestehtävissä, käyttötehtävissä, suunnittelutehtävissä, tutkimus- tai tuotekehitystehtävissä sekä myynti- tai markkinointitehtävissä kemianteollisuudessa, alan insinööritoimistoissa, ympäristötekniikan yrityksissä tai näiden lähialoilla.

Koulutuksessa painotetaan hyvää perusammattitaitoa ja opintojen laaja-alaisuutta, jotta tarvittaessa myöhemmin voidaan jatko- ja täydennyskoulutuksella syventää jonkin osa-alueen erityisosaamista. Kemiantekniikan insinööri tarvitsee oma-aloitteisuutta ja luovuutta, pitkäjänteisyyttä, yhteistyövalmiuksia sekä liiketoimintaosaamista yritysmaailman tiimi- ja projektitehtävissä. Hyvä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, looginen ajattelutapa ja kemian ja prosessitekniikan perusosaaminen ovat pohjana ammatissa kehittymiselle ja eri osaamisalueiden laajamittaiselle integroinnille. Kotimaisten kielten sekä englannin suullinen ja kirjallinen viestintätaito sekä taito hakea ja soveltaa uutta tietoa ovat välttämättömiä jatkuvasti kansainvälistyvässä työympäristössä.

Laaja-alaisen perusosaamisen lisäksi opiskelijat perehtyvät tarkemmin jonhonkin alan syventymiskohteeseen: prosessien suunnitteluun ja käyttöön tai ympäristötekniikkaan.

Osaamistavoitteet
Kemiantekniikan koulutusohjelma antaa valmiudet toimia ja kehittyä asiantuntijaksi sekä kemiantekniikan suunnittelu-, käyttö- tai tuotekehitystehtävissä että ympäristötekniikkaan painottuvissa työtehtävissä.

Kemiantekniikan insinöörin ydinosaamisen muodostavat seuraavat avainosaamisalueet:
- kemian ymmärtäminen ja soveltava tekninen osaaminen
- prosesssitekniikan osaaminen
- prosessien suunnitetaidot
- ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen
- ympäristötekninen osaaminen

Kemian ymmärtämiseen ja soveltamisen osaaminen tarkoittaa kemian käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämistä sekä oman alan analyyttisten mahdollisuuksien ja näytteenoton tuntemista. Prosessitekniikasta opiskelija ymmärtää yksikköoperaatiot ja kokonaisprosessit, hallitsee prosessien taselaskennan ja ymmärtää prosessidynamiikkaa ja säätötekniikkaa. Ympäristö-. laatu. ja turvallisuusosaamiseen käsittää kestävän kehityksen periaatteeiden, BAT-ajattelun, ympäristölainsäädännön ja ympäristöriskien solveltamisen osaamisen sekä ympäristö- ja laatujärjestelmien tuntemisen. Jokainen koulutusohjelman ammattiopintoihin kuuluvista opintojaksoista keskittyy yhden tai useamman esitetyn osaamisalueen syventämiseen. Lisäksi painopiste on yleisen matemaattis-luonnontieteellisten valmiuksien sekä yleisteknisen osaamisen rakentamisella, mikä on ehdoton edellytys myöhemmälle asiantuntijaksi kehittymiselle ja uuden tiedon oppimiselle alan työtehtävissä.

Opintojen rakenne ja toteutus
Kemiantekniikan koulutusohjelman laajuus on vähintään 240 opintopistettä. Se muodostuu perusopinnoista (75 op), ammattiopinnoista (105 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), harjoittelusta (30 op) sekä opinnäytetyöstä (15 op).

Opintojaksot toteutetaan monimuotoisesti lähiopetuksena, projektioppimisena, harjoitustöinä sekä itseopiskeluna. Opintojakso voi koostua myös laboratoriossa toteutettavasta pienryhmätyöskentelystä uudenaikaisilla ja monipuolisilla laboratoriolaitteilla.

TUTKINTORAKENNE
240 op
Perusopinnot
75 op
Ammattiopinnot
105 op
• prosessiensuunnittelu ja käyttö 
 
• ympäristötekniikka
 
• Innovaatioprojekti
 
Vapaasti valittavat opinnot
15 op
Opinnäytetyö
15 op
Harjoittelu
30 op
YHTEENSÄ
240 opPerusopinnot (75 op)
Koulutusohjelman perusopinnot toteutetaan pääosin kahden ensimmäisen opintovuoden aikana. Perusopinnot koostuvat matematiikan, fysiikan, tietojenkäsittelyn, talousaineiden ja kielten opintojaksoista, jotka edesauttavat varsinaisten ammattiaineiden opiskelua. Monet ammattiaineet kemiantekniikan koulutusohjelmassa vaativat matemaattista ongelmanratkaisukykyä, joten perusaineiden omaksuminen kahden ensimmäisen vuoden aikana on olennaisen tärkeää insinööriopintojen onnistumiseksi.

Ammattiopinnot (105 op)
Koska tavoitteena on monipuolinen osaaminen ja laaja pohja ammattitaidolle, opiskellaan kemian useiden opintojaksojen ja laboratoriotöiden lisäksi myös prosessitekniikan opintojaksoja, jotka ovat perustana varsinaisille ammattiopinnoille. Kaikki opiskelijat perehtyvät ympäristökemiaan ja ekologiaan, biokemiaan ja mikrobiologiaan, ympäristölainsäädäntöön, laatu- ja ympäristöjärjestelmiin, turvallisuustekniikkaan sekä koesuunnitteluun. Opintoihin sisältyy kaksi projektioppimisjaksoa. Projektityöt sekä laboratoriotyöt ovat olennainen osa kemiantekniikan opiskelua.

Suuntautumisvaihtoehdot
Pakollisten ammattiopintojen jälkeen opiskelija voi suuntautua valinnaisissa ammattiopinnoissa kahteen opintokokonaisuuteen:

• prosessien suunnitteluun ja käyttöön
• ympäristötekniikkaan

Innovaatioprojekti (15 op) tehdään oman suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti kolmantena tai neljäntenä vuotena. Projektikokonaisuus voi sisältää varsinaisen projektityön lisäksi projektia tukevan ammattiaineopintojakson ja perusopintojakson. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisöllistä kehittämisosaamista, käyttäjäläheistä innovaatio-osaamista, projektiosaamista, yhteistoiminnallisia työtapoja, verkosto-osaamista sekä viestintätaitoja.

Vapaasti valittavat opinnot (15 op) voivat koostua kemiantekniikan koulutusohjelman opinnoista, muista Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien opinnoista tai muiden korkeakoulujen opinnoista. Opinnot syventävät ja täydentävät opiskelijan ammatillista osaamistaan. Matematiikan, fysiikan ja kielten täydentävät opinnot sisältyvät vapaasti valittaviin opintoihin.

Harjoittelussa (30 op) perehdytään ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista, tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä sekä yleisiä työelämävalmiuksia. Harjoittelun laajuus 30 op vastaa 20 työviikkoa. Harjoittelu suoritetaan harjoittelujakson aikana koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti.

Opinnäytetyö (15 op) tehdään viimeisen vuoden aikana. Opinnäytetyö on laajahko suunnittelu-, tutkimus- tai selvitystyö ja se tehdään useimmiten teollisuusyrityksen antamasta aiheesta. Opinnäytetyöprosessiin sisältyy työn tekemisen ja sen kirjallisen raportoinnin lisäksi suullinen esitelmä ja kypsyyskokeen hyväksytty suorittaminen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alaan sekä suomen kielen hallintaa. Opinnäytetyöprosessin tavoitteena on kehittää opiskelijan ongelmanratkaisukykyä, luovuutta, itsenäistä työskentelyä sekä valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä.

Oppimisprosessin vuositeemat
Opinnot etenevät ajallisesti vuositeemojen mukaisesti. Opintojaksojen suoritusjärjestys on suunniteltu niin, että kunakin opiskeluvuotena näkökulma ja painotukset toteuttavat vuositeemojen mukaisia tavoitteita.

Vuositeemat osaamistavoitteineen ovat:

1. vuosi: Kemiantekniikan insinöörin perusvalmiuksien kehittäminen
Kemian perusosaamisen (käsitteet ja ilmiöt) sekä peruslaboratoriotaitojen hankkiminen. Ensimmäisenä vuonna keskitytään luonnontieteellisten valmiuksien sekä tietoteknisen osaamisen ja viestintätaitojen parantaminen. Ensimmäisenä vuonna tutustutaan myös projektityöskentelyn periaatteisiin.

2. vuosi: Ammattikemiaan ja prosessitekniikkaan perehtyminen
Toisena opiskeluvuonna keskitytään ammattikemian tietojen ja taitojen syventämiseen (ilmiöiden syvällinen ymmärtäminen sekä laboratoriotaitojen kehittyminen). Tavoitteina ovat lisäksi prosessitekniikan perusosaamisen hankkiminen ja kestävän kehityksen periaatteiden sisäistäminen sekä luonnontieteellisten valmiuksien ja viestintätaitojen kehittäminen.

3. vuosi: Prosessitekniikan osaamisen syventäminen ja projektityötaitojen kehittäminen
Kolmantena opiskeluvuonna jatketaan prosessitekniikan yksikköoperaatioihin ja kokonaisprosesseihin liittyvän osaamisen syventämisellä, prosessilaitteistojen mitoitukseen perehtymisellä, ympäristölainsäädäntöön tutustumisella ja liiketaloudellisen osaamisen kehittämisellä. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kolmannen opiskeluvuoden aikana puolen vuoden tai koko vuoden kestävä vaihto-opiskelujakso ulkomailla. Ammattialaan liittyvä projekti suoritetaan ennen harjoitteluun lähtöä. Tällä halutaan parantaa opiskelijan projektityöskentelytaitoja ennen teollisuusharjoittelujaksoa. Harjoittelujakso aloitetaan kolmannen vuoden viimeisellä periodilla, ja harjoittelu jatkuu neljännen vuoden toiseen periodiin saakka.

4. vuosi: Kemiantekniikan insinöörin työtehtävien ja projektityöskentelyn hallinta
Neljäntenä opiskeluvuonna jatketaan käytännön teollisuusharjoittelun jälkeen erikoistumista omaan erityisalaan, prosessitekniikkaan tai ympäristötekniikkaan. Tavoitteena ovat lisäksi tiedonhankintataitojen, viestintätaitojen ja projektityötaitojen kehittäminen lopputyöhön liittyen. Ammattiosaamisessa painotetaan kehittymistä aloittelevaksi ammattilaiseksi syventämällä osaamista omalla valitulla erityisalalla.

Yhteystiedot

Vantaa, Myyrmäki:
Ismo Halonen
koulutusohjelmajohtaja
puh. 020 7553 735
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Liisa Heikkilä
koulutusohjelman assistentti
puh. 020 7553 791
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi